Partnerskap og nettverk

Vi ønsker innspill om nettverk og partnerskap i nye fylkeskommuner

Ny Telemark fylkeskommune skal være operativ fra 1. januar 2024. 

I den forbindelse ønsker vi innspill på hvordan Telemark fylkeskommune skal kommunisere og samhandle med omverdenen. Blant annet hvilke nettverk og partnerskap vi bør etablere og drifte fra 2024. 

Les mer og gi innspill til Telemark fylkeskommune her. 

Fristen for å gi innspill er 27. desember 2023

Partnerskapsarbeid i Vestfold fylke og Telemark fylke

Høy utenforskap, lav verdiskapning og høye utslipp er komplekse samfunnsutfordringer regionen står ovenfor. For å lykkes i arbeidet med FNs bærekraftsmål og verdiskaping gjennom grønn omstilling, og møte de komplekse samfunnsutfordringene vi står overfor, kreves samhandling på tvers av geografi, sektorer og bransjer.

Partnerskapsarbeidet i Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune er organisert i et overordnet partnerskap med fire tematiske nettverk; klima og miljø, samferdsel og mobilitet, verdiskapning og kompetanse samt folkehelse. Det overordnede partnerskapet skal være tverrsektorielt og strategisk mens fagnettverkene skal være mer operative og prosjektbaserte. I tillegg deltar Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune i forprosjektet DigiTV (Digitale Telemark og Vestfold) hvor Tønsberg Kommune er vertskapskommune.

Bærekraftige Vestfold og Telemark

Det overordnete partnerskapet skal søke å se helheten og ulike perspektiv og sette dagsorden. Partnerskapet skal stimulere til utvikling i regionen, koble ulike miljøer og legge til rette for synergier innenfor målene om en bærekraftig samfunnsutvikling. Partnerskapet skal samle tunge samfunnsaktører i regionen om viktige veivalg for hele regionen og forene kreftene om tiltak som oppfyller bærekraftsmålene og fremmer verdiskaping gjennom grønn omstilling.

Samler tunge samfunnsaktører

Det overordnete partnerskapet, Bærekraftige Vestfold og Telemark, skal samle tunge samfunnsaktører i fylkene om viktige veivalg for hele området og forene kreftene om tiltak som oppfyller bærekraftsmålene og fremmer verdiskaping gjennom grønn omstilling. Deltakerne i partnerskapet er toppledere i de mest toneangivende regionale aktørene. 

Universitetet i Sørøst-Norge, NHO Vestfold og Telemark, LO Vestfold og Telemark, Industrial Green Tech, NAV Vestfold og Telemark, Forskningsrådet, Innovasjon Norge Vestfold og Telemark, Kommunene i Vestfold og Telemark ved KS Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune er faste medlemmer i partnerskapet imens Statens vegvesen, Nye Veier, Avinor, Kystverket, Jernbanedirektoratet, Helse Sør-øst og NVE er observatører i partnerskapet.

Etableringen av partnerskapet ble vedtatt i Fylkestingets sak 25/20 31.03.2020 «Å utvikle Vestfold og Telemark - partnerskap og nettverk» vedtaket finnes her.

Informasjon om gjennomførte partnerskapskonferanser i 2020 og 2021

Fylkesordfører Terje Riis Johansen inviterer årlig ressurspersoner fra frivilligheten, privat og offentlig sektor til et sosialt, faglig og involverende konferanse hvor  samfunnsutvikling er i fokus. 

 Du kan lese om partnerskapskonferansen 2021 her

 Du kan lese om partnerskapskonferansen 2020 her.

Tidligere møter:

 

 

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Tom Omnes Lia
Rådgiver