Pedagogisk plattform

Hjalmar Johansen videregående skole skal være en inkluderende skole hvor elevens faglige og sosiale utvikling står i sentrum.

Skolemiljøet

Skolemiljøet skal være inkluderende og være preget av toleranse og gjensidig respekt, slik at alle kan arbeide med trivsel, overskudd og inspirasjon.

 • Skolens kultur og identitet skal være preget av at skolen er en kombinert skole hvor elever og ansatte med ulike forutsetninger og erfaringer, har sitt daglige virke.
 • Skolen skal arbeide aktivt for et rusfritt skolemiljø, og utvise klare holdninger i forhold til dette.
 • Skolen skal være et lokalt samlingspunkt og være åpen ut over skoledagen og skoleåret.

 

Læringsmiljøet

Læringsmiljøet skal gi eleven variasjon og valgfrihet av studieform, både praktisk og teoretisk.

 • Læringsmiljøet skal være preget av trygghet og tillit, slik at eleven får mulighet til å utvikle seg på en positiv måte.
 • Skolen skal legge til rette for at eleven tar ansvar for egen læring.
 • Undervisningsmetodene skal være med på å skape trivsel og lyst til å lære.
 • Skolen skal ha et læringsmiljø hvor eleven er i sentrum og får påvirke sin egen læringsprosess ut fra egne forutsetninger, både faglig og sosialt.
 • Hele opplæringsløpet skal sees i sammenheng, slik at eleven er kjent med næringslivets kompetansekrav. 

 

Lærerrollen

Læreren skal formidle lærestoffet på en slik måte at eleven opplever stolthet i forhold til sitt valg.

 • Læreren skal vise respekt og omsorg for kolleger og elever.
 • Læreren skal stå fram som leder og sette de grenser som er nødvendig. Det må tas hensyn til ulike elevers situasjon og den enkeltes forutsetninger.
 • Læreren skal være kunnskapsformidler og veileder.
 • Læreren skal i stor grad være tilgjengelig for elevene.
 • Læreren skal motivere og aktivisere eleven ut fra individuelle behov og nivå.
 • Læreren skal inkludere elevassistentene i det pedagogiske arbeidet.
 • Lærerne skal sammen tilrettelegge og legge grunnlag for et godt læringsmiljø.
 • Lærerne skal samarbeide med eleven om egne studieplaner.

 

Elevrollen

Eleven skal delta aktivt i  å skape et godt læringsmiljø og skolemiljø.

 • Eleven skal inkludere alle i skolefellesskapet, uten hensyn til etnisk opprinnelse, intellektuell forutsetning eller kjønn.
 • Eleven skal delta i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.
 • Eleven skal utarbeide egne studieplaner i samarbeid med sine lærere.
 • Eleven skal delta aktivt i læringsarbeidet.

 

Organisering

Organiseringen av opplæringen skal være fleksibel og ulike pedagogiske metoder skal kombineres.

 • Fleksible gruppesammensetninger ut fra ulike undervisningstemaer og ulike behov.
 • Pedagogisk samarbeid på tvers av studieretninger og fag.
 • Teori og praksis skal kombineres.
 • Tverrfaglighet som inkluderer både allmenne fag og studieretningsfag.
 • Lærerne organiseres i team/arbeidsenheter.
 • Alle elever skal tilhøre en fast gruppe.
 • Hver elev skal ha sin studieplan.
 • Entreprenørskap, elevbedrift, samarbeidslæring, internasjonalisering og samarbeid med næringslivet skal være sentrale metoder.
 • Det skal brukes ulike metoder for vurdering.
 • Alle elever skal ha tilgang til tekniske hjelpemidler og undervisningsutstyr.
 • Foreldre/foresatte skal involveres i skolens virksomhet.
 • Skolen skal samarbeide med grunnskole, høgskole og universitet.
 • Skolen skal være åpen utover skoledagen og skoleåret.
 • Elevene skal kvalifiseres for å kunne delta aktivt i opplæringen.
 • Undervisningsarenaen skal også være utenfor skolen.
 • Det skal være tett dialog mellom elev/elev og lærer/elev.
 • Skien Fritidspark skal være en naturlig del av undervisningsarenaen for alle studieretninger.

 

Lederteamets rolle

Skolens lederteam skal tilrettelegge for å gjennomføre skolens visjon og pedagogiske plattform.

 • Skolens lederteam skal være åpen og lyttende til ansatte og elever.
 • Skolens lederteam skal tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø for ansatte og elever.
 • Skolens lederteam skal være desentralisert.
 • Skolens lederteam skal ha ansvar for en tett dialog med elevrådet.
 • Skolens lederteam skal sørge for at pedagogiske hensyn skal ha førsteprioritet i forhold til fag og timefordeling.
 • Skolens lederteam skal tilrettelegge for nødvendig kompetanseutvikling av personalet.
 • Skolens lederteam skal jevnlig foreta evaluering av skolens virksomhet og sikre rutiner for dette.
 • Skolens lederteam skal sikre tilbakemelding fra ansatte ved jevnlige medarbeidersamtaler.
 • Skolens lederteam skal tilrettelegge for kontakt med foreldre/foresatte.
 • Skolens lederteam skal være oppdatert og stimulere til utviklingsarbeid.
 • Skolens lederteam skal ha jevnlige samtaler med tillitsvalgte for de ansatte.

 

Hjalmar Johansen videregående skole skal være en inkluderende skole hvor elevens faglige og sosiale utvikling står i sentrum.

 

Skolemiljøet skal være inkluderende og være preget av toleranse og gjensidig respekt, slik at alle kan arbeide med trivsel, overskudd og inspirasjon.

Læringsmiljøet skal gi eleven variasjon og valgfrihet av studieform, både praktisk og teoretisk.

Læreren skal formidle lærestoffet på en slik måte at eleven opplever stolthet i forhold til sitt valg.

Eleven skal delta aktivt i å skape et godt læringsmiljø og skolemiljø.

Organiseringen av undervisningen skal være fleksibel og ulike undervisningsmetoder skal kombineres.

Skolens lederteam skal tilrettelegge for å gjennomføre skolens visjon og pedagogiske plattform.

Publisert: 30.06.2020 Oppdatert: 17.11.2020 kl.10:09