Drift og vedlikehold

Snøfreser i arbeid mot kamera. Fjell skimtes i bakgrunnen.
Foto: Tor Arvid Gundersen
Telemark fylkeskommune har ansvar for drift og vedlikehold av fylkesvegnettet. Vegene skal brøytes, strøes, saltes, feies og asfalteres - og generelt holdes ved like.

Fylkesvegene er hverdagsvegene til flertallet av innbyggerne i fylket vårt. De skal være trygge å ferdes på hele året, uansett om man kjører bil, buss, sykkel eller om man går. 

I det daglige blir fylkesvegene driftet gjennom fem driftskontrakter, noe som innebærer at den praktiske delen av jobben er satt vekk til private entreprenører. 

Vi jobber hele tiden med å hente inn vedlikeholdsetterslepet

Standarden på våre fylkesveger kan dessverre variere veldig. Per i dag er vedlikeholdsetterslepet på vegene våre regnet ut til å være på om lag seks milliarder kroner. Dette har dessverre ikke fylkeskommunen økonomi til å rette opp i på kort sikt. Vi prøver derimot kontinuerlig å utføre på en slik måte at de pengene vi har strekker til så langt som mulig. 

Borgar Slørdal
Seksjonsleder vegdrift