Tinfos kulturmiljø

teglsteinsbygninger ved elv
Tinfos kulturmiljø ved materialtørka. Foto: Dag Jenssen

Publisert:

11.06.2020

Oppdatert:

13.06.2024 kl.13:47

Tinfos kulturmiljø er representativt for industrialiseringen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Utgangspunktet for industristedet var Tinnelva, som ga tilgang til vannkraft og ble brukt til fløting av tømmer. Anlegget ble fredet i 2014.

Det ble etablert papirindustri ved Tinfoss i annen halvdel av 1800-tallet, og tidlig på 1900-tallet ble damanlegget og den første kraftstasjonen bygd. Norsk Hydro utvidet anlegget utover på 1900-tallet og industrieventyret var et faktum.

Området er et eksempel på infrastruktur som ble bygd opp rundt industrien og på sosial boligbygging i regi av industrieiere og investorer. Det er denne helheten – det helhetlige miljøet – som gjør Tinfos kulturmiljø spesielt.

murbygg ved en elv
Tinfos kraftverk. Foto: Wikipedia, PeltonMan

Første kulturmiljøfredning i Telemark

Kulturmiljøfredningen på Tinfos er den første av sitt slag i Telemark. Det er tidligere kun fredet åtte kulturmiljøer i Norge. Disse er: Birkelunden og Bygdøy kulturmiljø i Oslo, Havrå i Hordaland, Kongsberg Sølvverk i Buskerud, Neiden i Finnmark, Sogndalstrand i Rogaland, Sør-Gjærslingan i Nord-Trøndelag og Utstein i Rogaland.

Et kulturmiljø er et område hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng. Målet med en slik fredning er å ta vare på både enkeltstående elementer, og helheten som disse er en del av.

Det var Telemark fylkeskommune som først utarbeidet et utkast til fredning og forvaltningsplan av Tinfos kulturmiljø. I juni 2014 ble den vedtatt av regjeringen i statsråd.

Flyfoto over Tinfos
Flyfoto over Tinfos. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Omfanget av fredningen

Fredningsområdet ligger ved Tinnefossen med industri, kraftverk og boliger. I kolonnen til høyre kan du finne kart over området og lese om hva som inngår i fredningen (LENKER). Samlet dekker området et areal på 505, 5 daa og omfatter en rekke ulike bygningstyper, landskapsrom og konstruksjoner:

  • Kraft, industri- og næringområde: Dette omfatter blant annet fossen, elven, demninger, vannspeil, installasjoner fra fløtinga samt hele tømmerrenna fra Tinfos til Kloumannsjøen. Fredningsområdet gjelder også et areal ved inntaket til tømmerrenna, ved Kloumannsjøen. Administrasjonsbygg og kraftstasjoner med uthus er foreslått fredet. Ved kraftstasjonen Tinfos 2 gjelder fredningen også interiøret (med ventilhus).
  • Boligområde: Direktør-, funksjonær- og arbeiderboliger. Hager og uteområder med beplanting og faste konstruksjoner – slik som murer, gjerder, trapper og lignende – omfattes av fredningen.
    Med unntak av kraftstasjonen Tinfos 2 omfatter fredningen eksteriør på bygninger og anlegg.

Forvaltningsplan med tekst og bilder