Informasjon til deg som har drosjeløyve

Her får du informasjon om hvilke krav og regler som gjelder for deg som har drosjeløyve fra før.

Se egne regler som gjelder for nye søkere

 Nye krav fra 01.01.2023

Garanti for drosjer

Etter endring i yrkestransportforskriften § 7, som trer i kraft 1. januar 2023, skal søker ved søknad om drosjeløyve etter 01.01.2023, legge fram en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap. 

Garantisummen er i 2023 på kr 53 000 for det første løyvet, og kr 26 000 for påfølgende løyver.

For løyvehavere som har fått tildelt drosjeløyve før 1. januar 2023, gjelder kravene i forskriftens § 7 fjerde ledd (garanti for drosjer) fra 1. januar 2024. Det betyr at løyvehaver innen 31.12.2023 må fremlegge garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap, pålydende kr 53 000 for ett løyve, og ytterligere kr 26 000 for hvert løyve løyvehaver har ut over dette.

Garantierklæringen skal oversendes digitalt fra bank/forsikringsselskap direkte til løyvemyndigheten.

 

Krav om dokumentasjon til løyvemyndigheten

Drosjen skal være utstyrt med godkjent taksameter.  Taksameter skal være montert og belyst, slik at takstgruppe og beløp kan leses fra passasjerens plass.

Endrer i forskriftens § 48c setter krav til løyvehaver om dokumentasjon.  «Løyvehaver skal, før løyvet settes i drift, dokumentere for løyvemyndigheten at kjøretøy, som skal benyttes i virksomheten, er registrert som drosje i kjøretøyregisteret og at taksameter, som tilfredsstiller krav i forskrift 1.10.2009 nr 1226 om krav til taksametre, er installert i kjøretøyet.  Departementet fastsetter nærmere krav til dokumentasjon.».

For løyvehavere som har fått tildelt drosjeløyve før 01.01.2023 gjelder kravene i forskriften § 48c fra 1. januar 2024.  For løyvehavere som har satt løyvet i drift før 1. januar 2023, gjelder kravet i § 48c fra 1. januar 2024.

Det betyr at løyvehaver innen 31. desember 2023 skal dokumentere for løyvemyndigheten at

  • kjøretøy som benyttes som drosje, er registrert som drosje i kjøretøyregisteret
  • taksameter som tilfredsstiller kravene i forskrift av 01.10.2009 nr 1226 om krav til taksametre, er installert i kjøretøyet.

Løyvehaver skal, innen 31. desember 2023, sende inn utfylt: «EGENERKLÆRING OM DRIFTSVILKÅR FOR DROSJELØYVE»

som vedlegges følgende dokumentasjon:

  • Kopi av vognkortet som viser at kjøretøyet er registrert som drosje, og
  • Kopi av kvittering for at melding om installasjonskontroll for taksameter er sendt til Justervesenet.

Gjennom egenerklæringen skal løyvehaver godtgjøre at vilkårene for å drifte løyvet er oppfylt.

 

  

Behandlingsgebyr for drosjeløyve

Fra januar 2023 er gebyret for drosjeløyve, nytt løyve eller duplikat av løyve, kr 3 700 pr løyve.  Gebyret må være betalt, før løyvedokument kan utstedes.

Taklykt

Alle drosjer skal ha taklykt. Taklykt skal i tillegg til fylkesbokstav og løyvenummer være merket med «TAXI», eks «TAXI VT-50».

Taklykt skal være godkjent av Vegdirektoratet.


Når må du kjøre?

Det er ikke lenger noe krav til å holde løyvet i drift til visse tider eller på visse steder. Du kan selv velge når du vil kjøre. Drosjesentraler og andre du har kontrakt med kan stille egne krav til deg om når løyvet skal være i drift.

Hvor kan du kjøre?

I utgangspunktet kan drosjene nå kjøre hvor de vil i hele Norge. Det finnes ikke lenger løyvedistrikter eller stasjoneringssteder. Men det finnes noen unntak.

Fylkeskommunen kan innføre eneretter

Fylkeskommunen kan tildele eneretter i enkelte kommuner eller områder. Enerettene fungerer omtrent som de gamle løyvedistriktene, og beskytter de som har eneretter mot konkurranse. Hvis du ikke har eneretten i området, kan du ikke utføre drosjetransport i form av praiing, oppstilling på holdeplass, eller bestilling av enkeltturer i det området eneretten gjelder for.

Eneretter påvirker ikke kontraktmarkedet, så andre enn den som har enerett kan ha kontrakter om for eksempel skoleskyss eller pasienttransport.

Fylkeskommunen bestemmer hvilke områder som skal være enerettsområder i forskrift. Det blir anbudskonkurranse om kontrakter for enerettene. 

Du må sette deg inn i hvilke eneretter som gjelder i det fylket du vil kjøre.

I Telemark er det ikke innført eneretter.


Fylkeskommunen kan innføre miljøkrav

Fylkeskommunen kan fastsette forskrift om øvre grense for miljøskadelig utslipp for drosjekjøring. Grensene kan variere fra kommune til kommune. Hva som er grensen for hver kommune, og når du må oppfylle kravene vil vi annonsere på Telemark fylkeskommunes nettsider.

Du må sette deg inn i hvilke miljøkrav som gjelder i det fylket du vil kjøre.

Maksimalprisforskriften vil gjelde i flere kommuner

Du må følge forskrift om makspriser for drosjebilkjøring. Du finner Forskrift om takstberegning og maksimalpriser på Lovdata.no.

I Telemark er det bare Porsgrunn kommune som er unntatt fra maksimalpris.

Du må sette deg inn i hvor det gjelder maksimalpris i det fylket du vil kjøre.

Se Konkurransetilsynet.no for mer informasjon om maksimalprisforskriften.


Hvem kan du kjøre for?

Løyvemyndigheten kan ikke lenger pålegge deg å være tilsluttet drosjesentral. Det betyr at drosjeeiere som vil være tilsluttet drosjesentral må ha en avtale med sentralen. Så lenge du og sentralen er enige, kan du kjøre for hvilken som helst sentral.

Hvis du vil drive for deg selv eller kjøre for en annen sentral må du si opp de avtalene du har med sentralen i dag. Oppsigelsestiden vil stå i avtalen din med sentralen. Du trenger ikke å si opp drosjeløyvet ditt hvis du vil bytte sentral eller drive for deg selv.

Hvilket utstyr må du ha i drosjen?

Du må registrere bilen som drosje og møte på EU-kontroll hvert år.

Det er fortsatt krav om at bilen er registrert i Kjøretøyregisteret som drosje. Drosjer må til EU-kontroll (periodisk kjøretøykontroll) hvert år.

Kontakt Statens vegvesen for mer informasjon om Kjøretøyregisteret og periodisk kjøretøykontroll.

Du må ha taksameter og loggføring

Du må følge Forskrift om krav til taksametre, som du finner på lovdata.no.

Du må loggføre den geografiske posisjonen til drosjen, som markerer start- og sluttpunkt for hver tur. Opplysningene skal lagres i 60 dager.

Kontakt Justervesenet for mer informasjon om krav til taksameter og loggføring.


Du må merke drosjen med løyvenummeret

Løyvenummeret og kjøreseddelen skal være synlig fra passasjerens plass.

Utvendig skal drosjer være merket på sidedørene med fylkesbokstav og løyvenummer. Merkingen skal være minst 10 cm høy og i en kontrastfarge til

Drosjeløyver utstedt før endringen 01.11.2020 har løyvenummer henholdsvis fylkesnummer/-bokstav 07/Z for Vestfold og fylkesnummer/-bokstav 08/H for Telemark. Løyvedokumentet eller taklampa byttes ikke ut, men du må merke sidedørene på bilen med løyvenummeret. 

De som får drosjeløyve i Vestfold og Telemark etter 1. november 2020 får fylkesnummer 38 og fylkesbokstav VT.

For tildelt drosjeløyve 38 03 000050 skal drosjen merkes med «TAXI VT-50» på taklampa. Sidedører skal merkes «VT-50».

 

Hvem kan kjøre drosjen?

Sjåføren i bilen må fortsatt ha kjøreseddel i tillegg til førerkort. Kravet om kjentmannsprøve forsvinner, slik at kjøreseddelen er gyldig i hele landet.

Kontakt politiet for mer informasjon om kjøreseddel

De som vil ha kjøreseddel etter 1. november 2020, må ha bestått drosjesjåføreksamen hos Statens vegvesen, eller ha yrkessjåførkompetanse for persontransport, og ha hatt førerkort uten avbrudd i minst to år. Hvis du fikk kjøreseddel før 1. november 2020, trenger du ikke å ha bestått drosjesjåføreksamen for å fornye kjøreseddelen. Forutsetningen er at du fornyer kjøreseddelen innen ett år etter at den gamle kjøreseddelen utløp.

Hvis du ikke fornyer kjøreseddelen innen ett år etter utløpet av den gamle kjøreseddelen, må du legge dokumentasjon på bestått teoriprøve og oppkjøring for drosjesjåfører (kompetansebevis) ved søknaden om ny kjøreseddel.

Kontakt Statens vegvesen for mer informasjon om drosjesjåføreksamen


Garanti/garantierklæring

Kravet til bankgaranti for drosjer gjeninnføres fra 1. januar 2023.

For utvidede drosjeløyver, såkalt maxi-taxi, og løyver for transport av funksjonshemmede registrert over åtte personer i tillegg til fører, videreføres kravet om bankgaranti.

Det er løyvehaverne eller banken som må si opp garantien. Banken kan slette garantien seks måneder etter oppsigelsen.

Hvis du vil være tilknyttet sentral eller kjøre på andre kontrakter, må du sjekke om de du kjører for stiller krav om bankgaranti.


Andre typer løyver

Reserveløyver blir til hovedløyver

Fra 1. november 2020 er det ikke lenger noen forskjell på hovedløyver og reserveløyver, siden det ikke er noen plikt til å holde løyvet i drift. Alle reserveløyver du har, blir da drosjeløyver, på lik linje med hovedløyver.

Overgangsordning for selskapsvognløyver og handikapløyver med liten bil

Overgangsordningen for selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med inntil åtte sitteplasser i tillegg til fører, gjaldt til 1. november 2022. Disse løyvene er ikke lenger gyldige.

Virksomheten må søke om drosjeløyve for å kunne fortsette virksomheten.

Overgangsordning for maxi-taxi og handikapløyver med stor bil

Drosjeløyver tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) og løyver for transport for funksjonshemmede tilknyttet bil med 10–17 sitteplasser (inkludert fører) gjelder til 1. november 2025. Det er fortsatt krav om bankgaranti i overgangsperioden. Etter det må de ha turvognløyve for å fortsette virksomheten.

 

 

Endringer og opphør

Du må melde fra om endringer i foretaket

Du må melde fra til fylkeskommunen på post@vtfk.no hvis foretaket ditt endrer navn. 

Hvis foretaket ditt endrer organisasjonsnummer/foretaksnummer, for eksempel fordi du bytter organisasjonsform, må du søke om nye løyver med det nye organisasjonsnummeret.

Se egne regler som gjelder for nye søkere

Du må melde fra om endring av innehaver/daglig leder eller transportleder

Hvis foretaket får ny daglig leder eller transportleder må du melde fra til fylkeskommunen. Bruk eDialog, slik at du også kan sende dokumenter som er unntatt offentlighet.

Den nye daglige lederen/transportlederen må ha god vandel, og må sende fylkeskommunen en politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Søk om politiattest på Politiet sine nettsider

Hvor lenge varer drosjeløyvet?

Løyver utstedt etter 1. november 2020, er gyldige i 10 år, og må fornyes hvert tiende år. De som allerede hadde drosjeløyve da de nye reglene trer i kraft i 2020, må altså fornye løyvet sitt innen 1. november 2030.

Du kan ikke bortbestyre løyvet ditt

Det er ikke mulig å bortbestyre løyver etter de nye reglene. Du må i stedet ta stilling til om du vil si opp løyvet, skaffe sjåfør eller la løyvet være ute av drift i en periode.

Oppsigelse må sendes til fylkeskommunen

Dersom du vil si opp drosjeløyvet ditt, må du gi beskjed til løyvemyndigheten og levere tilbake løyvedokumentet. Du finner adressene våre på Vestfold og Telemark sine kontaktsider. 

Du trenger ikke å melde fra til fylkeskommunen før siste kjøredag.

Fylkeskommunen kan tilbakekalle løyver

Løyvemyndigheten kan fortsatt kalle tilbake løyvet ditt, dersom du ikke fyller krav og vilkår til å ha løyve, eller ikke retter deg etter forskrifter og vilkår for å drive løyvet.

Ved dødsfall eller konkurs kan løyvemyndigheten kalle tilbake løyvet uten varsel. Dersom etterlatte vil fortsette virksomheten, kan løyvet kalles tilbake etter seks måneder.

 

 

Publisert: 28.10.2020 Oppdatert: 12.12.2023 kl.13:41