Fv. 353 Rugtvedt-Surtebogen

Gassveien har vært snakket om i svært mange år. Nå blir den realisert. Veien skal lages ny fra rundkjøringen ved Lasses på Rugtvedt til Surtebogen.
Viser smal vei på Rugtvedt, med uoversiktlig kryss inn fra høyre. Trailer kjører mot betrakteren av bilde. I bildets bakkant ser man bebyggelsen i området.

Når veien åpner betyr det at tungtrafikken blir penset bort fra boligområdene den passerer igjennom i dag.  
Hovedfinansieringen av prosjektet er bompenger, totalt garantibeløp er 440 millioner kroner mens totalrammen for prosjektet er 598 millioner kroner.


Ishus og isdam


Langs traseen som er valgt, vil veien gå midt i mellom isdammen og sagbruket ved Skjerke. Dette er i forståelse med kulturminne. Deler av steinene fra muren  som blir fjernet herfra, vil bli brukt som portal ved en av sideveiene på Findal. På den måten blir deler av kulturer tatt vare på. Både sagbruket og selve isdammen blir stående, men ishuset blir plukket fra hverandre.
Bedehuset og en bolig blir også revet. Bomstasjonen vil bli plassert rett bortenfor der bedehuset står i dag, i retning Surtebogen. På folkemunne har denne blitt døpt til «Kollekten».

Reguleringsplan for alternativ «blå linje» ble vedtatt i kommunestyret i Bamble kommune 12. november 2020. Traseen er vist i skissen under:

Trase Gassveien.png

Hva skjer nå?

Arkeologer fra Kulturhistorisk Museum begynte høsten 2021 å grave frem og sikre fredede kulturminner langs det som skal bli den nye traseen. Dette er nødvendig for å kunne starte oppgraderingen. Utgravingene vil fortsette frem til oktober 2022.

Lang fjellskjæring


Den første delen fra Rugtvedt vil bestå av en lang fjellskjæring. Til sammen blir det i hele anlegget tatt ut 300 000 kubikkmeter fast fjell, omregnet til løs kubikk på lastebil blir dette 480 000 kubikkmeter stein (faktor 1,6x)  Det er også beregnet at det må fjernes 110 000 kubikkmeter løsmasser. Det er beregnet et overskudd på om lag 150 000 kbm i anlegget.
Både ved deler av skjæringen og ved på Findal er det kartlagt kvikkleiresoner som det må tas hensyn til under bygging av ny vei.


Hovedvannledning


På Findal går også en hovedvannledning med  forsyning av vann til Bamble.  For å få til dette er det lagt opp til at vannledningen skal bygges ny forbi stedet og vannforsyningen kobles til den nye rørledningen før bygging av ny vei i området tar til.  Det skal også byttes ut vannledning på flere strekninger når veien først bygges.  Bamble kommune legger i 23 millioner kroner i finansieringen av dette. Vannledningen vil bli byttet uti store deler av strekningen helt fram til parsellen slutter ved Surtebogen.

Fv.353 er smal noen steder
Fylkvesveien er smal og til dels høyt trafikert. Foto: Tor Arvid A. Gundersen

 

I området hvor veien kan bli lagt, ligger det blant annet rester etter ishus
I området hvor veien kan bli lagt, ligger det blant annet rester etter ishus.