Tilskuddsmidler bibliotek

Foto: Foto: istockphoto

Publisert:

12.03.2024

Oppdatert:

04.04.2024 kl.10:20

Søk midler til samskaping

Utlysning av midler til samskaping mellom folkebibliotekene i Telemark og lokale aktører.

I fylkets kulturstrategi «Vestfold og Telemark – der mennesker møtes» for 2022 – 24 er samskaping et nøkkelbegrep. Å samskape betyr å bringe kunnskap, ressurser og erfaringer sammen, for å utvikle løsninger sammen med involverte innbyggere i stedet for til dem. Det handler altså om å møtes rundt en felles utfordring, for å se hvordan denne kan løses sammen.

I 2022 lanserte kultursektoren i VTFK en tilskuddsordning for å stimulere til utvikling av nye arbeidsmåter og nye koblinger mellom folkebibliotekene og lokalsamfunnet. Tilskuddsordningen er vedtatt videreført i 2024 – 2025 i Telemark av Hovedutvalget for kultur, reiseliv og frivillighet sak 8/24. Hensikten er å styrke bibliotekenes rolle som viktige sosiale møteplasser i kommunen. 

Fylkesbiblioteket har jobbet spesielt med temaet siden 2020, og håper at dette tiltaket kan bidra til å få i gang flere samskapende aktiviteter i kommunene våre. 

Hvem kan søke?

Det er kun folkebibliotekene som kan søke på disse midlene, i samarbeid med lokale organisasjoner eller foreninger. Bibliotek som ikke har fått støtte tidligere, vil prioriteres. 

Hva kan det søkes tilskudd til? 

Det kan søkes om tilskudd til å: 

  • Skape nytt inkluderende innhold i biblioteket i samarbeid med aktører fra sivilsamfunnet (frivillige organisasjoner, foreninger, lokale ildsjeler, innbyggere etc.)
  • Tilpasse eksisterende tilbud til nye målgrupper, i samarbeid med målgruppen selv 
  • Utvikle nye samarbeidsformer med lokalsamfunnet med fokus på biblioteket som en inkluderende møteplass 

Hvor mye kan det søkes om? 

Hovedregelen er at det kan søkes om inntil 50 000 kr per kommune/år, men unntak kan gjøres dersom det begrunnes spesielt.  

Hvordan søke om samskapingsmidler? 

Søknad sendes per e-post til vibeke.stokka@telemarkfylke.no. Det er tilstrekkelig å skrive en kort søknad (word-dokument) som inneholder en beskrivelse av tiltaket samt budsjett. Oppgi også samarbeidspartnere, det vil si hvem dere skal samskape med, og egeninnsats fra biblioteket. Oppgi også tidsrommet for når dette skal skje, og når det forventes å være ferdig med tiltaket.

Det er søknadsfrist, 1. mai og 1. oktober. Tilskudd bekreftes på e-post så snart søknaden er behandlet. Ved presentasjoner og i kommunikasjon om tiltaket skal det opplyses at prosjektet/tiltaket støttes av Telemark fylkeskommune. 

Rapportering og regnskap 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en kortfattet rapport og regnskap senest tre måneder etter sluttdatoen som er satt for prosjektet/tiltaket. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett.  

Nyttige lenker

Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon, fra KS

Nettkurs: Startpakke for samskaping