Mulig deling av Vestfold og Telemark

Fylkestinget i Vestfold og Telemark har vedtatt at de ønsker å sende inn søknad om å dele fylket. Her kan du lese om beslutningsgrunnlaget og prosessen fram mot vedtak og veien videre.

Fylkeskommunens administrative vurdering av mulige konsekvenser ved en avvikling av Vestfold og Telemark fylkeskommune og opprettelse av to nye fylkeskommuner er tilgjengelig.

Rapporten er grunnlaget for høringsrunden som ble avsluttet 27. januar, og for fylkestingets behandling av saken 15. februar 2022.

I beslutningsgrunnlaget omtales:

  • potensielle økonomiske og administrative konsekvenser ved en avvikling av Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • potensielle konsekvenser for fylkeskommunens evne til å fylle sine fire roller, som demokratisk arena, samfunnsutvikler, tjenesteyter og myndighetsutøver

Sammendraget inneholder et avsnitt som også viser de potensielle fordelene en avvikling av Vestfold og Telemark fylkeskommune vil kunne ha.

LES RAPPORTEN: Beslutningsgrunnlag - Konsekvenser av å avvikle Vestfold og Telemark fylkeskommune og opprette to nye fylkeskommuner

Høring blant kommuner og i «sivilsamfunnet»

Fram mot 27. januar ble det gjennomført en høring blant de 23 kommunene og «sivilsamfunnet» i fylket, hvor beslutningsgrunnlaget lå til grunn.

Sivilsamfunnet er frivillige organisasjoner eller andre deler av samfunnet utenom den offentlige og private sektor. Sivilsamfunnet kan også kalles frivillig sektor eller «den tredje sektor».

Her kan du lese høringsbrevet.

Veien mot vedtak

Regjeringserklæringen – Hurdalsplattformen – åpner for at fylker og kommuner som ønsker å reversere nylig inngåtte sammenslåinger, kan gjøre det. 

Kommunal- og regionaldepartementet (KMD) sendte dette brevet til de fire fylkeskommunene dette gjelder, og Vestfold og Telemark var blant dem.

Fylkesting 9. november 2021

Spørsmålet om Vestfold og Telemark fylke skal deles, ble diskutert etter en interpellasjon på fylkestingsmøtet 9. november 2021. 

Her fikk fylkesordføreren støtte i fylkestinget til å gi fylkesdirektøren et oppdrag.

Ett av oppdragene var å starte arbeidet med å lage et saksgrunnlag som gjelder de økonomiske og administrative konsekvensene av sammenslåingen og ved en eventuell oppsplitting.

Fylkesting 14.-15. desember 2021

Fylkestinget vedtok 15. desember at det ikke blir en folkeavstemning om en mulig deling av Vestfold og Telemark.

Det ble vedtatt å heller gjennomføre en høring blant de 23 kommunene og sivilsamfunnet i fylket, hvor beslutningsgrunnlaget fra fylkeskommunen lå til grunn.

LES MER: Ingen folkeavstemning om Vestfold og Telemark

Høringsperiode i januar 2022

Fylkeskommunen har utarbeidet en administrativ vurdering av mulige konsekvenser ved en avvikling av Vestfold og Telemark fylkeskommune og opprettelse av to nye fylkeskommuner.

Dette beslutningsgrunnlaget bygger på fylkeskommunens egne vurderinger av mulige konsekvenser. 

Innen tidsrammen av utredningen har det ikke vært mulig å innhente vurderinger fra andre aktører. Dette ivaretas gjennom høring av kommuner og "sivilsamfunn". 

Høringsrapporten følger den politiske saken om eventuell søknad om deling av fylket, som ble behandlet i fylkestinget 15. februar.

Møte i fylkestinget 15. februar 2022

Fylkestinget vedtok 15. februar at det skal sendes en søknad til Kommunal- og distriktsdepartementet om å avvikle Vestfold og Telemark fylkeskommune og opprette to nye fylkeskommuner. Dette ble vedtatt med 42 mot 19 stemmer.

LES MER: Ønsker å dele fylket

Fylkesdirektøren la fram saken til behandling i fylkestinget, og her finner du sakspapirene. Saken ble først behandlet i fylkesutvalget 9. februar, og deretter endelig i fylkestingets møte 15. februar. 

LES MER: Et politisk veivalg for Vestfold og Telemark

Søknadsfristen er 1. mars 2022

Med utgangspunkt i fylkestingets vedtak om å dele Vestfold og Telemark, er fristen 1. mars for å sende inn søknaden til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Beslutningsgrunnlaget som er utarbeidet, skal også innfri Kommunal- og distriktsdepartementets behov for saksunderlag til sin stortingsproposisjon.

LES MER: Søknaden om deling er sendt

Stortinget fatter endelig vedtak

Det er Stortinget som endelig beslutter om fylket skal deles. Dersom det blir aktuelt, fremmer trolig departementet en sak for Stortinget vår/sommer 2022.

Eventuell oppløsning fra 1. januar 2024

En eventuell deling av Vestfold og Telemark vil tre i kraft fra 2024. 

To nye fylkesting vil kunne velges ved det ordinære kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2023.