Leirvollen - for ungdom bosatt i barneverninstitusjoner

Ungdom som bor i en barneverninstitusjon i Telemark fylkeskommune, enten i regi av Bufetat eller i private institusjoner, kan få opplæring i SMI-skolen.

Skoletilbud barnevern grunnskole

Undervisningstilbudet er for ungdom på hovedsakelig 8. – 10. trinn, som av ulike årsaker ikke kan fortsette opplæringen på sin hjemmeskole eller på institusjonens nærskole.

Opplæring ved SMI-skolen regnes som spesialundervisning, og det tilbys opplæring etter trinnets fag- og timetallsfordeling. 

På SMI-skolen tilpasses opplæringen med praktisk og teoretisk tilnærming til lærestoffet, og vi samarbeider tett med elev, foresatt/institusjon og PPT.

Skolen skal være et godt sted å være – hvor alle kan lære!

«Leirvollen» holder til på Nenset i Skien, Leirvollen 25. Her jobber fem pedagoger.

Etter endt opphold skriver SMI-skolen en rapport som sendes til elev/foresatt og elevens hjemkommune v/ barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten formidler til aktuelle mottakere . 

Skolen er åpen alle dager og følger fylkets skolerute.

 

Inntak

Seksjon for Pedagogisk støtte og utvikling (PSU) inviterer til inntaksmøter, hvor opplæringstilbudet til eleven drøftes og avgjøres. I disse møtene deltar Seksjon for Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), foresatte/ institusjon/barnevernstjeneste, elev og enkelte ganger representant fra kommunen og hjemskole. SMI-skolen deltar på inntaksmøtet dersom det er aktuelt at eleven skal få opplæringstilbudet sitt på SMI.

Vi får elever fra Bufetats egne institusjoner, og fra private og kommunale institusjoner godkjent av Bufetat.

 

Formaliteter

Seksjon for PSU fatter et midlertidig enkeltvedtak om spesialundervisning i etterkant av inntaksmøtet som beskriver innhold, omfang og organisering av opplæringstilbudet.

Lærer på SMI vil utarbeide en midlertidig Individuell Opplæringsplan (IOP).

Seksjon for PPT vil utarbeide en ny sakkyndig vurdering etter en tid på SMI-skolen. Basert på denne, fatter SMI et enkeltvedtak om spesialundervisning som beskriver innhold, omfang og organisering av opplæringstilbudet. Deretter vil lærer revidere midlertidig IOP og erstatte denne med en IOP.

Praktisk informasjon

Ordensreglement

Ordensreglementet ved SMI-skolen, avdeling Barnevern, er et lokalt reglement utarbeidet med utgangspunkt i Forskrift om ordensreglement for elever i videregående skole  i Vestfold og Telemark fylkeskommuneFastsatt med hjemmel i Opplæringsloven § 9 A-10. SMI-skolen har opplæring av både grunnskole- og videregående elever, og har derfor laget et forenklet reglement for elever tilknyttet § 13-2, elever bosatt i barnevernsinstitusjon.

Les mer: Ordensreglement for grunnskole-elever som er bosatt etter §13-2

Standpunktkarakterer, klagerett og krav om sletting av fravær

I siste del av vårsemesteret 2023 vil 10. trinns-elever få fastsatt standpunktkarakterer, som vil stå på «Vitnemål for grunnskolen».

Her vil karakterene fra karakter i orden og oppførsel for 10. trinn frem komme.

Ifølge Forskrift til opplæringsloven § 5-5 har elevene 10 dagers klagefrist fra det tidspunktet de har fått opplyst karakterene.

Hovedregelen er at alt fravær på 8., 9. og 10. trinn skal føres på vitnemålet.

Eleven eller foreldrene kan kreve at inntil 10 skoledager fravær per skoleår ikke skal føres på vitne­målet. Det er bare hele dager som kan strykes, ikke enkelttimer. Eleven kan også kreve at skolen legger ved en begrunnelse på fraværet til vitnemål. 

Dokumentert fravær vil si at eleven har fått innvilget permisjon eller leverer en legeerklæring. 

Les mer: Opplysninger om standpunktkarakter klagerett og krav om sletting av fravær 22-23

Hjem-skole-samarbeid

Når det er bestemt at eleven skal få opplæringstilbudet sitt på SMI, inviteres elev og foresatt/ institusjon til omvisning og oppstartsamtale. I det daglige vil foresatt for elever som bor i institusjon/ bolig som oftest være personal ved institusjonen/ boligen.  

SMI-skolen er en alternativ opplæringsarena, og i perioden som elev ved SMI-skolen, vil eleven også være registrert ved en ordinær skole.

SMI-skolen samarbeider direkte med foreldre der det er aktuelt, og vi ønsker også et tett samarbeid med barnevernstjenesten. Eleven og foresatte/ institusjonen får en hovedkontakt på SMI-skolen.

SMI ønsker å legge til rette for rask og trygg oppstart på skolen.

Hjem-skole-samarbeid er en suksessfaktor for elevens oppmøte og tilstedeværelse. Foresatte har viktig kunnskap om eleven, som skolen er i behov av for å kunne tilrettelegge og tilpasse skoledagen. SMI-skolen skal ta initiativ til samarbeid gjennom dialog, tilgjengelighet og informasjon i tiden eleven er på SMI-skolen.

I samarbeid med foresatte/ institusjon lager vi nødvendige og gjennomførbare samarbeidsrutiner og trygghetsplaner.

  • Rutiner når elev begynner og slutter. Ved oppstart inviterer vi til både oppstartssamtale med elev og foresatt/institusjon og samarbeidsmøte med institusjon. Før eleven slutter, inviterer vi til et overgangsmøte, hvor PPT, foresatte/ institusjonen og barnevernstjeneste, og ny skole det det er kjent, deltar.
  • Daglig overlapp når eleven kommer til skolen og når den avslutter for dag. Dette sikrer nødvendig informasjonsflyt mellom skole og foresatte/ institusjon. Skolen ønsker med dette også å legge til rette for møtepunkt hvor vi kan dele vesentlig informasjon, faglige og sosiale observasjoner, drøfte utfordringer, se fremgang og mestring.
  • Ukeplaner sendes ut hver fredag, både til elev og foresatte/ institusjon. Oversikt over uken; oppmøtetid og –sted, innhold, kompetansemål, praktiske beskjeder og påminnelser.
  • Jevnlige skolemøter. SMI-skolen inviterer til jevnlige skolemøter, hvor elev, foresatt/institusjon/barnevernstjeneste

Helsesykepleier

Elevene i grunnskolen skal ha tilbud om helsesykepleier i forbindelse med vaksinering, samtale og undervisning om helserelaterte tema. Ved innmelding til PSU signerer elev og foresatt et samtykke til samarbeid med helsesykepleier.

Kontaktinformasjon, helsesykepleier Leirvollen/ Skien: Rose-Marie Rønningen, telefon: 97430268

Publisert: 01.02.2018 Oppdatert: 14.05.2024 kl.09:17