Grønn Jyllandskorridor

Jyllandskorridoren er transportveien som knytter Sør-Norge sammen med kontinentet via havnene i Larvik, Grenland og Kristiansand.
Containerhavnen i Larvik. Foto: Larvik havn

En sammenhengende, og grønn Jyllandskorridor

Jyllandskorridoren er en transportkorridor i Vest-Skandinavia som forbinder Norge, Sverige og Danmark med Europa over Jylland. 

Kart over Jyllandskorridor som viser korridoren i kart over Sør-Norge, Sør-Sverige og Jylland
Jyllandskorridoren.
Grafikk: Maria Rustad / VTFK

Jyllandskorridoren er transportveien som knytter Sør-Norge og Vest-Sverige sammen med Europa via havnene i Larvik, Grenland, Kristiansand og Gøteborg over Jylland i Danmark. Ruten er multimodal, det vil si at man bruker kombinasjoner av vei, bane og sjø. 

Fra Sør-Norge er Jyllandskorridoren den korteste veien til kontinentet, og utgjør dermed en snarvei. Ruten er viktig for industri og næringsliv i regionene. Korridoren fungerer også som en avlastningsvei for transport på strekningen mellom Gøteborg og Oslo.

Se kart over Jyllandskorridoren i full størrelse

Hovedprosjektet Grønn Jyllandskorridor

Grønn Jyllandskorridor har fått støtte til et treårig prosjekt fra EUs interregionale program for Øresund-Kattegat og Skagerak. Prosjektperioden er fra 1. januar 2023 til 31. desember 2025.  

Vestfold og Telemark fylkeskommune, Agder fylkeskommune og de danske regionene Nord-Jylland og Midt-Jylland utgjør styringsgruppen bak prosjektet. I tillegg har prosjektet 26 partnere. Fra vårt distrikt deltar Vestfold og Telemark fylkeskommune, Larvik Havn, Grenland Havn og Powered by Telemark. 

I tillegg vil det være referansegrupper og interessenter vil bli invitert til å ta del i prosjektets aktiviteter.

Interessenter oppfordres til å ta kontakt for mer informasjon om prosjektet Grønn Jyllandskorridor. 

Fakta om prosjektet 

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud i Jyllandskorridoren. Prosjektet skal synliggjøre korridorens muligheter og fortrinn, samt gjøre korridoren attraktiv for investeringer og satsinger. Dette skal blant annet gjøres gjennom:

  • Økt kunnskap om korridorens godsstrømmer og klimaavvtrykk, blant annet gjennom en godsstrømsanalyse
  • Teste forslag til nye og bedre transportløsninger på vei, bane og sjø mellom Norge og Danmark
  • Utarbeide handlingsplan for å fjerne flaskehalser i infrastrukturen for jernbane vei, sjø og bærekraftige drivstoffer i et grensekryssende perspektiv
  • Test av løsninger for å redusere utslipp fra sjøfart, jernbane- og veitransport
  • Utarbeide forslag til avtaler mellom Danmark og Norge (ev. også Sverige) om oppgradering av transportinfrastruktur samt infrastruktur for bærekraftige drivstoff
  • Inngå avtaler med aktører om videre samarbeid, ev. etablering av en permanent utviklingsplattform for korridoren
EUs kjernekorridorer (TEN-T)

EU har forlenget ScanMed-korridoren med Jyllandskorridoren opp til Hirtshals/ Fredrikshavn i Danmark (Connecting Europe Facility Regulation, 2021). Dette gir nye muligheter for finansiering av transport og fylle- og ladeinfrastruktur på strekningen.

Kart over Europa med transportkorridorene i ScanMed-nettverket

Les mer om EU:s TEN-T kjernekorridorer (in English).

Østlandssamarbeidet har laget en fin video om Jyllandskorridoren:

 

Arbeidspakker i Grønn Jyllandskorridor

Følgende arbeidspakker inngår i prosjektet:  

  1. Prosjektledelse og kommunikasjon
  2. Multimodale løsninger på tvers av vei, sjø og bane
  3. Bærekraftige drivstoffer 
  4. Benchmarking og posisjonering
Nordisk Transportpolitisk Nettverk

Jyllandskorridor-prosjektet er forankret i Nordisk Transportpolitisk Nettverk. Les mer om nettverket og forprosjektet.

En gruppe mennesker foran en buss på en parkeringsplass
Verksted og årsmøte i Nordisk Transportpolitisk Nettverk 8.-9. oktober 2021 

Les mer:

Oppdatert: 25.10.2023 kl.10:31

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

For information in English

Green Jutland Corridor

Linda Carolina Ehnmark
Rådgiver