Fagbrev som voksen

Jobber du i et yrke uten å ha fag-/svennebrev? Da kan praksiskandidat eller fagbrev på jobb være noe for deg.

Praksiskandidat

En praksiskandidat er en voksen som har jobbet i fem år eller mer og som har som mål å ta ett fag- eller svennebrev, uten å være elev eller lærling. I løpet av praksistiden må du ha hatt arbeidsoppgaver innenfor de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for faget. 

For å melde deg opp til fag- eller svenneprøve er kravet:

 • fem års praksis i faget (fem og et halvt år i enkelte fag)
 • bestått teoretisk vg3-eksamen

Praksiskalkulator

Digitalt oppmeldingsskjema for praksiskandidater

Vedlegg laster du opp i skjemaet.

NB! Det er kun praksiskandidater som har tatt teoretisk eksamen i annet fylke enn Telemark, som trenger å laste opp kompetansebevis. 

Krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne godkjenne praksisen din, må du skaffe deg attester fra arbeidsgiverne dine. Det er målene i læreplanen til faget ditt som forklarer hva du skal kunne.

Dette må være praksis relatert til faget. Attestene må inneholde:

 • startdato, ev. sluttdato
 • stillingsprosent, ev. antall timer
 • stillingsbeskrivelse
 • beskrivelse av arbeidsoppgaver i henhold til kompetansemålene i vg3-læreplanen for faget
 • dokument med bedriftslogo, bedriftstempel  og underskrift av arbeidsgiver eller autosignatur

Du kan også legge ved tidligere relevant skolegang.

Timelister, lønnsslipper og arbeidsavtaler er ikke godkjent dokumentasjon.

Vedleggene skal du laste opp i det elektroniske oppmeldingsskjemaet for praksiskandidater.

For deg som har drevet eget firma

For å dokumentere relevant praksis fra eget firma må det sendes inn følgende:

 • Firmaattest eller utskrift fra Brønnøysundregisteret som inneholder organisasjonsnummer, beskrivelse av firmaets virksomhetsområde og regnskapstall.
 • I tillegg til informasjonen fra Brønnøysundregisteret, må det legges ved attest fra autorisert regnskapsfører eller oppdragsgiver som opplyser om at du har utført arbeid som er relevant for faget og hvor mange arbeidstimer som er utført.
 • Praksisen kan bare godkjennes dersom tjenesten/leveransen kan dokumenteres av andre som har faglig kompetanse.

Søkere som ikke er folkeregistrert i Norge

 • Du kan melde deg opp som praksiskandidat, selv om du ikke har folkeregistrert adresse i Norge. Vestfold og Telemark fylkeskommune stiller da følgende krav:
 • Du må være ansatt i en bedrift hjemmehørende i Telemark fylkeskommune
 • Du må ha midlertidig boadresse (hybel/brakkerigg etc.) i Telemark fylkeskommune
 • Din bedrift må stille skriftlig garanti for å dekke kostandene i forbindelse med avvikling av fagprøven
 • Du må oppfylle de sammen krav til norsk teorieksamen og praksis etter opplæringslova § 3-5
Krav til praksis
 • Minst 50 prosent av praksisen som det søkes godkjenning om, bør være opparbeidet innenfor de siste 10 årene
 • Ansettelse i 80 prosent stilling eller mer regnes som heltid.
 • Praksis kan opptjenes på deltid
 • Praksis som lærer, ingeniør, formann, arbeidsleder o.l. godkjennes ordinært ikke, med mindre arbeidet har vært utført i et arbeidsfellesskap
 • Praksis som selvstendig næringsdrivende kan bare godkjennes dersom tjenesten/leveransen kan dokumenteres av andre som har faglig kompetanse
 • Utenlandsk praksis godkjennes individuelt etter attester, vitnemål og annen skriftlig dokumentasjon oversatt til norsk
 • Relevant videregående skole på vg1- og vg2-nivå godskrives som praksis

Praksistid

    100 prosent stilling i 5 år = 60 md. – 8700 timer
    100 prosent stilling i 1 år = 12 md. – 1740 timer

Husk at enkelte fag, som elektriker og rørlegger, krever 5 år og 6 md. praksis:

    100 prosent stilling i 5,5 år = 66 md. – 9570 timer

Telemark fylkeskommune vil vurdere praksisen din opp mot kompetansemålene i læreplanen. Det er denne vurderingen som til slutt bestemmer hvor mye av praksisen du har opparbeidet, som kan inngå i bedregningen av godkjent praksis. 

Sjekk at du har 5 års relevant arbeidspraksis før du søker om å melde deg opp som praksiskandidat. Legg gjerne ved din utregning av praksis sammen med dine attester. 

Opplæring som gir godskriving i praksiskandidatordningen

 

Vg1 i riktig utdanningsprogram = 12 måneder

Vg1 i andre utdanningsprogram = 3 måneder

Vg2 i riktig utdanningsprogram = 12 måneder

Vg2 i samme utdanningsprogram, annet programområde = 6 måneder

Vg2 i annet utdanningsprogram = 3 måneder

 

ELLER

 

Fellesfag Vg1 = 3 måneder

Fellesfag Vg2 = 3 måneder

Eksamener/bestått programfag i riktig utdanningsprogramfag Vg1 = 6 måneder

Eksamener/bestått programfag i riktig utdanningsprogramfag Vg2 = 6 måneder

Yrkesfaglig fordypning Vg1 216 t  = 3 måneder (må dokumenteres med relevant praksis)

Yrkesfaglig fordypning Vg2 316 t = 3 måneder (må dokumenteres med relevant praksis)

 

ELLER

 

Tidligere bestått fag-/ svenneprøve med samme Vg2 = 3 år

Tidligere bestått fag-/ svenneprøve i samme utdanningsprogram Vg2 = 2 år

Tidligere bestått fag-/ svenneprøve i andre utdanningsprogram = 6 måneder

Vg3 i skole i riktig lærefag = godskrives med det antall måneder opplæringen varte

 

Andre utdanninger/ kurs hvor det inngår praksis som dekker læreplanmål, kan telle med. Praksisen må dokumenteres.

 

Telemark fylkeskommune gjør oppmerksom på at det er mange private aktører og tilbydere av kurs mot et fagbrev. Disse kursene er i all hovedsak kun eksamensforberedende kurs. De vil av den grunn ikke nødvendigvis gi godskriving av praksis i forhold til kravet om 5 års praksis.  

Krav til praksis i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

For å kunne melde deg opp til fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget, må du ha bestått obligatorisk vg3-eksamen og praksiskrav etter praksiskandidatordningen.

Relevant praksis som kan godkjennes

 • Barnehage, ev. familiebarnehager
 • Frivillige organisasjoner
 • Grunnskole 1.–10. trinn
 • SFO
 • Videregående skole
 • Ungdomsklubber
 • Boliger eller arbeidsplasser for psykisk utviklingshemmede
 • Institusjoner for rusmisbrukere
 • Fosterhjem
 • Organisasjonsarbeid, trener/oppmann m.m.
 • Ev. annet arbeid som kan omfattes av læreplanen for opplæring i bedrift

 

Krav til praksis i Helsearbeiderfaget

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i helsearbeiderfaget.

For å kunne melde deg opp til fagprøven i helsearbeiderfaget, må du ha bestått obligatorisk vg3-eksamen og praksiskrav etter praksiskandidatordningen.

Relevant praksis som kan godkjennes

 • Institusjon
 • Hjemmebaserte tjenester
 • Rusomsorg
 • Omsorgslønn, stell og pleie av slektninger/foresatte der dette kan dokumenteres og beskrives godt i samarbeid med kommune/lege
 • Hjemmehjelp, støttekontakt, fosterforeldre og barnehage godskrives med inntil 6 md.

 

Om Prøvestasjon i Helsearbeiderfaget

Vi gjør oppmerksom på at det nå benyttes prøvestasjon som fast ordning ved avleggelse av fagprøve. Kandidaten kan likevel fremme ønske om å avlegge fagrøven på egen arbeidplass, da vil fortrinnsvis sykehjem og sykehus være godkjent. NB! Det er prøvenemnda som avgjør om prøvestedet kan godkjennes eller ikke, eller om prøvstasjon skal benyttes.

Krav til praksis i Yrkessjåførfaget

Praksiskrav for praksiskandidater som ønsker fagbrev i yrkessjåførfaget.

I tillegg til krav om sentralt gitt eksamen og praksis etter praksiskandidatordningen er det krav om følgende bevis før en kan melde seg til fagprøve i yrkessjåførfaget:

 • Norsk førerkort i klasse C eller D
 • Bestått yrkessjåførdirektivet §16

For kandidater som har førerkort klasse C og CE må i tillegg:

 • ha bestått sertifisert opplæring for truck i klasse T1, T2 og T4
 • dokumentere gyldig kompetansebevis i henhold til ADR-grunnopplæring.

Det er tilstrekkelig med praksis i enten bare buss eller bare godstransport, eller en kombinasjon. Gjennomført yrkessjåførkurs vil gi fratrekk på 6 måneder fra praksistid.

Kopi av sertifikatet ditt må legges ved som vedlegg ved oppmeldingen til fagprøven.

Krav til praksis i Logistikkfaget

For å kunne meldes opp til fagprøven i Logistikkfaget, skal kandidatene ha bestått sertifisert opplæring for truck klasse T1, T2 og T4.

Krav til teori og eksamen

Før du kan melde deg opp til fagprøven må du ha bestått en fem timers skriftlig eksamen i faget ditt. Denne eksamenen tar du som privatist.

Oppmeldingen til privatisteksamen er åpen to ganger i året:

 • Våreksamen: 15. januar til 1. februar
 • Høsteksamen: 1. til 15. september

Her melder du deg opp til eksamen

Når du melder deg opp må du velge fagkoden i lærefaget ditt. Finn fagkoden din hos Utdanningsdirektoratet.

Du finner også eksempler på eksamensoppgaver hos Utdanningsdirektoratet. For enkelte oppgaver kreves det et passord for å åpne. Passordet er Eksamen.

Unntak fra krav om eksamen

Hvis du som lærling har vært oppe til fag- eller svenneprøven og strøket, trenger du ikke ta den obligatoriske teorieksamen for praksiskandidater. Det samme gjelder for deg som har bestått alle fellesfag, programfag og fullført læretiden uten å ha vært oppe til fagprøve. NB! Dette gjelder kun for deg som har vært lærling i det samme faget du søker fag- eller svennebrev i.

Særskilte fag som krever to teorieksamener

 

Fag                                              Eksamenskode

Elektriker                                       ELE3003, ELE 3002

Energimontør                                EMO3003, EMO3002

Energioperatør                              EOP3003, EOP3002

Heismontør                                   HEI3003, HEI3002

Signalmontør                                SIG3003, SIG3002

Telekommunikasjonsmontør       TEL3002, TEL3002

Dataelektroniker                           DAT4003, DAT4002

Automatiker                                  AUT4003, AUT4002

Anleggsmaskinmekaniker          AMM3003, AMM3002   

Børsemaker                                  BMF3003, BMF3002

 

Eksamensgebyr for teorieksamen

For at oppmeldingen skal være gyldig, må du beale et eksamensgebyr for teorieksamen. Les mer om eksamen og oppmelding på  eksamenskontorets nettsider.

Fag- svenneprøven

Når du har fått dokumentasjon på praksisen din og bestått skriftlig eksamen, kan du melde deg opp til fag- eller svenneprøve. Det mest vanlige er at praksiskandidatene avlegger prøven på arbeidsstedet sitt.

Meld deg opp: Skjema for oppmelding til fagprøve- og svenneprøve for praksiskandidater

Attestene på arbeidspraksisen og dokumentasjon på at du har bestått skriftlig eksamen må du sende med som vedlegg til den elektroniske søknaden.

En fag-/svenneprøve består av fire deler:

 • planlegging av prøvearbeidet
 • gjennomføring av prøvearbeidet
 • egenevaluering
 • dokumentasjon

Dersom du ikke består prøven, må det gå minimum 6 måneder før du kan gå opp til ny prøve.

Trenger du tilrettelegging på fag- svenneprøven? Da kan du søke om særskilt tilrettelegging på fag- eller svenneprøve ved å fylle ut dette skjemaet og laste opp dokumentasjon som bekrefter ditt behov. 

Prøveavgift fag- og svenneprøven

For å avlegge fag- eller svenneprøven, må du betale en prøveavgift. Prøveavgiften må betales på forhånd og samtidig som du fyller ut oppmeldingsskjemaet.

Første gang du melder deg opp til en fag- eller svenneprøve koster det 1.112,- kroner.
Hvis du ikke består fag- eller svenneprøven, koster det 2.230,- kroner for 2. gangs prøve (og for 3., 4. gangs prøve osv.)

Prøveavgiften vil ikke bli tilbakebetalt selv om oppmeldingen ikke godkjennes, eller fag- eller svenneprøven ikke avlegges. Prøveavgiften er gyldig i 1 år.

Spesielt for Helsearbeiderfaget

Er du praksiskandidat i Helsearbeiderfaget og skal avlegge fagprøven på en prøvestasjon?

 • 1. gangs avleggelse av fag-/ svenneprøve for Helsefagarbeider kr. 2.200,-  på prøvestasjon
 • 2. og 3. gangs avleggelse av fag-/ svenneprøve for Helsefagarbeider kr. 3.300,- på prøvestasjon
Mer om praksis og godskriving

Tabell for godskriving

All praksis i faget som er opparbeidet i arbeidslivet i et arbeidsfellesskap, gir grunnlag for oppmelding til fag-/svenneprøve som praksiskandidat. Utgangspunktet er at kandidaten ved å delta i et arbeidsfellesskap med andre tilegner seg kunnskaper og ferdigheter i samsvar med kravene i læreplanen for faget.  

 • Praksis bør være fra ordinære ansettelsesforhold, men relevant praksis fra arbeidstreningstiltak, arbeid for frivillige organisasjoner mv. kan godkjennes under disse forutsetningene. 
 • Praksis i faget som er opparbeidet på fritiden, kan bare unntaksvis godkjennes. I vurderingen skal det legges vekt på om praksisen har vært under veiledning eller i et arbeidsfellesskap. For eksempel kan frivillig arbeid i en ungdomsklubb sammen med en ansatt fagarbeider godkjennes, mens omsorg for egne barn ikke godkjennes. Det er ikke mulig å få godskriving for fritidsarbeid og fulltids praksis i arbeidslivet samtidig. 
 • Minimum 50 % av den praksisen som det blir søkt om godkjenning for, bør være opparbeidet innenfor den siste 10-årsperioden. Det må gjøres en helhetsvurdering av praksisen sammenliknet med kompetansemålene i gjeldende læreplan og i utviklingen av faget. 
 • Ansettelse i 80 % stilling eller mer regnes som heltid. Lavere stillingsbrøker omregnes til heltid. For eksempel godskrives to år med 50 % stilling i faget som ett års fulltidspraksis. 
 • Det er ikke mulig å få godskriving for mer enn 12 måneder i løpet av ett år. Eksempelvis gis ikke det ikke godskriving for ekstraarbeid i tillegg til fulltids skole eller fulltids stilling i faget. 
 • Praksisen bør være minst to måneder sammenhengende for å godkjennes. 
 • Praksis som lærer, ingeniør, formann, arbeidsleder o.l. godkjennes ordinært ikke, med mindre arbeidet har vært utført i et arbeidsfellesskap. 
 • Praksis som selvstendig næringsdrivende kan bare godkjennes dersom tjenesten/leveransen kan dokumenteres av andre som har faglig kompetanse. Det er også et krav at bedriften har vært registrert i Brønnøysundregistret/momsregistret som viser reell næringsvirksomhet for den perioden hvor praksisen er opparbeidet 
 • Relevant videregående opplæring (vg1, vg2, vg3) gir godskriving i samsvar med bestemmelser i forskrift til opplæringsloven. Høyere utdanning (fagskole, høyskole, universitet) godkjennes ikke som praksis for oppmelding til fag-/svenneprøve. 
 • Dokumentert praksis fra utlandet kan godskrives. Kravene til dokumentasjon er de samme som for norsk praksis. Dette gjelder også i forhold til norsk regelverk, til norske bestemmelser om helse, miljø og sikkerhet, osv. Ved behov må kandidaten selv sørge for godkjent oversetting av dokumentasjonen og ev. sørge for tilleggsdokumentasjon som gir et tilstrekkelig detaljeringsnivå for godskriving. 

Utdanningsdirektoratets Retningslinjer for vurdering av praksis

Klageadgang

Den som ikke har bestått en fag-/ svenneprøve har rett til å klage på prøvenemndas avgjørelse. Du kan klage på faglig grunnlag eller formelle feil. Du kan imidlertid ikke klage på en bestått prøve, selv om du er uenig i vurderingen.

Ønsker du flere opplysninger, en veiledning om klageadgang og/eller hjelp til å utforme klagen må du ta kontakt med fagrådgiver i faget

For å fremsette klage, fyll ut vårt digitale skjema Klage på fag-/ svenne eller kompetanseprøve 

Du kan lese mer om klage i Forskrift til opplæringsloven kap. 5 Klage på vurdering 

Autorisasjon og sertifisering

Flere yrkesgrupper innen helsefag trenger autorisasjon fra Helsedirektoratet i tillegg til fagbrev. For ambulansearbeidere og helsefagarbeidere er det fylkeskommunen som søker om autorisasjon. Etter at vi har sendt inn søknad for deg, vil du motta en e-post fra Altinn om betaling av et gebyr for at du skal få din autorisasjon.

For mer informasjon, ta kontakt med Helsedirektoratets kundesenter på tlf. 21 52 97 00 eller på e-post godkjenning@helsedir.no

Les mer hos Helsedirektoratet 

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring og er en ordning for voksne som allerede er i et arbeidsforhold. Voksne får en mulighet til å få fag- eller svennebrev på grunnlag av en allsidig praksis og/eller realkompetansevurdering, i kombinasjon med veiledet praksis og opplæring i vanlig arbeid. Dette er et målrettet opplæringstilbud for å sikre at så mange som mulig kan få fagbrev.

Telemark fylkeskommune tilbyr fagbrev på jobb-kontrakt til kvalifiserte søkere med 1-3 års relevant praksis i henhold til læreplanen i faget. Ordningen er kandidater som ikke oppfyller dokumentasjonskravet som praksiskandidat og for søkere som har folkeregistrert bostedsadresse i Telemark fylkeskommune. For kandidater med mer enn 4 års praksis vil det å være praksiskandidat være den raskeste veien til et fagbrev. 

Krav for ordningen

Dette er en ordning for voksne uten formell kompetanse innen det aktuelle fagfeltet, som er i et arbeidsforhold og som ønsker fagbrev.

 • Bedriften må være godkjent lærebedrift før fagbrev på jobb-kontrakt kan tegnes
 • Søkeren må ha ansettelseskontrakt i bedriften og ha vært ansatt i bedriften i minst ett år hvis de skal tegne fagbrev på jobb-kontrakt.  Det vil si 12 md. i 80% stilling eller mer
 • Søkere må ha minmum 12 md. relevant erfaring. Har søker mer enn 3 års relevant erfaring viser fylkeskommunen til ordningen praksiskandidat
 • Opplæring som gir godskriving er den samme som for praksiskandidatordningen
 • Før kontrakten opprettes sjekkes kompetansen din knyttet til vg3-læreplanen i faget. Denne danner grunnlaget for vurdering av behovet for restopplæring og lengden på læretiden
 • Fagbrev på jobb-kontrakt tegnes på 12 md. til 36 md. avhengig av restopplæringsbehovet til den enkelte søker.  Se lenke til læreplaner
 • Du må avlegge eksamen på vg3-nivå før du kan melde det opp til fagprøven. I noen fag er det flere eksamener. Du skal melde deg opp til den skriftlige eksamen i lærefaget ditt. Det gjør du på Privatistportalen. Mer informasjon om eksamen og eksamen som privatist
Slik søker du

Bedriften skal bruke skjemaet på denne siden for å søke om kontrakt for fagbrev på jobb.

Det er flere vedlegg som skal lastes opp i skjemaet. Det er viktig at dere sender med søknaden. 

Søknadsskjema og attester sendes til: Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien, eller på fagopplaring@telemarkfylke.no

 

Tilskuddet som ytes til lærebedrift for å gi veiledet opplæring er Basis II. Du kan lese mer om de ulike tilskuddsordningene  på udir.no

Mer om den nasjonale ordningen på Udir.no

Andre voksenopplæringstilbud

Les mer emnet her Opplæring for voksne

Lov og forskrift

Opplæringsloven §3-5 og forskrift til opplæringsloven gir deg mulighet for å avlegge fag- eller svenneprøve i faget.

Ordningene praksiskandidat og fagbrev på jobb gjelder ikke for helsesekretær, tannhelsesekretær eller apotektekniker. Dette er fag som fullføres i skole.

Kurs

Eksamensforberedende kurs

Her er lenken til en rekke gratis Kurs Bransjeprogram - utdanning for arbeidslivet / Utdanning.no

 

Utdeling av fag-/ svennebrev

Utdeling av fag- /svennebrev

Den tradisjonelle utdelingen av fag-, svenne-, og kompetansebrev vil bli avholdt i Ibsenhuset i Skien. Arrangementene vil foregå på ettermiddag/ kveldstid.

Du vil motta informasjon og påmeldingslenke i god tid.

Alle fag-, svenne- og kompetansebrev til kandidater som ikke var med på utdelingene i november i 2023 vil bli sendt ut i posten. Kandidatene vil da motta en hentemelding fra sin lokale post i butikk/postkontor og må hente ut sitt fag-, svenne- eller kompetansebrev der

Påbygg generell studiekompetanse

Påbygg til generell studiekompetanse

Voksenopplæringen tilbyr fra høst 2022 påbygg til generell studiekompetanse etter bestått fagbrev. Dette tilbudet gir en økt valgmulighet til å fortsette i jobb og ta påbygging til generell studiekompetanse samtidig. Tilbudet vil bli gitt ved Kompetansebyggeren i Tønsberg, Skien videregående skole og nettbasert gjennom Notodden videregående skole. Opplæringens varighet er to år, og vil foregå på ettermiddag og kveld. De som ønsker dette tilbud søker i Vigo.no via lenken Voksenopplæring eller Realkompetanse.

Tilbud om påbygg til generell studiekompetanse på dagtid vil tilbys på enkelte av våre skoler som tidligere. De som ønsker et slikt tilbud søker i Vigo.no via lenken Videregående opplæring i skole/bedrift. Søknadsfristen er 1. mars.

Ta kontakt med Voksenopplæringen om du har spørsmål.

Har du spørsmål?

Kontakt oss

Send epost til fagopplaring@telemarkfylke.no eller ring sentralbordet i Telemark fylkeskommune på  35 91 70 00 og be om å bli satt over til fagrådgiver for ditt fag.

Eller se vår felles nettside for navn og telefonnummer.

Publisert: 18.06.2019 Oppdatert: 28.02.2024 kl.13:02