Trafikksikkerhet

Fylkeskommunen har ansvaret for trafikksikkerheten på fylkesvegene. Vi har også ansvar for å samordne alt trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

Det er mange ulike aktører som jobber for å øke sikkerheten langs vegene i fylket. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet er noen av de viktigste samarbeidspartnerne våre.

Mål om nullvekst i trafikk i byområder er satt i Nasjonal Transportplan, og utgangspunkt for mye av vårt arbeide. Det betyr at forventet trafikkvekst i byene skal fortrinnsvis skje som kollektivtransport, gange og sykling. Dette vil også gi bedre helse, reduserte utslipp og triveligere byer og tettsteder.  

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Fylkeskommunen har som eier av fylkesvegene ansvaret for at trafikksikkerheten ivaretas på disse vegene. Fylkeskommunen har også ansvaret for å samordne alt trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Dette ansvaret er delegert til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). 

FTU er et selvstendig utvalg i fylkeskommunen. FTU ledes av leder for hovedutvalg for samferdsel (HS) og består av fem politikere; tre fra HS, en fra hoveutvalg for utdanning og kompetanse og en fra hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. I tillegg kommer konsultative medlemmer fra Trygg Trafikk, politiet, Statens vegvesen, fylkesmannen, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og fylkeskommunens administrasjon.

Trafikksikker fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune ble godkjent som Trafikksikker fylkeskommune 29. januar 2021. Trafikksikker fylkeskommune er en sertifiseringsordning for helhetlig arbeid på trafikksikkerhet på tvers av hele organisasjonen. Dette er spesielt viktig for en fylkeskommune som blant annet er skoleeier, eier av kollektivselskap og veieier.

Trafikksikker kommune

I Vestfold og Telemark er det også mange kommuner som er, eller jobber for å bli godkjent. Fylkeskommune støtter opp under dette arbeidet med økonomisk bistand og rådgivning.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025 er en fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige offentlige aktører på nasjonalt nivå og om lag 20 interesseorganisasjoner bidratt til planen.

Planen inneholder 179 målrettede tiltak. Disse skal bidra til at vi når ambisjonen i Nasjonal Transportplan 2022-2033 om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvorav maksimalt 50 drepte, og at ingen skal omkomme i vegtrafikken i 2050. I 2020 var det til sammenlikning 720 drepte og hardt skadde i vegtrafikken, hvorav 93 drepte.

I tiltaksplanen inngår en omtale av fylkeskommunenes tiltak sammen med omtale av de øvrige aktørenes tiltak innenfor det aktuelle tema. 

Trafikksikkerhetsplan

Hensikten med planen er å vise hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold og Telemark og peke ut innsatsområder for å nå nullvisjonsmålet. Delmålene for Vestfold og Telemark går fra 67 i 2014 til 39 i 2024 og til 29 i 2030. (Vestfold: 34 i 2014 til 20 i 2024 og til 15 i 2030, Telemark: 33 i 2014 til 19 i 2024 og til 14 i 2030.)

Trafikksikkerhetsplan Vestfold 2018-2021

FTU aktivitetsplan 2023.pdf

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Oversikt over fylkeskommunenes tiltak

Tilskuddsordninger

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vil gi tilskudd til flere faste prosjekter. Det er Trygg Trafikk som utfører de fleste tiltakene på vegne av FTU. Disse er gjort synlig i FTU aktivitetsplan.

Det er også mulig å søke om enkelttilskudd. Det er opprettet en "Trafikksikkerhetsordning for Vestfold og Telemark fylkeskommune" - som er rettet mot søknader fra kommunene i fylket. Midlene tildeles ikke-fysiske tiltak samt prosjekter på kommunal og fylkeskommunal vei. Kommunene deltar også med egne midler.

Det er opprettet en "Tilskuddsordning for trafikksikkerhet i nærmiljøet" hvor enkeltpersoner, organisasjoner, lag o.l. kan søke om tilskudd på opptil 50 000,- for prosjekter som fremmer trafikksikkerhet i nærmiljøet. 

Se søknadsprosess her

Fagdag trafikksikkerhet 2021

19. mai gjennomførte fylkeskommunen fagdag for trafikksikkerhet. Blant deltakerene var kommunene, Trygg Trafikk og politiet.

Her finner du presentasjonene fra fagdagen

FriSiktLovverk.pdf

FriSiktOffentlVei.pdf

GangSiktBelysning.pdf

HjertesoneBergenK.pdf

Kampanjer.pdf

RegionalTSplan.pdf

StatusDriftVedlh.pdf

Sykkeldyktig.pdf

TrafikksikkerKomm.pdf

TSordning.pdf

Trafikksikkerhetskonferansen 2022

8. 9. november gjennomførte fylkeskommunen i samarbeid med Trygg Trafikk trafikksikkerhetskonferanse.

Her finner du presentasjonene fra konferansen

Program

Hjertesone i Tønsberg kommune

Hjertesone Sandefjord

Horten kommune Blindsoner lastebil

Hvordan jobber vi forebyggende i politiet

Lede HMS- når vi presterer på vårt beste

Mobilitetsplanen Mesterfjellet skole

Motorungdommens stemme

NLF Tungtransport og trafikksikkerhet

NMCU Vegmiljøets betydning for MC-føreres sikkerhet

Nye regler for el-sparkesykler Trafikksikkerhetskonferansen 2022

Ove Njaa Mc-ulykker forebygging og behov for innsats_ove_njaa0811

Politiets håndheving av nye regler for el-sparkesykler

På to og fire hjul

SVV - Hva vet vi om sykkelulykker

SVV Trafikkulykker i og ved arbeidsområder på E18

SVV- Ulykkes- og måltall

Trafikksikkerhet hos Ifor Williams_09.11.22

UP Kriminalitetsbekjempelse på veg

Vesar Bedre trafikksikkerhet ved avfallsinnsamling

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 04.01.2024 kl.13:35

Les mer om

Sykkel og gange

Nullvekst

Fylkesvei

Folkehelse

Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er en viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen, og utfører mange av tiltakene som er identifisert for å sikre bedre trafikksikkerhet i fylket vårt.

Trygg Trafikk

Henriette Auensen
Rådgiver samferdsel