Regionale planer og strategier

Fylkeskommunen bidrar til å legge rammer for dagens innbyggere og kommende generasjoner gjennom regionale planer og strategier. Nedenfor finner du en oversikt over disse.

De er delt inn i regionale planer og regionale strategier. Regional planstrategi er førende for fylkeskommunens ulike planer og strategier. Til gjeldende vedtatte regionale planer og strategier følger ofte med et handlingsprogram.  

Regionale planer og strategier er styrende frem til de blir erstattet av nye. 

Regional planstrategi

Regional planstrategi for Vestfold og Telemark 2020 - 2024

Regionale planer

Regional plan for samordna areal og transport i Telemark 2015-2025(ATP Telemark)

Handlingsprogram 2023-2026 for ATP Telemark 

Regional plan for samordna areal og transport i Grenland 2015-2025 (ATP Grenland)

Plan for intermodal godstransport for Vestfold og Telemark 2015

Heiplanen - Regional Plan Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei fra 2012 (Handlingsprogram 2024-2027)

Regional plan for Hardangervidda 2019 – 2035

Fylkesdelplan for Blefjell 2003 - 2015

Regional plan for oppvekst og kompetanse 2016-2020. Livslang læring.

Regional plan for folkehelse 2018-2030 og handlingsprogram 

Regional plan for klima og energi 2019-2026

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2022-2027

Regionale strategier

Vestfold og Telemark – der mennesker møtes. Kulturstrategi 2021-2024

Helsefremmende opplæring. Strategiplan for videregående opplæring i Vestfold og Telemark 2021–2025

Strategi for entreprenørskap i videregående opplæring og fagskolen Vestfold og Telemark  2021-2025

Kompetanseplan for videregående opplæring i Vestfold og Telemark 2021-2025

Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark 2021-2028

Strategi for fylkesveinettet 2022-2031

Sykkelstrategi_Vestfold og Telemark fylkeskommune 2023-2030

Strategi og plan for myke trafikanter i Grenland (sykkel og gange) 2014 -2030

Hovedveinett for sykkeltrafikk i Grenland fra 2009

Busstrategi for Grenland 2015-2025

Strategi for alternative kollektivløsninger i områder med lavere passasjergrunnlag 2023-2030

Strategi for næringsarealer 2017 

Regional strategi for forskning, innovasjon og næring 2022-2030

Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022-2030

Strategi 2017-2019 geologisamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold

Regionalt næringsprogram for landbruket 2019-2022

Internasjonal strategi for Vestfold og Telemark fylkeskommune 2030

Planer og strategier på høring

Planforslaget til Telemarksplanen (Regional planstrategi 2024 - 2028) er lagt ut på høring. Fristen for innspill er 20. september 2024. 

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunens rolle er å ta initiativ, mobilisere og stimulere aktører til å dra sammen mot felles mål. Det er også fylkeskommunens oppgave å sørge for at det føres en helhetlig og utviklingsorientert politikk på tvers av sektorer og nivåer i fylket.

Samtidig skal fylkeskommunen påse at utviklingen ikke går på bekostning av mennesker, miljø og bevaringsverdige natur- og kulturverdier.

Regionale planer gir rammer for utvikling og forvaltning i Telemark og skal legges til grunn for kommunale planer. 

Se nærmere beskrivelse av regional planlegging under Samfunn og plan.

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 17.06.2024 kl.21:12