Tollboden i Kragerø

Det som er fredet, er hovedbygningen med sidefløy/ bryggerhus, uthuset Steinhuset, og østre og vestre pakkhus. Fredningen omfatter også bryggen mellom pakkhusene og den gamle hagen. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren

Publisert:

10.01.2020

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01

Tollboden i Kragerø er et verdifullt og helhetlig tollstedsanlegg fra første halvdel av 1800-tallet. Anlegget er fredet.

Tollboden ligger midt i det historiske sentrum av Kragerø. Hovedbygningen ble oppført under siste halvdel av 1700-tallet, som bolig for en formuende handelsmann. I 1822 ble bygningen kjøpt opp av staten og ble tollsted i forbindelse med at staten overtok tollbehandlingen i Norge på den tiden. Hovedbygningen fungerte som kontor for tolleren, og bolig for tolleren og tollbetjentene.

– Tollboden i Kragerø er et kulturminne av nasjonal verdi, som forteller både om vår kystkultur og vår tollhistorie, sa riksantikvar Jørn Holme i forbindelse med fredningen.

Klassisk tollanlegg

Salgbare varer fra omlandet og gode havner dannet utgangspunktet for fremveksten av ladesteder i Telemark. Eksport og import av varer førte til at det ble etablert tollsteder. Kragerø tollbod er et klassisk tollanlegg med kontordel, ekspedisjonsdel og pakkhus.

Bygningene er godt bevart, og har stort sett beholdt eksteriøret slik de var. Hovedbygningen er typisk for byggeskikken for rike borgere i området på slutten av 1700-tallet. Innvendig er det gjort noen endringer, både da bygningen ble tollbod og da tollernes oppgaver ble endret rundt 1960. Men siden bygningen også var bolig for tollerens familie, forble mye uendret.

Fredningen

Tollboden i Kragerø var en del av Telemark fylkeskommunes fredningsplan fra 1995. Tollboden har vært midlertidig fredet siden 3.05.2004. Forslaget til fredning av Kragerø Tollsted er utarbeidet av Telemark fylkeskommune, og endelig fredningsvedtak er fattet av Riksantikvaren.

Det som er fredet, er hovedbygningen med sidefløy/ bryggerhus, uthuset Steinhuset, og østre og vestre pakkhus. Eksteriøret på alle bygningene er fredet, i tillegg er interiøret i hovedbygningen med sidefløy og steinhuset i bakhagen fredet. Fredningen omfatter også bryggen mellom pakkhusene og den gamle hagen. Fredningen skal ikke være til hinder for bruk og utvikling av eiendommen.