Kartlegging av kulturmiljøer og landskap

Foto: Eystein M. Andersen
Vestfold og Telemark er valgt ut av Riksantikvaren til å være pilotfylke for et prosjekt som skal gjøre arealforvaltningen i Norge mer forutsigbar.

Formål

Målet med prosjektet er å få en tydeligere og mer forutsigbar kulturmiljøforvaltning som ivaretar den viktigste kulturarven vår, og legger til rette for bærekraftig utvikling i områder hvor man ønsker vekst. Dette skal gjøres ved å kartlegge kulturmiljøer og landskap av nasjonal interesse i fylket, som skal inngå i en fremtidig samlet nasjonal oversikt hos Riksantikvaren.

En slik kartlegging vil gi oss en fullstendig oversikt over hvilke områder det må tas særlige hensyn til i areal- og samfunnsplanleggingen. Oversikten vil være et nyttig prioriteringsverktøy som både gir økt effektivisering og kvalitet i forvaltningen

Prosjektet skal: 

  • Etablere et kunnskapsgrunnlag for arealplanlegging og kulturmiljøforvaltning
  • Lage et prioriteringsverktøy for videre arealutvikling, forvaltning og videreutvikling av kulturmiljøverdier
  • Skape forutsigbarhet for utbyggere og andre utviklingsaktører 

Samarbeidsprosjekt

Alle kommunene i Telemark er invitert med som bidragsytere i prosjektet, og får en viktig oppgave i å foreslå hvilke av deres kulturmiljøer og landskap som kan ha nasjonal verdi, og hvordan områdene bør avgrenses.

Kartleggingsbehovet er størst i tidligere Telemark, etter som Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med kommunene, kartla nasjonalt viktige kulturmiljøer og landskap i Vestfold i forbindelse med utarbeidelsen og senere revideringen av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA).

Fremdrift

Pilotprosjektet skal gjennom 2022 utarbeide rapporter som beskriver og begrunner de aktuelle kulturmiljøene og landskapene i fylket. Rapportene leveres til Riksantikvaren, som bearbeider og ferdigstiller fagrapportene. Disse blir sendt på høring til fylkeskommunen og kommunene i september

Riksantikvaren skal etter planen vedta hvilke kulturmiljøer og landskap som skal inngå i den nasjonale oversikten i desember. Kommunenes og fylkeskommunens lokalkunnskap og synspunkter vil veie tungt i vurderingen. Det er satt av både nasjonale og regionale prosjektmidler til kartleggingsarbeidet som nå er i gang.

 

M+Ñl-11-RGB.jpg

 

Flere saker om kulturmiljøer og -landskap