Prosjekter

Fylkeskommunen bidrar i ulike prosjekter som er direkte knyttet til våre regionale planer og strategier.

Prosjektene vi presenterer nedenfor er tiltak i handlingsprogrammene til fylkets regionale arealplaner.

Fortetting med kvalitet

Telemark har byer og bygdebyer med særpreg, kvaliteter, innhold og roller. Disse egenskapene bør bevares og videreutvikles på stedenes og det gode livs premisser. Kommunene må ta stedsledelse og involvere ulike aktører for å lykkes.

For å nå klimamål er det lagt føringer for kommunenes arealplaner, forankret i regionale planer for areal og transport. Det er vedtatt at veksten av boliger i hovedsak skal skje innenfor tettstedgrensene, og sentrumsfunksjoner skal ligge innenfor sentrumsgrensene.

Fortetting og rett lokalisering gir mindre behov for transport som igjen bidrar til å oppnå klimamålsettingene våre.

For å oppnå kvalitet er også mål for inkluderende samfunn, levekår og attraksjonskraft for næringsutvikling og befolkningsutvikling sentrale i arbeidet med fortetting. Her er satsingsområdene i regionale planer for klima, næring og nyskaping, reiseliv og opplevelser, folkehelse og strategier for kultur og kulturarv, idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Prosjektarbeid foregår i kommunene og fylkeskommunen arrangerer nettverksmøter der ulike fagmiljøer trekkes inn for å øke kompetansen, inspirasjon og resultat.

Sentrumsnære turveger 

I Telemark fylkeskommune jobber vi med å utvikle sentrumsnære turveger i hver kommune som er tilgjengelig for alle. 

Fylkeskommunen har en målsetting om at alle kommunene i regionen vår skal ha én turveg i nærheten av tettsted eller bysentrum som ivaretar kravene til universell utforming. Vi kaller disse turvegene sentrumsnære turveger.

Les mer om hvordan vi jobber med disse turvegene i fylket på temasiden vår om sentrumsnære turveger.

Urbant landbruk i by- og stedsutvikling

Fylkeskommunen har i samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gjennomført en mulighetsstudie med tematikken urbant landbruk i by- og stedsutvikling. 

Mulighetsstudien: 

  • Gir en oversikt over urbant landbruk i fylket i dag.
  • Synliggjør hvilket potensial for urban dyrking som finnes i våre byer og tettsteder. 
  • Drøfter aktuelle virkemidler som kan bidra til å styrke og videreutvikle urbant landbruk i fylket.

Prosjektet er en del av fylkeskommunens klimasatsing, med mål om å få frem flere urbane landbruksprosjekt i hele fylket og styrke de pågående tiltakene.

Du kan her laste ned rapporten "Urbant landbruk i Vestfold og Telemark" i sin helhet. 

Hvorfor er urbant landbruk viktig?

Krig og klimakrise har gjort oss bevisste på verdien av å dyrke mat. Urbant landbruk er også et virkemiddel i miljø- og klimavennlig by- og stedsutvikling, og fremmer blant annet folkehelse, inkludering, kunnskap, beredskap, lokal matproduksjon, aktive byrom og blågrønne strukturer.

Å skape et fellesskap rundt urbant landbruk i fylket er viktig for videre utvikling av urbant landbruk i fylket. Prosjektet har samlet deltakere fra kommunene, andre ressurspersoner, Statsforvalteren og fylkeskommunen.

Film om urbant landbruk

Hva vi mener med med urbarnt landbruk får du skildret i noen av prosjektene som blir presentert i filmen nedenfor. Her får du også forklart litt av bakgrunnen og hensikten med å satse på urbant lanbruk i by- og stedsutviklingen i fylket. 

Regi: Grete Rokstad og Laurie Vestøl.

 

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 13.12.2023 kl.14:07

Lene Hennum
Rådgiver - fortetting med kvalitet
Kjersti Berg
Rådgiver - sentrumsnære turveger