Søk om drosjeløyve

For å drive med transport av personer eller varer og gods mot betaling, må du ha tillatelse. En slik tillatelse kalles i denne sammenhengen for et løyve.

For å drive med transport av personer eller varer og gods mot betaling, må du ha tillatelse. En slik tillatelse kalles i denne sammenhengen for et løyve.

Telemark fylkeskommune er løyvemyndighet. Det betyr at dersom du ønsker å søke om løyve og har forretningsadresse i Telemark, må du søke Telemark fylkeskommune om dette.

Drosjeløyve

Drosjeløyve gir deg rett til å drive drosjetransport mot vederlag, og er en godkjenning fra myndighetene på at du oppfyller kravene til å drive drosjetransport

Skal du søke om drosjeløyve har vi samlet all informasjon som er relevant for deg før du søker. Sjekk hva du må skaffe av attester og dokumenter:

Et drosjeløyve gir deg rett til å drive drosjetransport mot vederlag. 

Slik søker du:

Søk om drosjeløyve via denne lenken: Altinn-idporten (ekstern lenke)

Har du problemer med å søke elektronisk, ber vi deg om å ta kontakt med fylkeskommunen.


Nye krav fra 01.01.2023

Behandlingsgebyr for drosjeløyve

Fra januar 2023 er gebyret for drosjeløyve kr 3 700 pr løyve.

Garantierklæring

Søker må ved søknad om drosjeløyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap. Garantierklæringen skal ha en pålydende verdi på kr 53 000 for det første drosjeløyvet, og kr 26 000 for øvrige drosje-løyver

Garantien oversendes digitalt fra bank/forsikringsselskap direkte til løyvemyndigheten.

Taklykt

Alle drosjer skal ha taklykt. Taklykt skal i tillegg til fylkesbokstav og løyvenummer være merket med «TAXI», eks «TAXI VT-50».

Taklykt skal være godkjent av Vegdirektoratet.

Krav om dokumentasjon til løyvemyndigheten

Drosjen skal være utstyrt med godkjent taksameter.  Taksameter skal være montert og belyst, slik at takstgruppe og beløp kan leses fra passasjerens plass.

Før oppstart av drosjevirksomhet, skal løyvehaver dokumentere for løyvemyndigheten at

 • kjøretøy som benyttes som drosje, er registrert som drosje i kjøretøyregisteret
 • taksameter som tilfredsstiller kravene i forskrift av 01.10.2009 nr 1226 om krav til taksametre, er installert i kjøretøyet.

Løyvehaver skal, før løyvet settes i drift, sende inn utfylt

«EGENERKLÆRING OM DRIFTSVILKÅR FOR DROSJELØYVE»

vedlagt følgende dokumentasjon:

 • Kopi av vognkortet som viser at kjøretøyet er registrert som drosje, og
 • Kopi av kvittering for at melding om installasjonskontroll for taksameter er sendt til Justervesenet.

Gjennom egenerklæringen skal løyvehaver godtgjøre at vilkårene for å drifte løyvet er oppfylt.


Vilkår for å få drosjeløyve – hvilken dokumentasjon skal du levere?

Alle som vil drive persontransport mot vederlag utenfor rute, med motorvogn registrert for inntil ni personer, må ha drosjeløyve. Det gjelder også de som tilbyr drosjetjenester via digitale plattformer.

Du kan søke om så mange drosjeløyver du vil.  Du skal betale behandlings-gebyr, kr 3 700, for hvert løyve du søker om.  Løyvene kan kun benyttes i drosjebiler.

Vi stiller tre generelle vilkår for å kunne få drosjeløyve:

 • Fast og varig virksomhet i Norge
 • God vandel
 • Tilfredsstillende økonomisk evne

1. Du må drive en fast og varig virksomhet i Norge

Det betyr at du må ha registrert et foretak i Enhetsregisteret, og fått tildelt et foretaksnummer/organisasjonsnummer, før du fyller ut søknaden. 
Se Brønnøysundregistrene for mer informasjon.

2. Du må ha god vandel

Det betyr at du må ha en politiattest både for foretaket ditt og for innehaver/daglig leder. Dersom foretaket har en transportleder, er det transportlederen som trenger politiattest. Du må ha politiattestene klare før du fyller ut søknaden, og attestene skal ikke være eldre enn tre måneder. 
Se Politiet sine nettsider for mer informasjon.

Hvis du er dømt for noe eller har fått forelegg, må du også ha kopi av dommen/forelegget før du fyller ut søknaden. Kontakt den aktuelle domstolen/det aktuelle politidistriktet for å få kopi av dom/forelegg.

3. Du må ha tilfredsstillende økonomisk evne

Søker må ved søknad om drosjeløyve fremlegge en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap. Garantierklæringen skal ha en pålydende verdi på kr 53 000 for det første drosjeløyvet, og kr 26 000 for øvrige drosje-løyver

Garantien oversendes digitalt fra bank/forsikringsselskap direkte til løyvemyndigheten.

Søker skal vedlegge attest for skatt og merverdiavgift («skatteattest») fra skatteoppkrever/skattekontor og bekreftelse fra konkursregisteret for foretaket ditt. Når du gir oss samtykke til det, henter vi disse dokumentene automatisk.  Attestene blir vedlagt søknaden, og du skal ikke laste opp disse som vedlegg til søknaden.

Dersom foretaket ditt er nytt, det vil si opprettet for mindre enn tre måneder siden, må du også legge ved skatteattest og bekreftelse fra konkursregisteret for daglig leder. Du kan bestille begge deler på altinn.no:

Hva skjer etter at du har søkt?

Når du har sendt inn søknaden til fylkeskommunen, der foretaket ditt er registrert, vil fylkeskommunen behandle søknaden og vedleggene.  Dersom du oppfyller vilkårene til å få drosjeløyve, vil du motta tildelingsbrev med vedtak.  Tildelingen vil bli gitt under forutsetning om at garantien for løyvet/løyvene mottas av løyvemyndigheten innen en frist (1 måned).

Hvis søknaden din blir innvilget, må du også betale kr 3 700 pr løyve innen fristen (1 måned) til kontonummer 1506 22 37578.

Vi sender deg løyvedokumentet når vi har mottatt garantien fra bank/forsikringsselskap, og vi har registrert innbetaling av behandlingsgebyret.


Når du har fått/mottatt drosjeløyvet

Krav til løyvesøker – før drosjeløyvet kan settes i drift

Du må sette deg inn i kravene som gjelder når du har fått drosjeløyve.

Taklykt

Alle drosjer skal ha taklykt. Taklykt skal i tillegg til fylkesbokstav og løyvenummer være merket med «TAXI», eks «TAXI VT-50».

Taklykt skal være godkjent av Vegdirektoratet.

Krav om dokumentasjon til løyvemyndigheten

Drosjen skal være utstyrt med godkjent taksameter.  Taksameter skal være montert og belyst, slik at takstgruppe og beløp kan leses fra passasjerens plass.

Før oppstart av drosjevirksomhet, skal løyvehaver dokumentere for løyvemyndigheten at

 • kjøretøy som benyttes som drosje, er registrert som drosje i kjøretøyregisteret
 • taksameter som tilfredsstiller kravene i forskrift av 01.10.2009 nr 1226 om krav til taksametre, er installert i kjøretøyet.

Løyvehaver skal, før løyvet settes i drift, sende inn utfylt skjema.

«EGENERKLÆRING OM DRIFTSVILKÅR FOR DROSJELØYVE»

som vedlegges følgende dokumentasjon:

 • Kopi av vognkortet som viser at kjøretøyet er registrert som drosje, og
 • Kopi av kvittering for at melding om installasjonskontroll for taksameter er sendt til Justervesenet.
 • Gjennom egenerklæringen skal løyvehaver godtgjøre at vilkårene for å drifte løyvet er oppfylt.


Til deg som allerede har drosjeløyve

 

 

Ruteløyver 

Den som vil drive persontransport i rute må i tillegg til turvognløyve ha et eget ruteløyve. Ruteløyvet er behovsprøvd. Den som ønsker å drive rutetranport må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om løyve.

Turvognløyve er det Statens Vegvesen som tildeler etter søknad. Du finner mer informasjon på www.vegvesen.no/transportloyver- og tillatelser

Adgangen til å få løyve er underlagt krav til vandel og faglige kvalifikasjoner.  I et selskap er det daglig leder som må oppfylle kravene til vandel og faglig dyktighet.

Rutetransport med fartøy

Den som vil drive persontransport i rute for fartøy må ha et eget ruteløyve. Søker du om ruteløyve med fartøy trenger du ikke søke Statens vegvesen for eget turvognløyve om du har dette fra tidligere.

Ruteløyvet er behovsprøvd. Det vil si at den som ønsker å drive rutetransport for fartøy må søke fylkeskommunen der virksomheten har forretningsadresse om løyve. 

For riksvegferjer er Vegdirektoratet løyvemyndighet. 

Ruteplanforslaget skal godkjennes av løyvemyndigheten. Fylkeskommunen vurderer behovet for rute på den aktuelle strekningen, og vil som en del av saksbehandlingen innhente uttalelser til konsesjonssøknaden fra berørte parter.

Før søknaden kan bli behandlet må du som søker betale et behandlingsgebyr 3400,-. 

Søknad om ruteløyve må vedlegges:

 • Garanti fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr 90 000,- (gjeldende fra 01.01.2020-31.12.2020).Les rundskriv N-1/2018 på www.regjeringen.no/rundskriv for detaljer om fastsetting av garantibeløp.
 • Politiattest for daglig leder – søkes elektronisk (www.politiet.no)  
 • Forslag til Ruteplan
 • Forslag til Takstregulativ 
 • Attest for skatt og merverdiavgift fra Skatteetaten
 • Attest fra Konkursregisteret i Brønnøysund

Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Merk: Er søker et enkeltmannsforetak, må søker personlig oppfylle alle kravene. Er søkeren et selskap, må daglig leder oppfylle kravene til vandel. Selskapet må oppfylle økonomikravet.

Fartøy som settes inn i rutetransport, skal godkjennes av løyvemyndigheten for så vidt gjelder det transportbehov fartøyet skal dekke samt tilpasning til ferjekai.

Det må derfor legges ved opplysninger om transportmiddel som er tenkt benyttet i driften samt hvordan transportmiddelet er utformet i forhold til miljø og universell utforming

Søknaden sendes til:

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702 Skien

Rutetransport med motorvogn

Fra 1.januar 2020 har Stortinget vedtatt at løyve for persontransport i rute over 80 km ikke lenger skal behovsprøves.

Videre har Stortinget bestemt at ruteløyve for flybussruter, hvor passasjerene går av eller på bussen ved en flyplass, ikke skal behovsprøves uavhengig av rutelengden.

Det vil likevel være krav om ruteløyve, og løyvehaver må søke fylkeskommunen om ruteløyve.

Kravene for å få ruteløyve er i utgangspunktet de samme som for tildeling av turvognløyve, men i tillegg gjøres det en vurdering av behov. Det stilles krav til vandel og faglige kvalifikasjoner, og det er daglig leder som må oppfylle kravene.

Søknaden må inneholde et forslag til en detaljert ruteplan med tidsangivelser og stoppesteder. I tillegg må billettprisen presiseres. Se for øvrig yrkestransportforskriften kapittel 2. 

For samtlige løyvetyper gjelder følgende generelle vilkår for å få løyve:

 1. Driver en fast og varig virksomhet i Norge
 2. God vandel (politiattest) ikke eldre enn 3 mnd
 3. Tilfredsstillende økonomisk evne (Søker må fremlegge Kopi av attest for skatt og merverdiavgift fra kemner/skatteetaten og kopi av attest for Konkursregisteret i Brønnøysund ikke eldre enn 3 mnd.)
 4. Tilstrekkelig faglig kompetanse  

Merk: Er søker et enkeltmannsforetak, må søker personlig oppfylle alle kravene. Er søkeren et selskap, må daglig leder oppfylle kravene til vandel.

Selskapet må oppfylle økonomikravet. Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder. Før et løyve kan utstedes må kvittering for betalt behandlingsgebyr, kr 3.400,- sendes inn.

Mer informasjon kan du finne på følgende websider:

www.regjeringen.no/loyver

www.stortinget.no/saker-og publikasjoner

www.lovdata.no/yrkestransport

Transportløyve

Søknad om løyve og spørsmål om gods- og turvognløyver gjøres til Nasjonal transportløyveseksjon i Statens vegvesen.

Transportløyve 

Fra 1. januar 2015 ble det gjort endringer i organiseringen av løyveløyvemyndigheten for godstransport og turvogner. Fra den datoen overtok Statens vegvesen i Lærdal det administrative ansvaret for disse løyvene. Dette betyr at du må henvende deg til Statens vegvesen, Nasjonal transportløyveseksjon i Lærdal dersom du har spørsmål om gods- og turvognløyver eller ved søknad om løyve. 

Endringene er vedtatt av Stortinget.

 

Det betyr at dersom du som løyvesøker har forretningsadresse i Vestfold og Telemark, er det fylkeskommunen som behandler og skrive ut løyve.

For informasjon om endringene kan du lese på www.regjeringen.no/nyttdrosjeregelverk

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 12.12.2023 kl.13:28