Om å være lærling eller lærekandidat

En lærling skal oppnå fag- eller svennebrev, mens en lærekandidat har som mål å oppnå kompetansemål innenfor en begrenset del av læreplanen. I begge tilfeller inngår du en kontrakt med en lærebedrift.
VTFK mediearkiv

Felles informasjon lærlinger og lærekandidater

Lærekontrakt/opplæringskontrakt

Kontrakten er en bindende avtale mellom deg og lærebedriften som gjelder i avtaleperioden.

Når den avtalte læretida er over, har lærebedriften ikke lenger plikt til å gi deg opplæring. Lærebedriften har heller ikke plikt til å ansette deg etter fullført læretid.

Hovedregelen er at du ikke har prøvetid. Unntaket er hvis du er over 21 år og inngår lærekontrakt med full opplæring i bedrift. Da er det 6 måneders prøvetid.

Kontrakten skal godkjennes av seksjonen fag- og yrkesopplæring i Vestfold og Telemark fylkeskommune, etter at den er elektronisk signert av lærebedriften og deg. Hvis du flytter, får ny e-postadresse eller nytt telefonnummer i løpet av læretiden, er det viktig at du gir beskjed til fag- og yrkesopplæring om dette.

Arbeidsavtale

I tillegg til kontrakten skal du tegne en arbeidsavtale med lærebedriften. Fag- og yrkesopplæring skal ha en kopi av avtalen.

Arbeidsavtalen regulerer lønn og arbeidsforhold, og er gyldig i den samme tidsperioden som lærekontrakten.

Hvis du skal fortsette som arbeidstaker i bedriften etter at du er ferdig, må dere tegne ny arbeidsavtale.

Forsikring

Du defineres som ansatt og bedriften er da pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for deg. I tillegg, er du i avtaleperioden, også forsikret av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Det er egne regler for skatt og feriepenger.

Lærling

Som lærling får du praktisk opplæring i en bedrift med sikte på fag- eller svenneprøve i faget. Det skrives en lærekontrakt som gir rammene for opplæringen og en arbeidsavtale som gir rammene for verdiskapingen. Læretidens lengde kan variere både ut fra lærefaget og din skolebakgrunn. Normalt er det to år læretid, som til sammen utgjør ett år opplæring og ett år verdiskaping.

Ditt ansvar som lærling

I løpet av den første tiden som lærling skal du sammen med bedriften gjennomgå kompetansemålene i din læreplan. For å nå kompetansemålene lager dere en intern opplæringsplan. Det er viktig at du aktivt bidrar godt i hele læretiden slik at kompetansemålene nås.

I tillegg må dere bli enige om hvordan opplæringen skal dokumenteres, så du må ha et system for å få dokumentert din opplæring.

Som lærling er du arbeidstaker. Du er da underlagt de lover og regler som gjelder for alle andre arbeidstakere, som arbeidsmiljøloven og ferieloven, men også opplæringsloven.

NB! Det er din opplæring det gjelder, så engasjement og interesse er viktig skal du få et godt resultat. Bedriften er bare verktøyet for at du skal kunne nå målet ditt! 

Nettkurs for lærlinger

Her er lenken til vårt nettkurs for lærlinger. Vi anbefaler alle lærlinger om å ta kurset. Det tar i underkant av 1 time, og gir deg som lærling en god innføring i rettigheter og plikter som følger en lærekontrakt. 

Lærekandidat

Lærekandidatordningen kan være et alternativ for deg som tror det kan bli vanskelig å fullføre et fag- eller svennebrev.

Du kan tegne opplæringskontrakt med en bedrift med sikte på kompetanse på lavere nivå enn fag- eller svennebrev. Opplæringen avsluttes ved at du går opp til en kompetanseprøve.

Innenfor lærekandidatordningen får du individuelt tilpasset opplæring i utvalgte deler av læreplanen. Grunnkompetansen skal rette seg mot et reelt behov i arbeidslivet og gi grunnlag for varig arbeid, enten i ordinær virksomhet eller i tilrettelagt arbeid. Lærekandidat er en grunnkompetanse, som kan bygges videre til yrkeskompetanse.

Veileder for lærekandidater

Lærekandidat i Telemark fylkeskommune

Informasjonsskriv om det å være lærekandidat

Lærekandidat gjennom opplæringskontoret Oktav

Alternative løp for lærlinger og lærekandidater

Hovedmodellen for yrkesfag er to år i skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Det er flere måter å komme i mål med et fag-/ svennebrev eller kompetansebrev.

Alternative løp for lærlinger og lærekandidater

Lærling 2 år Lærling 3 år Lærling 4 år
Elev 2 år Elev 1 år Elev 0 år
Full opplæring i bedrift

Du kan ta full opplæring i bedrift. Opplæringstiden blir da 4 år i de fleste fag. Du trenger en godkjent lærebedrift som kan ta ansvar for opplæringen. Er du lærling vil det være krav om fellesfag. De får du tilbud om å ta på Lærlingskolen underveis i læretiden. Du må også bestå en tverrfaglig Vg3-eksamen i lærefaget før du kan gå opp til den praktiske fagprøven. Er du lærekandidat slipper du fellesfag og tverrfaglig Vg3-eksamen.

Om lærlingskolen

De fleste lærlinger velger hovedmodellen - to år i videregående skole og to år læretid i bedrift, når de skal ta sin yrkesfagutdannelse.

Lærlingskolen er et tilbud om teoriundervisning til de som velger et annet løp enn hovedmodellen. Det er de elevene som velger å gå rett ut i bedriftsopplæring i et spesielt fag etter ungdomsskolen, eller de som går ut i lære etter ett år med videregående opplæring. Lærlinger som er i slike løp blir automatisk påmeldt Lærlingskolen for fellesfagsundervisning. Figuren under viser alternative løp for lærlinger.

Lærling 2 år Lærling 3 år Lærling 4 år
Elev 2 år Elev 1 år Elev 0 år

Forskrift til Opplæringslovens § 3-50 stiller krav om at før en læring kan fremstille seg til fag-/ svenneprøve skal lærlingen eller eleven som hovedregel ha bestått alle fag og eksamener som er fastsatt i fag- og timesfordelingen for utdanningsområdet.

Hvem kan få tilbud om Lærlingskole?

Når en lærling inngår lærekontrakt og ikke har gått et ordinært skoleløp, vil lærlingen få tilbud om undervisning i læretiden. Tilbudet gjelder ikke for de lærlingene som har strøket (1) eller mangler vurdering (IV) i fag.

  • Tilbudet gjelder fortrinnsvis for lærlinger med ungdomsrett 16-24 år (Basis 1). Disse meldes automatisk på lærlingskolen ved kontraktsinngåelse.
  • Søkere med voksenrett  25 år+ (Basis 2) eller fullføringsrett vil få tilbud dersom det er tilgjengelige plasser.

Hva koster Lærlingskolen?

Bedriften mottar et forhøyet tilskudd i hele læretiden for å dekke kostnadene til både fellesfagsundervisning og ev eksamensforberedende kurs. 

Følgende satser benyttes i 2024 til trekk i tilskudd for teoriundervisning:

  • Basis 1 kr 102,- pr undervisningstime
  • Basis 2 kr 80,- pr undervisningstime

Fellesfag

Manglende teori i fellesfag undervises både ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Fylkeskommunen trekker kostnadene for undervisningen i lærlingtilskuddet iht. gjeldende regelverk og satser. Fagene som tilbys er:

Trinn 1 (vg1)

Norsk Engelsk Naturfag Matematikk
70t 140t 56t 84t


Trinn 2 (vg2)

Norsk Samfunnsfag  
112t 84t  

Programfag

Trinn 3

Opplæring i programfagsteori er ifølge lovverket bedriftens ansvar, jamfør Opplæringslova § 4-4. Dette innebærer at bedriften selv må sørge for at opplæringen blir gitt i henhold til læreplanen i faget. 

Det er lærlingen som har ansvar for å melde seg opp til privatisteksamen. Se eksamenskontorets nettsider for nærmere informasjon.  

Færder videregående skole kan i enkelte fag tilby kurs. Kontakt skolen for nærmere informasjon om hvilke kurs dette gjelder.

Dersom bedriften ikke ser seg i stand til å gi programfagsteorien, kan kontakte fylkeskommunen ved Fagopplæring for tips om mulige eksamensforberedende kurs.

Vekslingsmodeller i fagopplæring

Hovedmodellen for yrkesfag er to år i skole etterfulgt av to år i bedrift (2+2-modellen). Vekslingsmodeller skiller seg fra dette ved at læretiden starter tidligere og opplæringen i skole og i bedrift veksler oftere. Ellers er opplæringen lik som hovedmodellen ved at den går over fire år, har samme læreplan og samme fordeling mellom fellesfag og programfag. Mengden tid i skole og i bedrift er også den samme som for hovedmodellen. Det er kun noen få skoler i fylket som har tilbud om vekslingsmodeller. Du finner informasjon på skolenes nettsider.

Publisert: 12.12.2019 Oppdatert: 04.01.2024 kl.16:17

Kontakt Fagopplæring

E-post: fagopplaring@telemarkfylke.no

Telefon: 35 91 70 00

Hvem jobber i fagopplæringen?