Geofarer

Geofarer omfatter skred og flodbølger, naturlig radioaktivitet og radongass, metaller i drikkevann og jordskjelv.

Regiongeologen har gjennom flere år har samarbeidet med Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges Geotekniske Institutt (NGI) om skred og flodbølger. Det formelle ansvaret for skred og flodbølger ligger hos NVE, men samarbeidet videreføres.

Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner har i en årrekke arbeidet for å få et overordnet statlig ansvar for kartlegging og sikring av skredutsatte områder.

I Stortingsmelding 15 (2011-2012) fra OED: «Hvordan leve med farene - om flom og skred», er ansvarsforhold for kommuner, fylkeskommuner og staten diskutert.  Meldingen gir imidlertid ikke noe klart bilde av fylkeskommunenes rolle mht skred.

I planperioden må fylkeskommunenes rolle defineres klart. Vi er av den oppfatning at Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner bør spille en viktig rolle, både administrativt og politisk, når det gjelder skredrisiko i årene som kommer. Ikke minst setter den nye plan- og bygningsloven (PBL) som trådte i kraft 1. juli 2009, større krav til vurdering av skredrisiko i framtida.

Fylkeskommunene kan bidra med regionale samordninger, strategier og planer. Her er det naturlig at regionalavdelingene, ved regiongeologen, har et spesielt ansvar. Ikke minst vil det være viktig at fylkeskommunene målbærer krav til NVEs framtidige innsats i regionen. 

 

Publisert: 21.11.2019 Oppdatert: 21.11.2019 kl.15:26

Sven Dahlgren
Regiongeolog