Kunnskapsgrunnlaget til RPBA

Vi har innhentet kunnskap om Vestfold på sentrale områder som befolkningsvekst og demografi, det langsiktige utbyggingsmønsteret, handel, byutvikling og fortetting, næring og kulturmiljøer.

Rapportene og notatatene publiseres under hvert tema etter hvert som de blir ferdigstilt.

Arealdisponering og befolkningsutvikling

Arealdisponering og befolkningsutvikling (2018)

Notatet sammenfatter den viktigste delen av dagens kunnskapsgrunnlag vedrørende langsiktige utviklingsgrenser (LUG), arealdisponering og befolkningsutvikling, og drøfter aktuelle tema som bør tas med i revisjonen av RPBA. Notatet inneholder en oversikt over befolkningsframskrivingene SSB har gjort for den enkelte kommune fram til 2040 og boligbyggingen i kommunene fra 2012 til 2017.

Arealdisponering og befolkningsutvikling 2018

Byutvikling og fortetting

Kunnskap og virkemidler for byutvikling og fortetting - sammendrag

Notatet er et sammendrag av Transportøkonomisk institutt (TØI) sin rapport (se under) utarbeidet i forbindelse med revisjonen av RPBA. Rapporten samler forskningsbasert kunnskap om og virkemidler for byutvikling og fortetting, basert på fire foreliggende forskningsrapporter. Formålet var å sammenstille relevant kunnskap om byutvikling for bruk i arbeid med revisjon av regional plan for bærekraftig arealutvikling (RPBA) i Vestfold.

Rapporten tar for seg byen som bo-, handels- og arbeidsplassområder og gir eksempler på ulike virkemidler kommunene kan bruke i sitt arbeid for å fremme byutvikling. I notatet fremheves kunnskap fra forskningen som omhandler små og mellomstore byer, da dette er særlig relevant for Vestfold.

 "Kunnskap og virkemidler for byutvikling og fortetting" sammendrag

Kunnskap og virkemidler for byutvikling og fortetting

Rapporten er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt og oppsummerer kunnskap om og virkemidler for byutvikling og fortetting. Rapporten er basert på fire andre forskningsrapporter utarbeidet av Transportøkonomisk institutt. I denne rapporten sammenstilles forskningsbasert og annen dokumentert kunnskap om hva som bidrar til at mindre byer blir mer attraktive. Oppsummeringen gjør at innholdet fra flere rapporter ble mer tilgjengelig for bruk i revideringen av RPBA. Rapporten inneholder kunnskap om hvordan byene kan styrkes som bo-, handels- og arbeidsplassområder, og gir eksempler på virkemidler kommunene kan bruke i sitt arbeid.

 Kunnskapsvirkemidler for byutvikling og fortetting

Hva hemmer og fremmer byutvikling? (2017)

Rapporten dokumenterer svarene fra en spørreundersøkelse blant eiendomsutviklere og rådgivere i Vestfold og etterfølgende seminar hvor problemstillinger og svarene ble drøftet. Spørreundersøkelsen ble gjennomført som gjestebud hvor en gruppe samlet seg og drøftet spørsmål om hva som hemmer eller fremmer byutvikling i Vestfold. Vertene for gjestebudet ble valgt fra organisasjoner som legger rammene for byutviklingen eller firma som utvikler prosjekter i byene i Vestfold. Svarene fra gjestebudet ble gjennomgått og drøftet i et seminar arrangert av Vestfold fylkeskommune.

Hva hemmer og fremmer byutvikling? 

Fortetting med kvalitet

Rapporten er fra 2011 og ble utarbeidet i forbindelse med første versjon av RPBA. Rapporten beskriver hva kvalitet er i fortetting og gir råd om hvilke kvalitetskriterier fortettingen bør ta hensyn til. I rapporten er det eksempler på fortetting med kvalitet og oversikt over mulige verktøy for gjennomføring.

Rapport kommer

Byregnskap Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik (2018)

Byregnskapene er utarbeidet i samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og kommunene og er en statusrapport for sentrum. Byregnskapene skal gi grunnlag for å målrette bylivsutviklingen i kommunen. Det er laget byregnskap for byene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Byregnskapene gir mulighet til å sammenligne byene og måle utviklingen i den enkelte by over tid. Det er utarbeidet en egen rapport Byregnskap Vestfoldbyene der funnene fra de fem byene er sammenstilt og vurdert.

Byregnskap for Vestfoldbyene

Forespørsler om byregnskapene kan rettes til Hilde Hanson, e-post: hilde.hanson@vtfk.no

Næringsutvikling

Arealer for næringsvirksomhet i Vestfold (2017)

Dette notatet er den innledende delen av prosessen med revisjon av RPBA. Notatet sammenfatter den viktigste delene av dagens kunnskapsgrunnlag og drøfter aktuelle tema som bør tas med i revisjonen av RPBA. I notatet drøftes sammenhengen med de andre temaene og overlappende problemstillinger og synergieffekter mellom temaene.

Notatet drøfter blant annet om Vestfold trenger nye næringsarealer, om tilbudet av arealer er riktig i forhold til etterspørselen, om det er behov for å revidere de regionale arealene som ble avsatt da RPBA ble utarbeidet, hvordan utviklingen har vært på de arealene som er avsatt, hva årsaken eventuelt er til at arealer ikke er bebygget, forholdet mellom tilbud og etterspørsel i fylket, hva slags arealer det er behov for i markedet og hva som er status for tilbudet i Vestfold i dag og hva sekundær-effekter av ulike typer arbeidsplasser og lokaliseringer er.

 Næringsarealer Vestfold 2017

Revisjon av RPBA – Hensyn til næringslivets behov (2017)

Notatet er utarbeidet av advokat Arvid Gusland. Notatet drøfter utfordringene og ønskene næringslivet har, knyttet til lokalisering. Så vurderes ønskene opp mot de samfunnsinteressene som RPBA skal ivareta. Et gjennomgående synspunkt i evalueringen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) var at planen ikke er næringsvennlig nok. Det er gjennomført en avgrenset intervjurunde med sentrale aktører.

 Næringslivets behov 2017

Drivkrefter for etablering av bedrifter i Vestfold (2018)

Notat er utabeidet av advokat Arvid Gusland. Notatet gir en vurdering av de viktigste drivkreftene for knoppskyting og etablering av nye bedrifter i Vestfold, og hva som vurderes som det største potensialet for Vestfold i dag. Forskningsbaserte analyser og andre innspill som er relevante for Vestfold oppsummeres i notatet. Det er redegjort for urbanisering og bedriftsklyngers betydning, inkludert hvordan urbanisering og klynger henger sammen. Notatet søker å gi et kort og overordnet svar på om næringsvekst og -etablering kan påvirkes og hvordan.

Drivkrefter for etablering av bedrifter i Vestfold 2018

Oppsummering av oversikten over tilgjengelige næringsarealer i Vestfold (2017)

Notatet gir en oversikt over tilgjengelige næringsarealer i Vestfold pr høsten 2017. Alle næringsarealer avsatt som eksisterende eller fremtidige i kommuneplanens arealdel er digitalisert og ubebygde arealer er registrert på eiendomsnivå. Mulige ledige arealer ble gjennomgått med fagfolk fra næring og plan i kommunene. De endelige registreringene har vært kvalitetssikret av kommunen. Svelvik kommune er ikke med i oversikten siden kommune slås sammen med Drammen kommune i 2020. Lardal kommune har få arealer avsatt til næringsvirksomhet, og er sett i sammenheng med Larvik kommunen som de ble slått sammen med fra 1.1.2018.

Oversikt tilgjengelige næringsarealer Vestfold

Regionale planer og næringsutvikling (2018)

Notatet gir en oversikt over hvordan det er tiltrettelagt for næringsutvikling i et utvalg av regionale areal- og transportplaner. For hvert byområde er organiseringen av planarbeidet, målsettinger relatert til næringsutvikling, virkemidler for næringsutvikling og erfaringer med planene beskrevet. Byområdene som er beskrevet er Buskerudbyen, Grenland, Kristiansandsregionen, Stavangerregionen, Haugalandet og Bergensområdet. Notatet er utarbeidet av WSP som har gjennomgått plandokumenter, underlagsrapporter og gjennomført intervjuer med prosjektledere og noen næringsaktører.

Regionale planer og næringsutviklingVestfold

Fagnotat: Næringsutvikling og næringsarealer (2011)

Notatet ble utarbeidet i 2011 i forbindelse utarbeidelsen av første versjon av RPBA. Notatet beskriver en arealstrategi for næringsliv og arbeidsplasser som inngår som del av RPBA, med mål om å formulere en bredt forankret helhetlig politikk for hvordan arealene i Vestfold skal disponeres i et langsiktig perspektiv. Notatet dokumenterer prosessen, innspill og vurderinger i arbeidet med utarbeidelsen av første versjon av RPBA.

Næringsutvikling og næringsarealer 2011 

Utviklingsselskaper som virkemiddel for areal- og næringsutvikling (2018)

Notatet er en vurdering av hvordan utviklingsselskaper brukes som virkemiddel i areal- og næringsutviklingen i Porsgrunn, Bamble, Vikersund, Arendal, Kristiansand, Mandal, Stavanger og på Haugalandet. Gjennomgangen viser at offentlige utviklingsselskaper brukes i relativt stort omfang og at selskapenes oppgaver er varierte. Notatet konkluderer med at den aller mest brukte modellen er opprettelse av utviklingsselskaper for å utvikle et næringsareal eller et bygg, men at utviklingsselskaper også kan ha andre formål, som f.eks. regional næringsutvikling på strategisk nivå og at offentlige utviklingsselskaper kan være en sterk drivkraft i samfunnsutviklingen.

Utviklingsselskaper som virkemiddel for areal- og næringsutvikling 2018

Jordvern

Jordvernmålet i arbeidet med revidering av RPBA (2017)

Hvordan kan statens nye og strengere mål for jordvern følges opp i revidert RPBA? En gjennomgang av kommunenes arealplaner viser at kommunene allerede ved denne kommuneplanrulleringen har avsatt mye areal til utbyggingsformål, som inneholder dyrka og dyrkbar mark. Notatet drøfter hva dette kan bety for presset på nedbygging av ytterligere arealer i framtiden og hvordan det nye jordvernmålet kan følges opp i revideringen av RPBA. Notatet inneholder en oversikt over situasjonen ut fra eksisterende data og forslag til tiltak.

Jordvern 2017

Handel

Sentrumshandel i Vestfold (2017) 

Rapporten er utarbeidet av Mendo AS. Rapporten bruker daglige omsetningstall fra butikker i 15 norske byer som grunnlag for å analysere utviklingen av sentrumshandelen i Vestfold. Data for Larvik og Tønsberg er analysert. Litteratur og tidligere studier utført i Norge og Storbritannia er vurdert. Rapporten vurderer utviklingen av omsetnings-utvikling for butikker i sentrum, kjøpesentrenes rolle og utvikling i Vestfold, big-boxes som handelskonsept, utviklingen i handelsmønster, trender og kjøpsadferd og handelens rolle for sentrumsattraktivitet.

Sentrumshandel i Vestfold 2017 

Handelsanalyse for Vestfold 2017

Notatet er en analyse og oppdatering av handelsanalysen fra 2008 av senterstruktur, handel og transport i Vestfold utarbeidet av Asplan Viak. Notatet inneholder oppdaterte data for befolkning, omsetning innenfor ulike varegrupper og geografiske områder, dekningsgrader for kommunene og en analyse av utviklingen i de tre største byene i Vestfold. Analysen viser at det er en gjennomgående tendens i de tre byområdene at sentrumsandelen av omsetningen synker.

Handelsanalyse for Vestfold 2017

Beskrivelse og bruk av handelsmodellen for Vestfold (2018)

Notatet dokumenterer innhold i og bruken av en handelsanalysemodell for Vestfold etablert av Asplan Viak for Vestfold fylkeskommune. Modellen er laget til bruk i saksbehandling av forslag til nye og utvidelse av eksisterende handelsetableringer. Handelsmodellen kan brukes til å analysere konkurranseflater mellom ulike handelstilbud, f.eks. for å vise hvordan en ny etablering vil kunne påvirke eksisterende handel i regionen, til å analysere hvor kundene til de enkelte handelstilbud i modellområdet kommer fra og for å belyse konsekvenser av ulike strategier for å styrke sentrumshandelen i Vestfoldbyene.

Handelsmodellen for Vestfold 2018

Kulturmiljøer i by

Kulturmiljøer byer tettsteder Vestfold (2018)

Rapporten redegjør for og oppsummerer resultatene fra prosjektet Kulturmiljøer i byer og tettsteder i Vestfold. Prosjektet er gjennomført av Kulturarv i Vestfold fylkeskommune i samarbeid med administrasjonen i kommunene. Prosjektet har kartlagt og beskrevet kulturhistoriske bygningsmiljøer innenfor langsiktige utviklingsgrenser i Vestfold som er vurdert til å ha nasjonal og/eller regional verdi. Rapporten presenterer prosjektet og redegjør for bakgrunn, utfordringer, målstruktur, avgrensninger, leveranser, metode og kriterier, medvirkning og for prosess. Områdene som er registrert er presentert sammen med en begrunnelse for verdisettingen av hvert enkelt kulturmiljø. Rapporten inneholder også forslag til retningslinjer i RPBA og forslag til forvaltningsprinsipper som bør gjelde for kulturmiljøene.

Fagrapport_Kulturmiljøer i byer og tettsteder i Vestfold_kunnskapsgrunnlag.pdf

Transport

Grensesnittet mellom RPBA og Regional transportplan

Notatet beskriver de mest relevante sammenhengene mellom Regional plan for bærekraftig arealbruk og Regional transportplan. Nullvekstmålet for biltrafikk ligger som et langsiktig mål for begge planene. Det legger føringer for hvilke virkemidler som kan og bør anbefales. Notatet tar for seg utvikling i byer og tettsteder, fortetting i bykjernen med boliger og arbeidsplasser vil virke dempende på utvikling i biltrafikk, gatebruk og bymiljø, knutepunktsutvikling og fortetting, parkeringspolitikk, lokalisering, støy, forurensning og barrierer og nøkkeltall for avstander.

Mest relevante sammenhengene mellom RPBA og Regional Transport Plan

Publisert: 16.05.2018 Oppdatert: 18.12.2019 kl.13:58