Trafikksikkerhet

Fylkeskommunen har ansvaret for trafikksikkerheten på fylkesvegene. Vi har også ansvar for å samordne alt trafikksikkerhetsarbeidet i fylket.

Det er mange ulike aktører som jobber for å øke sikkerheten langs vegene i fylket. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og politiet er noen av de viktigste samarbeidspartnerne våre.

Mål om nullvekst i trafikk i byområder er satt i Nasjonal Transportplan, og utgangspunkt for mye av vårt arbeide. Det betyr at forventet trafikkvekst i byene skal fortrinnsvis skje som kollektivtransport, gange og sykling. Dette vil også gi bedre helse, reduserte utslipp og triveligere byer og tettsteder.  

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Fylkeskommunen har som eier av fylkesvegene ansvaret for at trafikksikkerheten ivaretas på disse vegene. Fylkeskommunen har også ansvaret for å samordne alt trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. Dette ansvaret er delegert til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). 

FTU er et selvstendig utvalg i fylkeskommunen. FTU ledes av leder for hovedutvalg for samferdsel (HS) og består av fem politikere; tre fra HS, en fra hoveutvalg for utdanning og kompetanse og en fra hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. I tillegg kommer konsultative medlemmer fra Trygg Trafikk, politiet, Statens vegvesen, fylkesmannen, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og fylkeskommunens administrasjon.

Trafikksikker fylkeskommune

Telemark fylkeskommune ble godkjent som Trafikksikker fylkeskommune 29. januar 2021, og resertifisert i desember 2023. Trafikksikker fylkeskommune er en sertifiseringsordning for helhetlig arbeid på trafikksikkerhet på tvers av hele organisasjonen. Dette er spesielt viktig for en fylkeskommune som blant annet er skoleeier, eier av kollektivselskap og veieier.

Trafikksikker kommune

I Telemark er det også mange kommuner som er, eller jobber for å bli godkjent. Fylkeskommune støtter opp under dette arbeidet med økonomisk bistand og rådgivning.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025 er en fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge. Planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte storbykommuner. I tillegg har en rekke øvrige offentlige aktører på nasjonalt nivå og om lag 20 interesseorganisasjoner bidratt til planen.

Planen inneholder 179 målrettede tiltak. Disse skal bidra til at vi når ambisjonen i Nasjonal Transportplan 2022-2033 om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i 2030, hvorav maksimalt 50 drepte, og at ingen skal omkomme i vegtrafikken i 2050. I 2020 var det til sammenlikning 720 drepte og hardt skadde i vegtrafikken, hvorav 93 drepte.

I tiltaksplanen inngår en omtale av fylkeskommunenes tiltak sammen med omtale av de øvrige aktørenes tiltak innenfor det aktuelle tema. 

Trafikksikkerhetsplan

Hensikten med planen er å vise hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikkerhetsarbeidet i Telemark og peke ut innsatsområder for å nå nullvisjonsmålet. Delmålene for Telemark går fra 33 i 2014 til 19 i 2024 og til 14 i 2030.

Oversikt over fylkeskommunenes tiltak

Trafikksikkerhetsordning for Telemark fylkeskommune

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg vil gi tilskudd til flere faste prosjekter. Det er Trygg Trafikk som utfører de fleste tiltakene på vegne av FTU. Disse er gjort synlig i FTU aktivitetsplan.

Det er også mulig å søke om enkelttilskudd. Det er opprettet en "Trafikksikkerhetsordning for Telemark fylkeskommune" - som er rettet mot søknader fra kommunene i fylket. Midlene tildeles ikke-fysiske tiltak samt prosjekter på kommunal og fylkeskommunal vei. Kommunene deltar også med egne midler.

Trafikksikkerhet i nærmiljøet

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark, FTU, har satt av totalt 100 000 kroner til trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet i 2024. 

Økonomisk støtte kan gis til privatpersoner, velforeninger og andre private organisasjoner som ønsker å utføre trafikksikkerhetstiltak i sitt eget nærmiljø. Det kan ytes støtte til gjennomføring på inntil 60% av tiltakets kostnad, begrenset oppad til 50 000 kroner per tiltak. 

Betingelsen for støtte er at søker deltar i prosjektet med en egeninnsats, i form av dugnad eller annet, som tilsvarer 40% av tiltakets totalkostnad. Egeninnsatsen kan ikke være i form av kommunale midler. 

Retningslinjer for støtteordningen finner du her. 

Viktig

  • Før søknad sendes må tiltak som berører offentlig eller privat veg avklares med rette vegmyndighet. Godkjenningen må vedlegges søknaden. 
  • Søknaden må godkjennes før tiltaket kan påbegynnes. Merk i tillegg at tiltaket må gjennomføres i løpet av 2024. Dersom prosjektet ikke blir gjennomført i søknadsåret kan midlene kreves tilbakebetalt til fylkeskommunen. 

 

Søknadsfrist i 2024 blir 25. mai. 

Søk om midler her.

Publisert: 23.05.2019 Oppdatert: 02.04.2024 kl.10:49

Les mer om

Sykkel og gange

Nullvekst

Fylkesvei

Folkehelse

Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er en viktig samarbeidspartner for fylkeskommunen, og utfører mange av tiltakene som er identifisert for å sikre bedre trafikksikkerhet i fylket vårt.

Trygg Trafikk

Bjørn Richard Kirste
Rådgiver samferdsel