Funnet noe gammelt?

Det koster deg ingenting å ta kontakt med oss hvis du finner gamle gjenstander eller kulturminner i landskapet. Si fra. Da sikrer du viktig historie for fremtiden.
Det er ikke alltid like lett å se hva som omfattes av kulturminneloven. Vi vurderer det gjerne for deg.
Foto: Trude Aga Brun

Gjenstander

Hvis du har funnet noe som dette, er du pliktig å ta kontakt med oss:

  • gjenstander eldre enn 1537 (sverd, pilspisser, smykker m.m.)
  • båter, vrak og last eldre enn 100 år
  • mynter eldre enn 1650

Det koster deg ingenting å melde fra. Ta kontakt så raskt som mulig. Mange gjenstander ødelegges fort. Ikke vask eller rengjør gjenstanden. Det kan skade den. Verdifull informasjon kan gå tapt.

Kartfesting

Vi setter stor pris på om du kartfester funnstedet og noterer deg mest mulig om funnomstendighetene:

  • hvorfor det ble funnet (tur, hagearbeid el.l.)
  • hva slags lende (strand, skog, åker e.l.)
  • hvordan jordsmonnet var (sand, matjord, kullrester el.l.)
  • hvor dypt det lå
En liten bronseøks ligger på et millimeterpapir sammen med en målestokk.
Miniatyrøks av bronse, antagelig fra vikingtiden. Øksa ble funnet med metallsøker i Tjølling og levert til Kulturarv. Foto: Ragnar Orten Lie.

 

 

 

Her finner du skrivbart funnskjema til Kulturhistorisk museum

Noter opplysningene i det. Til syvende og sist er det museet som mottar funnet og opplysningene. Opplysningene er neste like viktige som gjenstanden. Lever skjema og gjenstanden til oss. Vi tar oss av oversendelsen til museet.

Gjenstandene er statens eiendom. Reglene gjelder ikke ting som ble funnet før 1905.

 

Finnerlønn

Det er kulturhistorisk museum og Riksantikvaren som avgjør om du har rett til finnerlønn, Dersom du ønsker finnerlønn må du skrive navn og kontonummer til både finner og grunneier i funnskjemaet. 

Graving på privat eiendom

Hvis du opparbeider en tomt, graver for en garasje eller annet og finner et kulturminne, må du straks stanse arbeidet og kontakte oss. Vi kommer umiddelbart. Eventuelle utgifter dekkes av det offentlige. Graving på privat eiendom

Kulturminner i landskapet

Ta kontakt med oss om du tror du har funnet rester av gravhauger, gamle hustfufter, kullsamlinger i dyrket mark, hulveier, flint fra steinalderboplasser eller noe annet som kan være arkeologiske kulturminner. Sporene kan være vanskelige å forstå. Vi tar gjerne en tur ut for å finne ut hva slags kulturminne det er. Bomturene er mange, så du skal ikke være redd for å si fra én gang for mye. Det koster deg ingenting.

Fem personer står og snakker sammen i en åpen skog. Sjøen i bakgrunnen. Høstløv på bakken.
Befaring med finner av gravfelt

Publisert: 27.01.2018 Oppdatert: 06.03.2024 kl.21:20