Nyheter

Interreg Norge omtaler Grønn Jyllandskorridor

Les nettsaken fra interreg.no her

 

Grønn Jyllandskorridor innvilget EU-støtte

Prosjektet Grønn Jyllandskorridor har fått innvilget støtte fra EUs interregionale program for Øresund – Kattegatt og Skagerak. Prosjektet vil vare fra 1. januar 2023 til 31.desember 2025.  Det totale budsjettet er på 25, 8 millioner kroner med 10,2 millioner er tilegnet de norske partnerne i prosjektet. Fra vårt distrikt deltar Vestfold og Telemark fylkeskommune, Larvik Havn, Grenland Havn og Powered by Telemark.

Totalt består prosjektet av 26 partnere fra kommuner, havner, transportører og næringslivet i Norge og Danmark.

Mer informasjon får du her

Grønn Jyllandskorridor i fokus på årsmøtet til Nordisk transportpolitisk nettverk

Mennesker foran godstog

Nordisk Transportpolitisk Nettverk (NTN) hadde årsmøte i Larvik 10.-11. november. Under den todager lange samlingen ble det vist eksempler på, og diskutert hvordan vi kan jobbe for en grønn Jyllandskorridor, en transportåre som forbinder vest-Skandinavia med kontintentet over Jylland.

NTN er et regionalt transportpolitisk samarbeid. Nettverket består av regioner med felles interesser i forbindelser mellom regionene og fra det vestlige Skandinavia til Sentraleuropa, særlig gjennom Jyllandskorridoren.

NTN arbeider for å skape grunnlag for transportpolitiske beslutninger og å kvalifisere regional planlegging på transport og infrastruktur. Transport og infrastruktur skal utnyttes på en effektiv og bæredyktig måte og bidra til å skape regional utvikling. Medlemmene i NTN er 2 norske fylkeskommuner (Vestfold og Telemark og Agder fylkeskommuner) og de 3 vestdanske regioner (Region Nord-Jylland, Region Midt-Jylland, Region Syd-Jylland).

Søknaden om et hovedprosjekt innenfor rammen for Interreg Østersjøen- Kattegat- Skagerrak (ØKS) «Grønn Jyllandskorridor» ble presentert av representanter for prosjektgruppen. Bak søknaden står 26 partnere fra regional forvaltning, havner, næringsliv og transport etater. Søknaden inneholder arbeidspakker som skal bidra til å utvikle multimodale løsninger i Jyllandskorridoren, fremme bæredyktige drivstoffer til transport, samt frembringe ny kunnskap om og posisjonere korridoren som en effektiv og grønn korridor.

På befaringen hos ASKO maritime i Horten ble det vist frem deres elektriske, og autonome logistikksystem med sjødroner som vil transportere gods mellom Moss og Horten. Videre ble det foretatt et besøk på Larvik havn for å se på den nye jernbaneterminalen som åpner for godstog over havnen, og i dag går i pendel mellom Larvik og Halden med tømmer og flis. Tiltak som disse erstatter lastebiltransporter, og resulterer i mindre forurensing, utslipp og færre sjåførtimer som resultat.  

Scan Med Rail Freight Corridor (RFC), som er EUs lengste godskorridor og et samarbeid mellom syv europeiske jernbaneinfrastrukturforvaltere, presenterte for årsmøte en kartleggingsrapport over statusen på jernbaneinfrastrukturen i Jyllandskorridoren og Fehmern Belt, samt planer og prosjekt under arbeid. Scan Med RFC samarbeider for å bidra til å effektivisere og legge til rette for lange godstransporter på bane i ScanMed-korridoren. Kosta Tsesmetsis, CRM Manager, ScanMed RFC, uttalte at de ser en tydelig etterspørsel etter Jyllandskorridoren i markedet for gods på bane. Det er viktig med politisk støtte for å sikre at nødvendige infrastrukturprosjekter i korridoren kan gjennomføres. 

I 2021 hevet EU statusen til Jyllandskorridoren, og inkludert strekningen fra Fredericia/ Taulow til Hirtshals/ Frederikshavn i ScanMed kjernekorridor, dvs. det høyest prioriterte transportnettet i EU. Den nye statusen gir nye politiske muligheter og synlighet.

Vestfold og Telemark fylkeskommune rapporterte om det interessepolitiske arbeidet med å fremme Jyllandskorridoren overfor beslutningstakere i EU. Planen for intermodal godstransport i Telemark og Vestfold vedtatt i 2015 stipulerer at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal arbeide aktivt for å fremme Jyllandskorridoren som en nasjonal hovedåre for transport av gods.

Østlandssamarbeidet ble valgt som observatør til NTN, for å på denne måten få mer kunnskap om arbeidet med Jyllandskorridoren. Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid mellom Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Samarbeidet skal bidra til å utvikle Østlandet som en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa med en regional balansert utvikling i landsdelen.

Mer om årsmøte (program og presentasjoner) her

Publisert:

21.11.2022

Oppdatert:

23.01.2023 kl.13:34


Emneord:

Samferdsel