Fjellområdene

Fjellområdene i Sør-Norge inneholder viktige landskapsverdier og naturmangfold, og de er regionalt viktige friluftslivs- og reiselivsområder. De store sammenhengende fjellområdene i Telemark består av Hardangervidda og nordlige og østlige deler av Setesdalsheiane.
Gaustatoppen.

Telemark har store fjellområder som kan by på fantastiske naturopplevelser og dyreliv. Store deler ligger innenfor Hardangervidda nasjonalpark og et landskapsvernområde i Setesdalsfjellene. Andre mindre fjellområder er Blefjell, Lifjell, Gautefall, Våmur-Roan, Brattefjell-Vindeggen og Gaustablikk. Fjellområdene utgjør til sammen 7 544 km2, som er 49 % av det totale arealet til Telemark.

Det er seks fjellkommuner i Telemark: Hjartdal, Fyresdal, Tinn, Tokke, Seljord og Vinje. Flere av disse passer inn i begrepet hyttekommuner, der antall hytter overstiger antall boliger.

Hva er en fjellkommune?

En fjellkommune er en kommune hvor minst 50 % av arealet ligger over 700 moh.

Kilde: Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge, Østlandsforskning ØF-rapport 08/2010.

Bebyggelsen i fjellområdene domineres av fritidsboliger

Det er nær 53 000 bygg i de seks fjellkommunene i Telemark. 31 % av disse er fritidsbygg og 17 % er boligbygg, noe som viser at hytteturismen er viktig for disse kommunene. Vinje kommune har flest fritidsboliger, med 6467 fritidsbygg og 1977 boligbygg.

Utviklingen de siste 10 årene viser at det bygges flere fritidsboliger enn boliger. Mellom 2013 og 2023 har det vært en økning på 19,3 % flere fritidsbygg og 2,8 % flere boligbygg i fjellkommunene.

Fritidsbebyggelsen i Telemark utgjør 17 % av alle bygg i fylket. Av den samlede fritidsbebyggelsen ligger 39 % i et fjellandskap, høyere enn 700 meter over havet.

Figur 1. Endringer i bygningsmassen til bolig- og fritidsbygg de siste 10 år og fordelingen i dag. Fjellkommunene i Telemark. Kilde: SSB, tabell 03158.

De yngre flytter fra distriktene

Det bor i overkant 17 000 personer i fjellkommunene. På de siste 20 årene har folketallet sunket med 9 %. Distriktskommunene har utfordringer med fraflytting, spesielt av personer i skolealder og arbeidsfør alder. Trenden viser at andel personer under 67 år synker, mens andelen av innbyggere over 67 år øker. Fra og med året 2021 var det i de seks fjellkommunene flere personer i aldersgruppen 67 og eldre enn i aldersgruppen 0 - 19 år. Nedgangen i antall personer som er arbeidsfør og i skolealder påvirker også samfunnsutviklingen og utdanningstilbudet.

Fjellkommunene er også karakteristiske hyttekommuner, der antall hytter overstiger antall boliger. I sesonger kan innbyggerantallet mangedoble seg, og dette kan påvirke hvordan samfunnet utvikler seg ved at tilbudene i kommunene blir sesongbaserte, noe som igjen kan påvirke befolkningsveksten negativt.

Les mer på temasidene om befolkning

Norges unike fjellandskap skal tas vare på

Fjellområdene i Sør-Norge er unike og inneholder viktige naturtyper. De er leveområder for flere sårbare arter, som er tilpasset en karrig natur og røffe klimaforhold. I fjellet har Norge  En art som har en vesentlig del av den naturlige utbredelsen sin i Norge. som blant annet villrein, jerv, fjellrype og jaktfalk. Fjellområdene er også populære områder for utvikling av turisme og friluftsliv.

De siste tiårene er store områder preget av endret arealbruk og fysiske inngrep. Årsakene er blant annet opphør av beite av husdyr og tradisjonell seterdrift, og bygging av veger, kraftlinjer og annen infrastruktur. I noen områder er hyttebygging og annen destinasjonsutvikling en viktig årsak.

«Det er en overordnet nasjonal målsetting at Norges unike fjellandskap skal tas vare på som leveområder for sårbare arter, regionalt  og nasjonalt rekreasjonsområde og som næringsgrunnlag for levende bygder.»

- Miljøverndirektoratet, brev 12. april 2007

Villreinen har et spesielt stort krav til areal, og de menneskelige inngrepene i fjellet i Sør-Norge har medført at villreinen i dag lever på mange mindre og adskilte områder. Kilde: Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold.

Miljødepertemantet har bedt fylkeskommunene å utarbeide regionale arealplaner for en helhetlig forvaltning av fjellområder som er spesielt viktige for villreinens framtid i Norge. I Telemark finnes det tre slike regionale planer:

  • Regional plan for Hardangervidda 2019-2035,
  • Regionalplan for Setesdal Austhei, Ryfylkeheiane og Setesdal Vesthei og
  • Fylkesdelplan for Blefjellområdet.

Les mer om de regionale planene

I Telemark er det 3454 fritidsboliger innenfor villreinområder, og 2605 av disse er innenfor nasjonale villreinområder. Mellom 2016 og 2022 ble det bygget 966 nye fritidsboliger i villreinsområder, der 117 ble bygd innenfor de nasjonale villreinområdene. Det ligger flest fritidsboliger i villreinområdet Setesdal-Austhei (fig. 2).

Figur 2. Antall fritidsboliger i villreinsområder mellom 2016 og 2022. Kilde: Miljødirektoratet, Kartverket, VT+.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

49 % av arealet i Telemark er fjellområder, og ligger over 700 meter over havet.