Vedtatte arealplaner og strategier

Her finner du oversikt over regionale planer, strategier og tilhørende handlingsprogrammer knyttet til arealplanlegging.

Regional planstrategi 2020-2024 (RPS)

Plan- og bygningsloven stiller krav om at regional planmyndighet minst en gang hver valgperiode utarbeider en regional planstrategi i samarbeid med offentlige etater og organisasjoner som kan bli berørt av arbeidet.

Den regionale planstrategien er fylkestingets overordnede strategi for regional planlegging i fireårsperioden.

Regional planstrategi for Vestfold og Telemark ble vedtatt i fylkestinget 15. desember 2020 i sak 166/20.

Regional planstrategi 2020-2024 - Å utvikle Vestfold og Telemark - verdiskapning gjennom grønn omstilling

Les mer om Regional planstrategi

I planstrategien skal det:

•Redegjøres for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer

•Vurderes langsiktige utviklingsmuligheter og tas stilling til langsiktige utviklingsmål

•Avklare hvilke regionale planer som skal utarbeides i perioden. De regionale planene skal behandle spørsmål som er sentrale for å få en best mulig utvikling i fylket.

Regional planstrategi skal følge opp nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.

I følge loven skal den regionale planstrategien etter at regional planmyndighet (fylkestinget) har vedtatt den, oversendes til endelig godkjenning av Kongen. Kongen kan etter drøfting med regional planmyndighet vedta de endringer som er påkrevd ut fra hensynet til nasjonale interesser.

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark

Fylkestinget vedtok høsten 2014 Regional plan for samordna areal og transport for Telemark 2015- 2025. 

Planen erstattet følgende regionale planer i Telemark; fylkesvegplan, senterstrukturplan, kollektivplan og trafikksikkerhetssplan.

Gjeldende handlingsprogram for 2023-2026 viser til nye planer og strategier for fylkesveg, trafikksikkerhet, gange og sykling og kollektiv i områder med lave passasjertall for Vestfold og Telemark.

ATP 2015-2025 Telemark

Handlingsprogram 2023-2026 for ATP Telemark 

Mer om Regional plan for samordna areal og transport i Telemark

Samordna areal- og transportutvikling fremmer gode løsninger med hensyn til klima, arealnøytralitet, jord- og naturvern, bærekraftig økonomi og et inkluderende samfunn.

Mål

Planen har som mål å legge til rette for befolkningsvekst og en bærekraftig utvikling i Telemark.

Befolkningsvekst skal skapes ved å velge løsninger som sikrer attraktivitet for bedrifter, beboere og besøkende.

Bærekraft skal skapes ved å velge areal- og transportløsninger som fremmer miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, god folkehelse, og god samfunnsøkonomi.

Samhandling

Planen legger føringer for fylkeskommunen sitt arbeid i planperioden. I tillegg sier planen noe om hvordan kommuner og statlige etater bør arbeide dersom en skal nå målene om bærekraft og befolkningsvekst. Det er lagt opp til et utstrakt samarbeid mellom de ulike aktørene, og planen med handlingsprogram skal danne grunnlag for dette i årene fremover.   

Vedlegg

Vedlegg3_KU_rapport.pdf

Vedlegg4_Knutepunkt_Telemark.pdf

Vedlegg5_Beskrivelse_tiltak_investeringsprogrammet.pdf

Vedlegg6_Elbil_Telemark.pdf

Vedlegg7_Urbanet_arbeidsnotat.pdf

Vedlegg8_Oppsummering_gjeldande_planar.pdf

Vedlegg9_Utviklingstrekk_ved_senterstruktur_2013.pdf

Veileder til matjordplan_211021

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland

Fylkeskommunen har sammen med de fire grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan utarbeidet en regional plan for samordna areal og transport i Grenland.

Målet er at planen skal gjøre regionen til et attraktivt sted å bo, arbeide og leve. Planen ble vedtatt av fylkestinget 17 juni 2014 og gjelder frem til 2025.

Grenland er den sjuende største byregionen i Norge og den regionale planen skal gjøre Grenland til et attraktivt sted å bo, arbeide og leve. Planarbeidet er gjennomført innenfor organiseringa av Bystrategi Grenland, med deltagelse fra Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. 

ATP Grenland 2014-2025

Veileder til matjordplan oppdatert oktober 2021

Målene med Regional plan for samordna areal og transport i Grenland

Visjonen i regional plan for samordna areal og transport i Grenland er følgende:

«I 2025 er Grenland et tyngdepunkt for befolkningsutvikling og næringsutvikling sør-vest for Oslo. På grunn av spennende jobbmuligheter og gode bo- og bykvaliteter velger folk fra hele landet å flytte til Grenland».

Hensikten med planen er å legge til rette for befolkningsvekst og en bærekraftig utvikling i Grenland. For å få til dette må regionen være attraktiv. Dette oppnås blant annet ved å planlegge for grenlandsregionen som en helhet og finner løsninger på tvers av kommunegrensene

Hovedmålene for planen er:

  • Befolkningsvekst skal skapes ved å velge løsninger som sikrer attraktivitet for bedrifter, beboere og besøkende.
  • Bærekraft skal skapes ved å velge areal- og transportløsninger som fremmer miljøvennlig transport, trafikksikkerhet, god folkehelse og god samfunnsøkonomi.

Planen består av planbeskrivelse, bestemmelser, plankart og handlingsprogram. Planen er i samsvar med kommunenes arealdeler og Regional plan for samordna areal og transport i Telemark.

Heiplanen - Regional Plan Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei  

Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei ble vedtatt i de fem berørte fylkestingene i Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Telemark, våren 2012.

Regionplanen gir avklarende grenser på kartet og retningslinjer for arealbruk i ulike soner. Fylkeskommunene i Agderfylkene, Rogaland, Hordaland og Telemark har hatt ansvar for utarbeidelse av planen, og ansvar for oppfølging med årlige Heiplansamlinger og handlingsprogram

Regional plan for Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei 

Handlingsprogram til Heiplanen 2024-2027  - Regional plan for Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei.

Plankart - regional plan for Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei

Regional plan for Hardangervidda 2019 – 2035

Planen omfatter deler av kommunene:

  • Hol, Nore og Uvdal og Rollag i Buskerud fylke
  • Eidfjord, Odda, Ullensvang og Ulvik i Hordaland fylke
  • Tinn og Vinje i Telemark fylke

Miljøverndepartementet ga i 2007 flere fylkeskommuner i oppdrag å utarbeide fylkesdelplaner for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens fremtid i Norge. Hardangervidda, med landets største villreinstamme, er ett av disse fjellområdene.

Regional plan for Hardangervidda

Handlingsprogrammet - regional plan for Hardangervidda

Plankart - regional plan for Hardangervidda

Fylkesdelplan for Blefjellområdet

Hensikten med planen er å sikre leveområde for villrein og styre ferdsel og bruk for å sikre urørte naturområder og biologisk mangfold.

Planen ble godkjent av Miljøverndepartementet 21.06.2002.

Fylkesdelplan Blefjell

 

Publisert: 26.09.2019 Oppdatert: 29.04.2024 kl.09:49

Regionale planer

Se oversikt over alle regionale planer i  Telemark fylkeskommune