Fylkesmelding for kysten i Telemark

Arbeidet med en fylkesmelding om kysten i Telemark er i gang. Her kan du lese om prosessen så langt.

Fylkestinget vedtok i sak 89/23 juni 2023 at Vestfold og Telemark fylkeskommune ikke utarbeider planforslag til en regional kystsoneplan for Telemark, slik det opprinnelig var vedtatt i fylkestingssak 54/22. 

Videre er det vedtatt av Vestfold og Telemark fylkeskommune at det skal utarbeides en fylkesmelding for kystsonen i Telemark. Fylkesmeldingen lages slik at den kan danne grunnlag for å ta opp igjen arbeidet med kystsoneplan for Telemark ved en senere anledning. 

En regional kystsoneplan avklarer arealbruk og interesser i kystsonen på tvers av kommunegrensene i et nasjonalt og regionalt perspektiv, samt tilrettelegger for en lik forvaltning av kystarealene i alle kommunene. 

Les forslag til fylkesmelding

Fylkesdirektøren har utarbeidet et forslag til fylkesmelding om kysten i Telemark som du kan lese her.

Nye Telemark fylkeskommune vi fatte vedtak i saken. 

Bakgrunnen for arbeidet

Da Vestfold og Telemark fylkeskommuner ble slått sammen til Vestfold og Telemark fylkeskommune den 01.01.2020, forelå Regional plan for kystsonen i Vestfold fra 2014. For Telemark var det vedtatt et planprogram for å revidere fylkesdelplan for kystsonen fra 1998-2005. 

Ved sammenslåingen var det naturlig å se hele kysten i sammenheng og ha en regional plan som omfatter kysten av både Vestfold og Telemark. Oppdraget følger av Regional planstrategi 2020-2024 - Å utvikle Vestfold og Telemark - verdiskaping gjennom grønn omstilling (RPS).

Fylkestinget i Telemark behandler fylkesmeldingen

Fylkestinget vedtok den 15.02.2022 å søke om å dele fylket. Som følge av fylkesdelingen ble det vedtatt at det skal utarbeides to planforslag, et for hvert av de nye fylkene.

Planforslagene blir behandlet i de nye fylkeskommunene som får ansvaret med å sende planforslagene ut på høring, og gjøre endelig vedtak. 

Slik har planprosessen vært

Her finner du opptak fra frokostmøter, informasjon om vedtatt planprogram, program fra medvikningskonferanse, kunnskapsgrunnlag m.m. 

Planprogram og kunnskapsgrunnlag

Konferanse om kysten 

Vi er i sluttfasen med å utarbeide planforslag for regional kystsoneplan for Vestfold og fylkesmelding  for Telemark. I den forbindelse inviterte vi til konferanse for arbeidet med regional kystsoneplan for Vestfold og fylkesmelding for Telemark. 

Konferansen fant sted mandag 12. juni 2023, klokken 08:45 – 15:15 på Quality Hotel Grand Farris, Storgata 39, 3251 Larvik.

Konferansen var like aktuell for både politikere og administasjon i kommunen, statetater og organisasjoner. Her fikk deltagerne kunnskap om funn som er gjort så langt samtidig som de kunne gi innspill til arbeidet.

Programmet kan du lese her

Planprogram 

Vedtatt planprogram finner du her. 

Kunnskapsgrunnlaget til kystsoneplanene

Det er utarbeidet en egen kartbase for temaene naturmangfold, kulturmiljø, naturressurser, friluftsliv og landskap. I kartbasen er det ulike kartlag og verdikart med registreringer og analyser av kystsonen. Det er også utarbeidet en kartfortelling som gir en forenklet presentasjon av analysene og registreringene. Metodikk og kriterier lagt til grunn for verdisettingen av arealene i kartbasen, er sammenstilt i en hovedrapport. 

Interesserte parter kan få tilgang til kartbasen og kartfortellingen ved å rette en henvendelse til fylkeskommunen.

I forbindelse med arbeidet er det utarbeidet ulike rapporter. Disse finner du her: 

Hovedrapport: Hovedrapport Kartdata for kystsonen av Vestfold og Telemark.pdf

Medvirkningskonferanse til regionale kystsoneplaner for Vestfold og Telemark 24.01.2023

I samarbeid med forum for natur og friluftsliv (FNF), arrangerte fylkeskommunen en medvirkningskonferanse for å diskutere temaene friluftsliv, naturmangfold og sjøarealene. Hensikten var at deltakerne, fra interesseorganisasjoner og politikere, skulle få gitt uttrykk for sine synspunkter og dele kunnskap. Tilbakemeldingene fra møtet vil bli brukt i det videre arbeidet planene.

Program for konferansen: Medvirkningsmøte med FNF - Programinvitasjon.pdf

Referat etter konferansen: Oppsummering fra medvirkningsmøte 24.01.2023.pdf

Frokostmøter

Frokostmøtene skal gi inspirasjon i arbeidet med de regionale kystsoneplanene. Målgruppen er alle som har interesse av planarbeidet. Frokostmøtene er aktuelt for politikere og administrasjon i kommunene, statsetater og organisasjoner. Møtene foregår på teams med oppstart klokken 08:00. Varigheten er 40 minutter. Vi legger opp til foredrag i første del av møtet for så å åpne opp for spørsmål. Du kan melde deg på her. Vi sender innkalling i Outlook.

Det har vært gjennomført frokostmøter: 22.09.22, 21.10.22, 17.11.22, 24.01.23, 23.03.23 og 04.05.23. 

Opptakene fra de ulike møtene finner du her

22. september 2022. Friluftsliv på sjøen  

21. oktober 2022. Friluftsliv i strandsonen 

17. november 2022. Næring og turisme

24. januar 2023. Naturmangfold

23. mars 2023. Hva skjer i 100-metersbeltet langs sjøen - rettslige og faktiske utviklingstrekk 

4. mai 2023. Hvordan byer og steder kan avlaste skjærgården og sårbar natur

 

Organisering av planprosessene

Organiseringen av planprosessene er prosjektorganisert med en styringsgruppe, prosjektgruppe, politisk referansegruppe Vestfold og en politisk referansegruppe Telemark. Les "Slik er planprosessen organisert" for detaljer.  

Slik er planproseesen organisert

Styringsgruppe 

Styringsgruppen består av plansjefer i kystkommunene, statsforvalteren og plansjefen i fylkeskommunen og inviteres til 2-3 møter i planperioden

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av administrative representanter fra kystkommunene, statsforvalter og prosjektleder for kystsoneplanen fra fylkeskommunen som også leder prosjektgruppen. Møtefrekvensen er et møte annenhver måned.

Politisk referansegruppe Vestfold

Den politiske referansegruppen består av medlemmer fra både høyre-, sentrum- og venstresiden av politikken slik at den fungerer som en robust forankring for framtiden. Politiske ledere og en opposisjonspolitiker fra hver kommune i utvalg for areal og plansaker samtidig som hovedutvalg for klima areal og plan (HKAP) i fylkeskommunen inviteres. I tillegg inviteres en representant fra fylkeskommunalt eldreråd, fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser og Vestfold og Telemark ungdomsråd. Leder for HKAP leder møtene. For ungdomsmedvirkning i kystkommunene vil det bli satt opp et eget opplegg. 

Politisk referansegruppe Telemark

Den politiske referansegruppen består av medlemmer fra både høyre-, sentrum- og venstresiden av politikken slik at den fungerer som en robust forankring for framtiden. Politiske ledere og en opposisjonspolitiker fra hver kommune i utvalg for areal og plansaker samtidig som hovedutvalg for klima, areal og plan (HKAP) i fylkeskommunen inviteres. I tillegg inviteres en representant fra fylkeskommunalt eldreråd, fylkeskommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser og Vestfold og Telemark ungdomsråd. Leder for HKAP leder møtene. For ungdomsmedvirkning i kystkommunene vil det bli satt opp et eget opplegg. 

Oppstartskonferanse kystsoneplan for Vestfold og kystsoneplan for Telemark.

Situasjonen i Oslofjordregionen er alvorlig. Det er press på arealene og tilstanden i Oslofjorden er kritisk. Det er behov for en ambisiøs satsing for å endre situasjonen. Planarbeid er et bidrag til dette. Fylkesdirektøren legger derfor til grunn at det er behov for oppdaterte føringer for forvaltningen av kystarealene: Det ble utarbeidet nye statlige planretningslinjer i 2021 som bør oversettes til lokal og regional politikk. Gjeldende regional plan for Vestfoldkysten er utdatert og treffer ikke helt i forhold til de utfordringene som kysten står overfor, mens Telemarkskysten mangler en overordnet plan.

Oppstartskonferanse for arbeidet med regional kystsoneplan for Vestfold og regional kystsoneplan for Telemark ble gjennomført 31. august 2022. Møtet var aktuelt for både politikere og administrasjon i kommunene, statsetater og organisasjoner.

Informasjon om innledere og program finner du her

Det var blant annet innlegg fra

  • Biolog Pia Ve Dahlen som fortalte om det forunderlige havet.
  • Ragna Sortland som fortalter om hvilke utfordringer regional kystsoneplan skal løse.
  • Hallvard Surlien fortalte om statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
  • Fylkeskommunen ønsket innspill til det videre arbeidet med kystsoneplanen
  • Ordførerne i Sandefjord og Kragerø reflekterte over hva som er viktigst å ta med seg når ny plan utarbeides

Konferansen fant sted onsdag 31. august 2022, kl. 09:00 – 15:30 på Quality Hotel Grand Farris, Storgata 39, 3251 Larvik.

Program kan leses her  

 

Publisert: 18.10.2023 Oppdatert: 19.12.2023 kl.10:05

Tom Omnes Lia
Rådgiver

Utkast til fylkesmelding

Utkast til fylkesmelding for kysten i Telemark er klar og tilgjengelig for gjennomlesing.