Liv og røre på helse- og oppvekstfag

Liv og røre skal bidra til bedre læring, helse og trivsel for ungdom ved helse- og oppvekstfag i videregående skoler. Det overordna målet er å fremme helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring. Per i dag er tre videregående skoler med helse- og oppvekstfag i Telemark med i det helhetlige og helsefremmende programmet Liv og røre i videregående skole.
Foto: Kristine Mellefoss

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede, kosthold og matglede og gode søvnvaner - det er Liv og røre! I denne filmen får du et kjapt innblikk:

Fysisk aktiv læring som metodevalg i undervisning skal bidra til at elever i videregående skole er fysisk aktive i minst 60 minutter daglig, jamfør nasjonale anbefalinger. Skolen legger til rette for dette. 

Kostholdsdelen bygger på Helsedirektoratets nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i videregående skole. Den sier både noe om gjennomføringen av skolemåltidet og om ernæringskvaliteten i mat og drikke. Jamfør retningslinjen bør det tilrettelegges for måltider som fremmer matglede, sosialt samvær, trivsel og helse. Det legges vekt på en bærekraftig og miljøvennlig praksis. 

Gode søvnvaner er tatt inn i modellen i videregående skole fordi forskning på Liv og røre i grunnskole ved Universitetet i Sørøst-Norge viser at søvn har større betydning for helserelatert livskvalitet for ungdom enn både fysisk aktivitet og kosthold. Målet med søvnundervisningsøktene er at elevene skal få økt kunnskap om søvn og bedre egne søvnvaner. 

Liv og røre bidrar til å oppfylle skolens formål og relevante nasjonale anbefalinger og retningslinjer er lagt til grunn. Programmet er i tråd med Fagfornyelsen, de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, samt Strategiplan for videregående opplæring 2021-2025

Til Liv og røre er det utarbeidet en veileder som forteller mer om hva Liv og røre er. Den anbefales å brukes som et verktøy ved implementering på skolen. Last ned veileder.  

Elevmedvirkning og timeplanfesting

Felles for alle komponentene i Liv og røre er at de skal tilpasses og implementeres gjennom elevmedvirkning og at timeplan- og periodefesting brukes i alle delene. Å timeplan- og periodefeste alle delene av modellen gjør at de enkelte komponentene blir en integrert del av skolehverdagen til både lærerne og elevene. Timeplanfesting er tatt inn i modellen på bakgrunn av innspill fra pilotskolen. Forskningen fra Liv og røre i grunnskole viser også at dette er et suksesskriterium. 

Det oppfordres til å aktivt bruke elevråd og klasseråd for innspill. Elevene bør inkluderes for eksempel gjennom hva skolen skal søke om gjennom tilskuddsordningen, hvilket utvalg elevene ønsker i kantina (innenfor gitte rammer), valg av 5-minuttere og måter og organisere fysisk aktiv læring på og planlegging og gjennomføring av temakveld for foresatte. 

Slik elevmedvirkning kan være et godt bidrag til det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. 

Samarbeidsprosjekt 

Liv og røre var et samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge (USN), støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Piloten for Liv og røre ved helse- og oppvekstfag ble gjennomført og utvikla sammen med elever og lærere på Kragerø videregående skole, skoleåret 2020/2021. 

Etter delingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune 1. januar 2024 vil Liv og røre fortsatt være et samarbeidsprogram mellom de to fylkeskommunene.

Veileder

Veilederen gir en god oversikt over hva Liv og røre er og er et godt hjelpemiddel ved implementering på egen skole. 

Veilederens innhold 

I den interaktive veilederen blir det beskrevet hvordan Liv og røre kan forankres, informasjon om ulike forsknings- og kunnskapsbaserte verktøy, og arbeidsmetoder for å nå målene i Liv og røre. 

Det er også en oversikt over både obligatoriske og frivillige kurs innen fysisk aktivitet og bevegelsesglede, kosthold og matglede og gode søvnvaner. Rollebeskrivelser med ansvar og oppgaver for de ulike målgruppene i Liv og røre er tydelig beskrevet.

Vedlegg i veilederen

Under vedlegg finner du nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i videregående skole og sjekkliste for disse, mal for drikkemeny og produktliste for smakssatte meierivarer. 

Her kan du laste ned den interaktive veilederen

Undervisningsopplegg i fysisk aktiv læring 

Undervisningsopplegg fra ambassadørnettverk

Fysisk aktiv læring skal bidra til at ungdommene er fysisk aktive i minst 60 minutter daglig, jamfør nasjonale anbefalinger. Her får du tips og idéer til hvordan du kan gjennomføre undervisningsopplegg som legger til rette for det. 

Kompendiet ble for første gang laget etter en samling for lærere i februar 2021. Ambassadørsamlinger har blitt gjennomført i november 2021, 2022 og 2023 og kompendiet har blitt oppdatert etter hver samling. Oppleggene er hentet fra ulike Liv og røre skoler og er basert på kompetansemål fra læreplanen. Tusen takk for alle gode bidrag! 

I Liv og røre blir fysisk aktiv læring brukt som et metodevalg og en variasjon i undervisning. Dette er viktig for å redusere stillesitting og helseutfordringene det innebærer. 

Vi håper kompendiet kan være et nyttig bidrag inn i arbeidet med fysisk aktiv læring. 

Her kan du laste ned det interaktive kompendiet med undervisningsopplegg.

FALtastisk - en ressurs for fysisk aktiv læring 

FALtastisk er en nettressurs for fysisk aktiv læring. Målgruppe er lærere i grunnskolen, men det kan også være til inspirasjon for lærere i videregående skole. Nettressursen er utviklet av Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) ved Høgskulen på Vestlandet. FALtastisk er et produkt av lærere for lærere. SEFAL har samarbeidet med lærere for å skape et nettsted med inspirasjon til fysisk aktiv læring. Du finner både læringsaktiviteter, kunnskapsside og e-læring. Flere artikler i kunnskapssida og flere læringsaktiviteter legges ut fortløpende.

Gå direkte til FALtastisk her

Verktøy 

Søvnundervisning 

Her kan du se samlingsbeskrivelsen for første søvnundervisningsmodul.

Samlingsbeskrivelsen inneholder: 

 • Hvordan du som lærer kan organisere undervisningen i egen klasse 
 • Læringsmål for elever og lærere
 • Øvelser og leker som brukes i klasserommet

Øvrige samlingsbeskrivelser vil bli tilgjengeliggjort ved deltakelse i Liv og røre. 

Kontakt oss i Liv og røre for å få tilgang til søvnundervisningen. 

Kostholdsundervisning i klassene

Det er lagt opp til minimum tre undervisningsøkter om kosthold som har blitt utviklet på bakgrunn av innspill fra elevene på pilotskolen. Følgende undervisningsøkter har blitt utviklet: 

 • Hva skal vi spise og hvorfor er det viktig hva vi spiser? v/lærer
 • Næring for læring v/lærer
 • Brus og energidrikk- hva med tennene? v/fylkeskommunal eller lokal tannpleier

Kontakt oss i Liv og røre for å få tilgang til kostholdsundervisningen. 

Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i videregående skole

Målet for kostholdskomponenten i Liv og røre er at skolen følger nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i videregående skole. For å nå dette målet bruker Liv og røre ulike verktøy som er omtalt i veilederen.

For å bevisstgjøre hva skolen må arbeide med for å nå målet er det utviklet en sjekkliste fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitetet. Det anbefales å fylle ut denne minst en gang i året, men gjerne en gang på høsten og en gang på våren. På denne måten får man synliggjort hva man må jobbe videre med kommende år for å komme i mål.  

Produktliste for smakssatte meierivarer

Produktlista er en oversikt over smakssatte meierivarer og skal hjelpe skolekantiner til å velge de rette produktene. 

Mange smakssatte meierivarer og andre leskedrikker inneholder mye tilsatt sukker som er svært ugunstig for elevenes læring, konsentrasjon og helse. Denne produktlista oppfyller nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen og anbefales brukt i alle skolekantiner. Det er også utviklet en egen mal kantinene kan bruke som drikkemeny ved å fylle ut hvilket sortiment de tilbyr. 

Last ned:

Produktliste for smakssatte meierivarer

Mal for drikkemeny i kantina (bokmål) 

Mal for drikkemeny i kantina (nynorsk)

MinLivsstil

«Min Livsstil» er et e-helseverktøy, et spørreskjema, hvor elevene gjør en egenvurdering av egen livsstil. Elevene svarer på spørsmål hvor fire hovedområder kartlegges: kostholdsvaner, aktivitet, nikotin og søvn. Rett etter at elevene har svart på spørsmålene får hver elev en rapport som kan være en god motivator ved oppstart av Liv og røre. Lærer får også en samlerapport for klassen.

Gratis utstyrspakke til fysisk aktiv læring

Skolene vil få utdelt en utstyrskasse på planleggingsdagen. Dette utstyret kan brukes ved
gjennomføring av økter med fysisk aktiv læring (FAL) som undervisningsmetode. På planleggingsdagen vil lærerne også få teste ut flere ulike FAL-økter, hvor nettopp dette utstyret tas i bruk. Utstyrskassa skolene får er ment som et startsett. Skolene kan supplere med utstyr som de ønsker seg etter hvert, for eksempel ved å benytte seg av tilskuddsordningen i Liv og røre. 

Besøk av Liv og røre lærer

Skolen får besøk av Liv og røre lærer som gir støtte, oppfølging og ny inspirasjon, og deler nye  undervisningsopplegg i fysisk aktiv læring.

Kontakt oss i Liv og røre for å avtale tidspunkt.   

Kurs og arrangement 

Planleggingsdag

Ved oppstart av Liv og røre på egen skole arrangeres det en felles planleggingsdag for personale på helse- og oppvekstfag. Planleggingsdagen gir en god innføring i hva Liv og røre er, både i teori og praksis. Dagen arrangeres på egen skole og det vil bli delt ut gratis utstyrspakke til bruk i fysisk aktiv læring.   

Temakveld med foresatte

Formålet med temakvelden er å gjøre de foresatte til elevene mer kjent med Liv og røre. Elevene og lærerne skal oppleve eierskap til modellen. 

Liv og røre ambassadøren innleder med å fortelle om hva Liv og røre programmet er, målet med programmet og hvilke deler programmet består av. Det er lagt opp til både teoretiske og praktiske opplegg. 

Frivillige påbyggingskurs

Etter at skolen er godt i gang med å implementere Liv og røre anbefales det å benytte følgende kurs for faglig påfyll:

Lek, læring og matlaging i friluft for elever på helse- og oppvekstfag

Kurset gir en grundig innføring i: 

 • Hva er Læring i friluft?
 • Betydningen av å ta med barn og unge ut
 • Lederskap, allemannsretten og sporløs ferdsel

Det blir vist lek- og læringsaktiviteter, tilpasset aldersgruppe, og elevene lager et måltid på bål. Felles lunsj.    

Kurset gjennomføres av Grenland friluftsråd. 

Kontakt: Magnus Ripegutu Vike, Grenland friluftsråd, magnus.vike@friluftsrad.no, 934 63 068

Aktivitetskurs for elever- lær og ta med andre på tur

Den norske turistforening (DNT) arrangerer gratis aktivitetskurs for videregående elever som retter oppmerksomheten mot friluftsaktivitet for barn og unge. Økt kompetanse innen friluftsliv vil gi elevene bedre forutsetninger for å ta med andre ut på tur senere i jobb og fritid.

Kurset gir elevene aktivitetstips og opplæring i friluftsferdigheter. Skolen dekker lunsjutgifter.

Kontakt: Frank Bjerkan, fagansvarlig skole og barnehage, frank.bjerkan@dnt.no, 932 41 329

Fiskesprell for elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinja

Barn og unge spiser mindre fisk og annen sjømat enn anbefalt fra Helsedirektoratet. Fiskesprell lar barn og unge oppdage hvor godt de liker sjømat og har som mål å øke sjømatkonsumet i denne gruppen. Kunnskap, ferdigheter og inspirasjon knyttet til fisk og sjømat er viktige virkemidler for å nå dette målet. Derfor er elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinja på videregående skoler valgt som viktige kursdeltakere. Mange av disse elevene vil kunne påvirke barn og unges kosthold gjennom senere arbeid i barnehage og skole.

Kurset gir en teoretisk innføring i hvorfor fisk og annen sjømat er en viktig del av et balansert kosthold, og en praktisk innføring i tilberedning av fisk- og sjømatretter som vi vet at barn og unge liker. Et sentralt tema er matlaging som pedagogisk aktivitet i arbeidet med barn og unge.

 • Kostnad: Gratis. Fiskesprell dekker både kurslederutgifter og råvareutgifter. Skolen må stille med egna kjøkken til praktisk matlaging.
 • Periode: Fortløpende

Kurset passer bra med læreplanens kompetansemål innen helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

Har du spørsmål? Kontakt Guro Høydal, leder i Liv og røre, guro.hoydal@telemarkfylke.no, 470 83 927

Tilretteleggingskurs paraidrett 

Kurset vil inneholde temaer som hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse, hva kan være utfordringene til barna med ulike funksjonsnedsettelser- i organisert fysisk aktivitet, spesielle hensyn i forhold til tilrettelegging av fysisk aktivitet og tips og råd om tilrettelegging i praksis med ulike øvelser og aktiviteter. 

Målgruppe er ansatte i skolen, trenere, aktivitetsledere, ledere og andre interesserte i alle ledd i idretten.  

 • Kostnad: Gratis 
 • Rammer: 3 klokketimer (1 time teori og 2 timer praktisk)

Målet for kurset er å gi dere inspirasjon i deres oppgaver i hverdagen. Kurset arrangeres lokalt, på skolen eller i kommunen. Det er behov for et klasserom/møterom og en gymsal. Kurset kan tilpasses og gjennomføres på dagtid, kveldstid eller helg.  

Kontakt: Anne Katrine Aas, fagkonsulent paraidrett i Vestfold og Telemark idrettskrets, annekatrine.aas@idrettsforbundet.no, 918 69 036

Forskning på Liv og røre i videregående skole

I oktober 2020 startet Universitetet i Sørøst-Norge (USN) en prosessevaluering av pilotprosjektet på Kragerø videregående skole, ved helse- og oppvekstfag. Målet var å evaluere både utviklingen og implementeringen av Liv og røre modellen. USN har gjennomført tre datainnsamlinger og piloten ble sluttført høsten 2022. Et elevpanel deltok i både utarbeidelse av et spørreskjema og en intervjuguide, og i analyse og fortolkning av data. 

Hovedfunn fra rapporten:

 • fysisk aktiv læring og aktive pauser har positiv innvirkning på skoletrivsel, læringsklima, samarbeid og relasjoner
 • kostholdsundervisningen har en positiv innvirkning på elevenes bevissthet for betydningen av et godt kosthold 
 • elevene har fått en økt bevissthet og kunnskap om søvn og både elevene og lærerne opplever at søvnundervisningen er svært relevant 

Konklusjon: studien viser at pilotprosjektet har vært vellykket. Dette til tross for at den ble gjennomført under pandemien. Modellen har i stor grad aksept og anerkjennelse blant både elever og lærere, og det er identifisert både styrker og forbedringspunkter for videre utvikling av modellen. 

Last ned hele rapporten 

Søk tilskuddsordning 

Tilskuddsordningen skal bidra til å forsterke satsningen på egen skole og til å realisere tiltak som er i tråd med Liv og røre. Det vil bli utlyst midler i tilskuddsordningen en gang per kalenderår (høst).

Hvem kan søke om midler?

Det er kun grunnskoler, skolefritidsordninger og videregående skoler som er med i Liv og røre programmet som kan søke midler i tilskuddsordningen. Skoler som tidligere har fått midler gjennom tilskuddsordningen kan ikke søke i denne søknadsrunden. 

I rammene for tilskuddsordningen finner du mer informasjon om ordningen og eksempler på hva skolene kan søke støtte til. Last ned rammer for videregående skole

Les mer om hva skolene fikk midler til i første tildeling våren 2021.

Søknadsfrist 

Søknadsfrist er 6. februar 2024 for skoleåret 2023/2024. Søknadsskjema vil åpnes 3. januar 2024. 

Søknadsfrist for skoleåret 2024/2025 vil bli lagt ut når tilskuddsordningen er åpen. 

Klikk her for å åpne søknadsskjema (lenka er kun åpen når det er mulig å søke midler). Anbefalt nettleser er Google Chrome eller siste utgave av Internet Explorer.

OBS! Søknadsskjema er kun åpent for de skolene som har inngått ev avtale med Liv og røre og som ikke har fått tildeling tidligere. 

Hva har skolene fått penger til? Til inspirasjon 

 • Aktivitetsløype ute. 6-10 stasjoner som skal brukes til fysisk aktiv læring 
 • Vanndispenser 
 • Nødvendig utstyr til å lage mer mat ute på bål 
 • Klassekasser/utstyrskasser

Har du spørsmål om tilskuddsordningen? 

Kontakt Eli Haraldsen på e-post eli.haraldsen@vestfoldfylke.no eller telefon 990 42 601. 

Bli med på Liv og røre i videregående skole

Ønsker din skole å få presentert Liv og røre i videregående skole? Vi kommer gjerne og holder et innlegg på skolen din. 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker et besøk? Ta kontakt med leder for Liv og røre Guro Høydal på e-post guro.hoydal@telemarkfylke.no eller telefon 470 83 927. 

Publisert: 11.10.2021 Oppdatert: 10.06.2024 kl.08:59