Telemarksplanen 2024-2028

Prosessen med å lage ny Regional planstrategi for Telemark startet for fullt til høsten 2023, etter at det nye fylkestinget var på plass. Vi kaller strategien for Telemarksplanen.

Arbeidet med å lage ny Telemarksplan for de neste fire årene er godt i gang. Trinnene planprosessen er visualisert i egen pdf som du kan se og lese her.

Hva bidrar Telemarksplanen med?

Planen vil redegjøre for de viktigste regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter for så å ta stilling til langsiktige utviklingsmål for fylket. Telemarksplanen er fylkeskommunens overordnede styringsdokument, og beskriver ønsket retning på samfunnsutviklingen i Telemark. 

En ny Regional planstrategi skal i henhold til plan- og bygningsloven vedtas av det nye fylkestinget innen utgangen av 2024. Dette er de folkevalgtes strategi for utviklingen av Telemark fylke i valgperioden. Derfor kaller vi planstrategien for Telemarksplanen. 

Planen skal beskrive utviklingstrender i fylket, definere ønsket samfunnsutvikling og redegjøre for hva samfunnsaktører i Telemark må gjøre for å oppnå denne. I tillegg skal planen inneholde en vurdering av hvilke planer vi har behov for i fylket. Utgangspunktet er dagens situasjon og utfordringer i Telemark, samt føringer gitt av nasjonale og regionale myndigheter.

Gjeldende Regional planstrategi for Vestfold og Telemark ble vedtatt i fylkestinget 15. desember 2020 i sak 166/20.

Arbeid med kunnskapsgrunnlaget

Fylkeskommunen er i ferd med å utarbeid et kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn for Telemarksplanen; Kunnskap om Telemark.

Det ble arrangert en innspillskonferansen i Bø den 30. mai hvor fylkeskommunen inviterte kommuner, næringsliv, frivillighet, statlige virksomheter og universitet i det nye fylke til å gi innspill til styrker og utfordringer i Telemark? Mer informasjon om konferansen finner du her.

Involvering og medvirkning

Utarbeidelse av strategien vil skje i tett samspill med Telemarkssamfunnet. Høringsutkastet til ny utviklingsplan forventes å være klar til offentlig ettersyn våren 2024.

Publisert:

26.09.2023

Oppdatert:

20.12.2023 kl.14:49

Tom Omnes Lia
Rådgiver

Kunnskap om Telemark

He finner du informasjon om Telemark i form av kart, statistikk og analyser