Liv og røre i grunnskole

Målet for Liv og røre er å fremme helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring gjennom økt fysisk aktivitet, sunne og inkluderende måltider og bedret psykososialt miljø. Per i dag er femten kommuner i Telemark med i det helhetlige og helsefremmende programmet Liv og røre i grunnskole.

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede, kosthold og matglede og holdningsarbeid

Fysisk aktiv læring skal bidra til at barn og unge er fysisk aktive i minst 60 minutter daglig, jamfør nasjonale anbefalinger.

Kostholdsdelen bygger på Helsedirektoratets nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen. Den sier både noe om gjennomføringen av skolemåltidet og om ernæringskvaliteten i mat og drikke.

Holdningsarbeidet bygger på fagfornyelsen og nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Hensikten er å arbeide tverrfaglig og systematisk for å styrke elevenes kunnskap og erfaring med sammenhengene mellom fysisk aktivitet, sunt kosthold og læring, helse og trivsel.

Liv og røre bidrar til å oppfylle skolens formål og relevante nasjonale anbefalinger og retningslinjer er lagt til grunn. Programmet er i tråd med Fagfornyelsen og Rammeplan for SFO.

Til Liv og røre er det utarbeidet en veileder som forteller mer om hva Liv og røre er. Den kan brukes som et verktøy ved implementering med mer i kommunen. Du kan laste ned veilederen her

Undersøkte endringer 

Universitetet i Sørøst- Norge har vært ansvarlig for evalueringen av Liv og røre på utvalgte ungdomsskoler som ble støttet av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Forskningen viser at Liv og røre fører til mer skolebasert fysisk aktivitet, bedre fysisk form, mer sosiale og inkluderende skolemåltider, bedre vitalitet (trivsel og velvære) og bedre livskvalitet blant jentene.

Per april 2024 er det fem doktorgrader, åtte masteroppgaver og en bachelor tilknytta Liv og røre. 

Les mer om Forskning i Liv og røre.  

Milliontildeling  

Høsten 2020/våren 2021 mottok Liv og røre i Vestfold og Telemark 25 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB som gjør det mulig at Liv og røre kan spres til flere kommuner. 

Les Nå blir det Liv og røre i hele fylket

Etter delingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune 1. januar 2024 vil Liv og røre fortsatt være et samarbeidsprogram mellom de to fylkeskommunene.  

Veileder

Veilederen gir en oversikt over hva Liv og røre er og er et godt hjelpemiddel ved implementering i kommunen. 

Veilederens innhold 

I den interaktive veilederen blir det beskrevet hvordan Liv og røre kan forankres, informasjon om ulike forsknings- og kunnskapsbaserte verktøy, og arbeidsmetoder for å nå målene i Liv og røre. 

Det er også en oversikt over både obligatoriske og frivillige kurs innen kosthold og fysisk aktivitet og et eget kapittel om tverrfaglig samarbeid. Rollebeskrivelser med ansvar og oppgaver for de ulike målgruppene i Liv og røre er tydelig beskrevet. 

Her kan du laste ned den interaktive veilederen

Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg fra ambassadørnettverk 

Fysisk aktivi læring skal bidra til at barn og unge er fysisk aktive i minst 60 minutter daglig, jamfør nasjonale anbefalinger. Her får du tips og ideer til hvordan du kan gjennomføre undervisningsopplegg som legger til rette for det. 

Kompendiet ble for første gang laget etter en samling for ressurslærere i september 2018.

Nye samlinger for ambassadører (tidl. kalt ressurslærere) ble gjennomført i februar og september 2019 og mars 2020. Kompendiet ble da ytterligere oppdatert. Høsten 2020 ble det lagt opp til lokale fagsamlinger og det ble laget et nytt kompendium med undervisningsopplegg. Oppleggene er hentet fra ulike Liv og røre-skoler og basert på kompetansemål fra læreplanen. Tusen takk for alle bidrag. 

I Liv og røre blir fysisk aktiv læring brukt som et metodevalg og en variasjon i undervisning. Dette er viktig for å redusere stillesitting og de helseutfordringene det innebærer.

Vi håper kompendiet kan være et nyttig bidrag inn i arbeidet med fysisk aktiv læring.

Her kan du laste ned det interaktive kompendiet med undervisningsopplegg

Her kan du laste ned det interaktive kompendiet med undervisningsopplegg fra høsten 2020

Her kan du laste ned det interaktive kompendiet med undervisningsopplegg fra vinteren 2021

Her kan du laste ned det interaktive kompendiet med undervisningsopplegg fra høsten 2022

Kontakt: Guro Høydal, leder i Liv og røre, guro.hoydal@telemarkfylke.no, 470 83 927

FALtastisk - en ressurs for fysisk aktiv læring 

FALtastisk er en nettressurs for fysisk aktiv læring. Målgruppe er lærere i grunnskolen. Nettressursen er utviklet av Senter for fysisk aktiv læring (SEFAL) ved Høgskulen på Vestlandet. FALtastisk er et produkt av lærere for lærere. SEFAL har samarbeidet med lærere for å skape et nettsted med inspirasjon til fysisk aktiv læring. Du finner både læringsaktiviteter, kunnskapsside og e-læring. Flere artikler i kunnskapssida og flere læringsaktiviteter legges ut fortløpende. 

Gå direkte til FALtastisk her

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO

I følge nasjonale anbefalinger skal barn og unge være i fysisk aktivitet i minimum 60 minutter daglig. Rammeplan for SFO legger også vekt på at SFO skal være en arena for daglig fysisk aktivitet som kan fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. SFO skal også legge til rette for at alle barn får delta i variert bevegelseslek og fysisk aktivitet, og bidra til aktivitetslyst. 

Vi har laga et kompendium med aktiviteter som skal bidra til å øke fysisk aktivitet og bevegelsesglede og håper at det kan være et nyttig bidrag inn i arbeidet med fysisk aktivitet i SFO. 

Her kan du laste ned det interaktive kompendiet med aktiviteter

Her kan du laste ned aktivitetshefte fra Vestfold og Telemark idrettkrets

Kosthold og matglede i SFO

Målet i Liv og røre er at skolefritidsordningene (SFO) følger nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barneskole og skolefritidsordning. Rammeplan for SFO legger også vekt på at SFO kan legge til rette for daglige måltider som gir barna grunnlag for å utvikle matglede, fellesskapsfølelse og gode helsevaner. SFO bør også legge til rette for måltidsglede med gode samtaler, deltakelse og opplevelse av fellesskap hos barna. 

I april 2022 arrangerte Liv og røre en fagsamling for alle SFO-ansatte på tvers av Liv og røre kommunene. Samlingen bestod av både teori, fysisk aktivitet i praksis og praktisk matlaging ute. I tilknytning til denne dagen ble det laga et oppskriftshefte med matretter som egner seg fint på tur

Lignende fagsamling ble gjennomført i 2023 og 2024. Til begge fagsamlingene ble det også laga oppskriftshefter. Last ned oppskriftshefte med rimelige matretter tilpassa SFO (2023) og oppskriftshefte med rimelige matretter tilpassa SFO (2024).  

Verktøy

Plakater til bruk i SFO

I Rammeplan for SFO er fysisk aktivitet og bevegelsesglede og mat og måltidsglede to sentrale temaer. I Liv og røre er det laget to ulike plakater, med en oppsummering av hva som blir omtalt i rammeplanen, når det gjelder de to temaene. De kan være fine å henge opp på SFO.

I tillegg er det blitt laget en plakat med nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen fra Helsedirektoratet, i samme grafiske profil.

Last ned plakater

Produktliste for smakssatte meierivarer 

Produktlista er en oversikt over smakssatte meierivarer og skal hjelpe skolekantiner til å velge de rette produktene. 

Mange smakssatte meierivarer og andre leskedrikker inneholder mye tilsatt sukker som er svært ugunstig for elevenes læring, konsentrasjon og helse. Denne produktlista oppfyller nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen og anbefales brukt i alle skolekantiner. Det er også utviklet en egen mal kantinene kan bruke som drikkemeny ved å fylle ut hvilket sortiment de tilbyr. 

Last ned:

Produktliste for smakssatte meierivarer

Mal for drikkemeny i kantina (bokmål)

Mal for drikkemeny i kantina (nynorsk)

Har du spørsmål? Kontakt Guro Høydal, leder i Liv og røre, guro.hoydal@telemarkfylke.no, 470 83 927

Menymaler for skole og SFO

Menymalene er laget for å sikre gode rammer rundt skolemåltidet både på SFO og i ungdomsskolekantinene. På SFO anbefales det å servere havregrøt en gang per uke, varmmat inne på SFO en gang per uke og mat på tur en gang per uke.

På SFO og i kantinene legges det vekt på å bruke mer grovt, mer grønnsaker og ha en variasjon mellom fisk, kjøtt og vegetarretter, jamfør nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen. 

Ved å bruke menymal vil SFO og kantine få et godt og oversiktlig system og menyplanleggingen vil sikre elevene et variert og næringsrikt mattilbud. Det oppfordres til at menyen legges ut på skolens hjemmeside, henges opp i kantina, i klasserom/personalrom, vises på skoleskjermer eller kanskje kantina har en egen facebookside? God og aktiv markedsføring kan bidra til mersalg i kantina.

Last ned:

Menymal for SFO (bokmål) Menymal for SFO (nynorsk)

Menymal for kantine (bokmål) Menymal for kantine (nynorsk)

Har du spørsmål? Kontakt Guro Høydal, leder i Liv og røre, guro.hoydal@telemarkfylke.no, 470 83 927

Matjungelen SFO

Matjungelen et et nasjonalt og gratis aktivitetsprogram for SFO der elevene kan utforske en jungel av mat og oppleve matglede i fellesskap. Matjungelen inneholder blant annet aktivitetsopplegg som involverer elevene, kompetanseheving for ansatte og et variert utvalg av oppskrifter, inspirasjon og verktøy til arbeidet ed mat og måltider.

I Matjungelen kan elevene utforske, leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden.

Matpakkebrosjyre

"Matpakka" er en brosjyre med praktiske tips og råd til en næringsrik og velsmakende matpakke. Et godt kosthold fremmer vekst, utvikling, styrker immunforsvaret, konsentrasjon og hukommelse. Barnet vil være mett over lengre tid og vil få mer energi, bedre humør og overskudd i hverdagen.

Skole og skolehelsesykepleiere snakker med både foreldre og elever om hvor viktig en næringsrik og velsmakende matpakke er for å opprettholde konsentrasjonen gjennom hele skoledagen. Brosjyren er egna til å dele ut på foreldremøter i 5. trinn og til elever på 8. trinn.

Brosjyren er utviklet av HOPP i Horten kommune og utgitt i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

Last ned: 

Matpakkebrosjyre for barneskole(bokmål)

Matpakkebrosjyre for barneskule (nynorsk)  

Matpakkebrosjyre for ungdomsskole (bokmål)

Matpakkebrosjyre for ungdomsskule (nynorsk)

Ved utskrift: Velg "skriv ut på begge sider", "vend på kortsiden" og "liggende format".

Har du spørsmål? Kontakt Guro Høydal, leder i Liv og røre, guro.hoydal@telemarkfylke.no, 470 83 927

Skolemateksperimentet

Hva skjer egentlig når tiendeklassinger tester sine lunsjmenyer på førsteklassinger?

Helsedirektoratet har laget to filmer som viser hvor viktig skolemåltidet er og hvordan maten vi spiser påvirker kroppen. Målet med eksperimentet er å fremme skolemåltidet og dets betydning og er en del av en kampanje hvor Helsedirektoratet ønsker å gjøre Nasjonal faglig retninglsinje for mat og måltider i skolen bedre kjent. 

Et godt og næringsrikt skolemåltid kan fremme prestasjoner på skolen, bedre læring og bedre helse. Skolemåltidet er også viktig for trivsel og det sosiale miljøet på skolen.  

Eksperimentet er reelt, og barnas reaksjoner er ekte.

Se filmene her: 

Filmene er anbefalt vist til elever - og på foreldremøter - i 1. og 5. trinn og på 8.-10. trinn, men er også aktuelle på flere trinn i skolen. Det oppfordres til samtaler i etterkant. Det er utviklet et undervisningsopplegg tilknyttet eksperimentet.

Kurs og arrangement skole

Fysisk aktivitet i fag og holdningsarbeid - et heldagskurs

Kurset har både teoretisk og praktisk tilnærming og bygger på ASK-studien (Active Smarter Kids). Målgruppen er lærere og rektorer i grunnskolen, skolehelsetjeneste og tannhelsetjeneste. Kursets innhold er hvordan læringsmålene i ulike fag kan nås i skolegården eller ute i naturen og hvordan det kan jobbes med holdningsarbeidet i Liv og røre

 • Kostnad: Gratis og inkluderer lunsj
 • Periode: På en planleggingsdag ved oppstart av Liv og røre i kommunen 

På slutten av dagen er det en parallellsesjon for skolehelse- og tannhelsetjeneste som tar for seg deres rolle i Liv og røre. Holdningsdelen skal bidra til at elever og foresatte har kjennskap til og erfaring med sammenhengene mellom fysisk aktivitet, næringsrikt og variert kosthold - og læring, helse og trivsel.

Se kursprogram

Kontakt: Guro Høydal, leder i Liv og røre, guro.hoydal@telemarkfylke.no, 470 83 927

Påfyll for kantineansatte i ungdomsskolen

Et næringsrikt mattilbud i kantina er viktig for elevenes helse, trivsel og læring.

Påfyll er et gratis inspirasjonskurs som gir ansvarlige og øvrige som jobber med kantina/matboden kompetanseheving og praktiske grep for å kunne tilby en kantine som er i tråd med Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen. Målet er videre at kantineansatte skal bli inspirerte til å lage fristende, næringsrik og variert mat til elevene. Kurset består av både teori og praksis på skolekjøkken, og er et obligatorisk kurs som gjennomføres våren før kommunene tar i bruk Liv og røre.

 • Kostnad: Gratis. Kursdeltakerne får utdelt oppskriftsbok, forkle og kursbevis.
 • Periode: I mai, før implementering av Liv og røre i kommunen 

Kurset er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med opplysningskontorene i landbruket, Norges Sjømatråd og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. 

Se kursprogram

Har du spørsmål? Kontakt Guro Høydal, leder i Liv og røre, guro.hoydal@telemarkfylke.no, 470 83 927

Aktiv365

Aktiv365 er en aktivitetslederutdanning for elever i barne- og ungdomsskolen. Utdanningsprogrammet gjelder for inntil 10 utvalgte aktivitetsledere på hver skole. Gjennom ulike kurs i løpet av skoleåret tilegner aktivitetslederne seg kunnskap og erfaring i grunnleggende aktivitetsledelse med vekt på lavterskelaktivitet. 

 • Kostnad: 10 000,- i egenandel per skole (inkluderer kurs, kompetansetiltak, materiell og samlinger).
 • Periode: ved skolestart og gjennom skoleåret
 • Påmelding for skoleåret 2024/2025: fredag 24. mai 2024

Aktivitetslederne bidrar med tilrettelegging, motivering og gjennomføring av aktivitet og lek på egen skole. Å rette oppmerksomhet mot økt aktivitet, trivsel og mobbing på skolen og i SFO, i regi av utdannede aktivitetsledere, har vist seg å ha god effekt. 

Aktiv365 er et av tre frivillige kurs i Liv og røre.

Les mer om Aktiv365 på Norges idrettsforbund sine nettsider. 

Kontakt: Karoline Marie Tveiten Riis, prosjektleder Aktiv365, karoline.riis@idrettsforbundet.no, 970 35 171

Læring i friluft

Læring i friluft skal legge til rette for mer og bedre uteaktivitet i barnehage, skole og SFO. Opplegget er svært relevant med tanke på fagfornyelsen overordnede del, og vil være et verktøy for å bruke naturen som læringsarena.

Grenland friluftsråd tilbyr undervisningsopplegg for uteundervisning samt kurs og kompetanseheving i uteundervisning og friluftsferdigheter.

 • Kostnad: Gratis for medlemskommuner (Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan, Skien) og for dem som er med i Liv og røre.
 • Periode: Skoleåret 2023/2024
 • For hvem? Primært medlemskommunene. Andre kommuner kan ta kontakt ved behov.

Informasjon om kurs oppdateres fortløpende. 

Kontakt: Magnus Ripegutu Vike, Grenland friluftsråd, magnus.vike@friluftsrad.no, 934 63 068

Tilretteleggingskurs paraidrett 

Kurset vil inneholde temaer som hva vil det si å ha en funksjonsnedsettelse, hva kan være utfordringene til barna med ulike funksjonsnedsettelser- i organisert fysisk aktivitet, spesielle hensyn i forhold til tilrettelegging av fysisk aktivitet og tips og råd om tilrettelegging i praksis med ulike øvelser og aktiviteter. 

Målgruppe er ansatte i skolen, trenere, aktivitetsledere, ledere og andre interesserte i alle ledd i idretten.  

 • Kostnad: Gratis 
 • Rammer: 3 klokketimer (1 time teori og 2 timer praktisk)

Målet for kurset er å gi dere inspirasjon i deres oppgaver i hverdagen. Kurset arrangeres lokalt, på skolen eller i kommunen. Det er behov for et klasserom/møterom og en gymsal. Kurset kan tilpasses og gjennomføres på dagtid, kveldstid eller helg.  

Kontakt: Anne Katrine Aas, fagkonsulent paraidrett i Vestfold og Telemark idrettskrets, annekatrine.aas@idrettsforbundet.no, 918 69 036

Sjømat i utekjøkkenet

Fiskesprell inviterer alle som underviser i kroppsøving, mat og helse, naturfag, matematikk, valgfag og de som jobber med uteskole til en inspirerende kursdag om hvordan matlaging kan inngå som en del av undervisningsopplegg i uteskolen. 

Kurset er lagt opp med en tilpasset teoridel og en praktisk del der maten tilberedes ute i naturen, over varmekilder som bål og grill.

Teorien dreier seg om hvorfor og hvordan du som lærer kan gi elevene gode matopplevelser på tur, samtidig som et opplegg med utemat kan dekke læreplanmål i kroppsøving, mat og helse og andre fag. I den praktiske delen vil du få innføring i det å lage matlagingsbål, og oppdage hvor enkelt det er å tilberede varierte sjømatretter i friluft.

Kurset er gratis og arrangeres etter avtale. Se program for Sjømat i utekjøkkenet.

Kontakt: Anna Reibo Jentoft, nasjonal leder for Fiskesprell, arj@seafood.no, 77 60 33 33

Nærmiljøanlegg - få hjelp til å søke om spillemidler

Spillemidler er en viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården. En kreativ og inspirerende skolegård stimulerer til lek og fysisk aktivitet for elevene. Den kan også gjøre det enklere å flytte fagene ut i tråd med Liv og røre.

Kommuner som er tilknyttet Liv og røre kan få hjelp og veiledning til å utarbeide en søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg. Det gis tilbud om dialogmøte med en av våre rådgivere, ute i den enkelte kommune. Rådgiverne kan komme med tips til planleggingsprosessen, vise forslag til ulike nærmiljøanlegg og veilede på hva som trengs for å sende inn en spillemiddelsøknad.

Det kan søkes om 50 prosent av godkjent kostnad, maks. 300 000 kroner per aktivitetsanlegg. Det kan søkes om spillemidler til flere aktivitetsanlegg i samme skolegård.

Øvrig finansiering kan være dugnad (et samarbeid med FAU), egeninnsats fra kommunalt tilsatte, kommunale midler og gaver fra banker, stiftelser eller lignende.

Les mer om spillemidler på våre nettsider eller på www.anleggsregisteret.no

Ønsker du å avtale et dialogmøte? Ta kontakt med Marte Aksnes, rådgiver idrett og friluftsliv, marte.aksnes@telemarkfylke.no, 915 25 278

Tannpussopplæring i 4. klasse

Barn kan begynne å ha ansvar for egen tannpuss fra tiårsalder. Tannhelsepersonell ser at mange barn i denne aldersgruppa ikke har denne ferdigheten og vil derfor sikre at alle barn får pusseundervisning i barneskolen.

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Fortløpende

Tannhelsetjenesten ønsker å gi alle barn pusseundervisning i 4. klasse ved at en tannpleier kommer til din skole og har tannpussundervisning for elevene. Det vil gis undervisning og praktisk trening i tannpuss, samt en samtale om kosthold. Tilbudet er en del av Liv og røre

Ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk

Tannhelseundervisning i 8. klasse

Det skjer ofte en endring i kostholdsvaner ved overgang til ungdomsskole. Tannhelsetjenesten ser syreskader på tenner blant ungdom etter hyppig inntak av brus, saft og juice. Det er derfor viktig å komme inn tidlig på ungdomsskolen med informasjon, og møte elevene andre steder enn på tannklinikken.

Tilbudet om undervisning om syreskader på tenner er gratis og gjennomføres fortløpende. Opplegget legger vekt på kostholdsinformasjon om søte og sure drikker, men det blir også snakket om tobakk og snusforbruk i relasjon til tannhelse. 

Kurset er en del av Liv og røre.

Ta kontakt med din nærmeste offentlige tannklinikk

Kurs og arrangement SFO

Fiskesprell trinn 2 for SFO-ansatte

Barn i SFO er mye på tur. Dette gir muligheter for andre mat- og måltidsopplevelser enn det tradisjonelle innemåltidet. På kurset lærer dere ulike måter å tilberede mat i friluft på, og vil få inspirasjon til å bruke sjømat på tur. En materiellpakke med oppskrifter, tilpasset SFO følger med.

 • Kostnad: Gratis 
 • Periode: På en planleggingsdag i august, ved oppstart av Liv og røre i kommunen
 • Målgruppe: Alle SFO-ansatte i kommunen

På dette kurset vil SFO-ansatte få teoretisk påfyll og inspirasjon og tips til å bruke matlaging som pedagogisk aktivitet. 

Kurset gjennomføres delvis inne og ute og arrangeres i samarbeid med DNT.  

Les mer om kursets teoretiske del og kursets praktiske del på Fiskesprell sine nettsider.

Se program 

Har du spørsmål? Kontakt Guro Høydal, leder i Liv og røre, guro.hoydal@telemarkfylke.no, 470 83 927

Ut med SFO

Hvordan skape mer uteaktivitet i skolefritidsordningen? Bruk av friluftsliv på skolefritids­ordningen gir bedre trivsel, bedre fysisk og psykisk helse og bedre sosialt miljø. Seminaret gir tips og inspirasjon til hvordan en kan skape mer utetid med læring, lek og mening på skolefritidsordningen. 

 • Kostnad: Gratis
 • Periode: Fortløpende

Kurset er for ansatte i SFO og er også en del av Liv og røre.  

Kontakt: Frank Bjerkan, fagansvarlig skole og barnehage, frank.bjerkan@dnt.no, 932 41 329 

Nærmiljøanlegg - få hjelp til å søke om spillemidler 

Spillemidler er en viktig finansieringskilde for å etablere nye aktivitetsanlegg i og utenfor skolegården. En kreativ og inspirerende skolegård stimulerer til lek og fysisk aktivitet for elevene. Den kan også gjøre det enklere å flytte fagene ut i tråd med Liv og røre

Kommuner som er tilknyttet Liv og røre kan få hjelp og veiledning til å utarbeide en søknad om spillemidler til nærmiljøanlegg. Det gis tilbud om dialogmøte med en av våre rådgivere, ute i den enkelte kommune. Rådgiverne kan komme med tips til planleggingsprosessen, vise forslag til ulike nærmiljøanlegg og veilede på hva som trengs for å sende inn en spillemiddelsøknad.

Det kan søkes om 50 prosent av godkjent kostnad, maks. 300 000 kroner per aktivitetsanlegg. Det kan søkes om spillemidler til flere aktivitetsanlegg i samme skolegård.

Øvrig finansiering kan være dugnad (et samarbeid med FAU), egeninnsats fra kommunalt tilsatte, kommunale midler og gaver fra banker, stiftelser eller lignende.

Les mer om spillemidler på våre nettsider eller på www.anleggsregisteret.no

Ønsker du å avtale et dialogmøte? Ta kontakt med Marte Aksnes, rådgiver idrett og friluftsliv, marte.aksnes@telemarkfylke.no, 915 25 278

Aktivitetslederkurs for SFO-ansatte

Som ansatt i SFO har du mulighet til å bidra til barns aktivitetsvaner. Et godt møte med lek og aktivitet har mye å si for hvor aktive barn er og blir i oppveksten. Aktivitetslederkurs for SFO-ansatte hjelper deg til å bli en god aktivitetsleder som sikrer barnas aktivitetsglede. 

Kurset er en del av Liv og røre og tar utgangspunkt i NIFs standardkurs for trenere med lite eller ingen erfaring med trenerrollen eller aktivitetsledelse for barn, Aktivitetslederkurs barneidrett.

Kurset handler om den grunnleggende aktivitetslederrollen, organisering av aktivitet, tips og inspirasjon til aktiviteter som får alle med og som er enkle å sette i gang med. Kursets innhold skal kunne brukes direkte inn i SFO-hverdagen og sørge for flere og bedre aktivitetsopplevelser for barna. Det legges opp til både praktisk og teoretisk gjennomføring av kurset. 

Det anbefales å gjennomføre kurset på en av skolens planleggingsdager, og gjerne flere skoler eller hele kommunenen sammen. 

Kostnad: 

 • 10-25 deltakere: 5000,-
 • 25+ deltakere: 10000,-

Prisen avhenger av hvor mange instruktører idrettskretsen må stille med. Om det er opptil 25 deltakere trengs det kun en instruktør, er det flere enn dette trengs det to. I tillegg kommer eventuell leie av lokaler og bevertning.  

Kontakt: Karoline Marie Tveiten Riis, Vestfold og Telemark idrettskrets, karoline.riis@idrettsforbundet.no, 970 35 171

Aktiv365

Aktiv365 er en aktivitetslederutdanning for elever i barne- og ungdomsskolen. Utdanningsprogrammet gjelder for inntil 10 utvalgte aktivitetsledere på hver skole. Gjennom ulike kurs i løpet av skoleåret tilegner aktivitetslederne seg kunnskap og erfaring i grunnleggende aktivitetsledelse med vekt på lavterskelaktivitet. 

 • Kostnad: 10 000,- i egenandel per skole (inkluderer kurs, kompetansetiltak, materiell og samlinger).
 • Periode: ved skolestart og gjennom skoleåret
 • Påmelding: fra mars-måned hvert år (med oppstart påfølgende skoleår). 

Aktivitetslederne bidrar med tilrettelegging, motivering og gjennomføring av aktivitet og lek på egen skole. Å rette oppmerksomhet mot økt aktivitet, trivsel og inkludering på skolen og i SFO, i regi av utdannede aktivitetsledere, har vist seg å ha god effekt. 

Aktiv365 er et av tre frivillige kurs i Liv og røre.

Les mer om Aktiv365 på Norges idrettsforbund sine nettsider.

Kontakt: Karoline Marie Tveiten Riis, prosjektleder Aktiv365, karoline.riis@idrettsforbundet.no, 970 35 171

Læring i friluft

Læring i friluft skal legge til rette for mer og bedre uteaktivitet i barnehage, skole og SFO. Opplegget er svært relevant med tanke på fagfornyelsen overordnede del, og vil være et verktøy for å bruke naturen som læringsarena.

Grenland friluftsråd tilbyr undervisningsopplegg for uteundervisning samt kurs og kompetanseheving i uteundervisning og friluftsferdigheter.

 • Kostnad: Gratis for medlemskommuner (Bamble, Drangedal, Porsgrunn, Siljan, Skien) og for dem som er med i Liv og røre.
 • Periode: Skoleåret 2023/2024
 • For hvem? Primært medlemskommunene. Andre kommuner kan ta kontakt ved behov.

Informasjon om kurs oppdateres fortløpende. 

Kontakt: Magnus Ripegutu Vike, Grenland friluftsråd, magnus.vike@friluftsrad.no, 934 63 068

Kollegainspirasjon med Fiskesprell

Har du deltatt på Fiskesprellkurs og ivrer etter å dele ny kunnskap og boblende engasjement med dine kollegaer? Da kan du søke om råvarestøtte fra Fiskesprell til et kollegamøte med tilberedning av sjømat.

Målet med ordningen er å spre kunnskap og inspirasjon, og bidra til en bedre forankring av Fiskesprell i barnehage og skole.

Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. Dette gjør vi ved å motivere og inspirere voksne som har ansvar for barn og unges kosthold, og barna og de unge selv - til å tilberede sjømat som vi vet at barn og unge liker.

Les mer om tilbudet og send inn søknad på Fiskesprell sine nettsider.

Foreldrearrangement med Fiskesprell

Etter deltakelse på Fiskesprellkurs for barnehage eller SFO kan det søkes om råvarestøtte for å tilberede og servere sjømat til foresatte. Maten må tilberedes på skolen og barna må involveres. Oppskriftsmateriell for utdeling kan bestilles. Søknaden fylles ut og sendes til Fiskesprell i forkant av arrangementet. En liten rapport fra arrangementet må sendes i etterkant sammen med kvittering for råvarene. 

Barn og unge spiser mindre fisk og annen sjømat enn anbefalt av Helsedirektoratet. Gjennom våre kurs for ansatte i barnehage og skole bidrar vi til å gi barn og unge gode opplevelser med fisk og sjømat. Ved å dele opplevelsene sammen med foreldre sprer vi sjømatgleden også inn i hjemmet. 

Målet med alle aktivitetene i Fiskesprell er å legge til rette for at barn og unge skal spise mer sjømat. Dette gjør vi ved å motivere og inspirere voksne som har ansvar for barn og unges kosthold, og barna og de unge selv, til å tilberede sjømat som vi vet at barn og unge liker.

Les mer om tilbudet og send inn søknad på Fiskesprell sine nettsider.

Forskning i Liv og røre 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har fått i oppdrag å forske på implementering av Liv og røre. 

Sluttrapport, Liv og røre i Telemark 

Universitetet i Sørøst-Norge har gjennomført en evaluering av Liv og røre modellen og implementeringen av denne i totalt ti kommuner i Telemark fylke i perioden 2016-2020. Den helhetlige evalueringen ble avsluttet i desember 2020. Forskningen er gjort på ungdomstrinnet og ble støttet av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Liv og røre i Telemark har hatt en positiv effekt på skolerelatert fysisk aktivitet, fysisk form og vitalitet (trivsel og velvære), og en positiv effekt på helserelatert livskvalitet blant jentene i ungdomsskolen. Det var også en positiv effekt på psykososialt miljø rundt skolemåltidet og opplevd endring i læringsmiljø. 

Der rapporten peker på forbedringspunkter i forhold til hemmere og fremmere for implementering er forbedringspunktene tatt tak i, slik at modellen nå i stor grad imøtegår de punktene som forskningen peker på.

Her kan du laste ned sluttrapport for Liv og røre i Telemark

Ønsker din kommune å vite mer om Liv og røre? Se www.telemarkfylke.no eller ta kontakt med leder Guro Høydal på e-post guro.hoydal@telemarkfylke.no eller telefon 470 83 927. 

Endringer i fysisk aktivitet, fysisk form, trivsel og livskvalitet

Denne artikkelen evaluerer hvordan Liv og røre påvirker elevenes fysiske aktivitetsnivå, fysiske form og trivsel. Hovedfunnet er at Liv og røre gir en gevinst på skolebasert fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og vitalitet (velvære og trivsel). Blant jentene skjer det også en positiv endring i helserelatert livskvalitet.

Studiet gikk over skoleåret 2017/2018 hvor i alt 15 ungdomsskoler i Telemark deltok. Intervensjonsgruppen bestod av seks ungdomsskoler som implementerte Liv og røre, mens kontrollgruppen bestod av ni ungdomsskoler. Telemark fylkeskommune var pådrivere og bidro med ressurser, kompetanse og kursing. Prosjektet mottar økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Her kan du lese artikkelen

Sluttrapport, Liv og røre i Kragerø 

Universitetet i Sørøst-Norge har evaluert implementeringen av prosjektet ved de ulike skolene i Kragerø. De har også sett på fremmende og hemmende faktorer for implementering. 

Liv og røre i Kragerø er et prosjekt eid av Kragerø kommune. Prosjektet hadde oppstart 01.08.2015, og er nå gjennomført over tre skoleår ved følgende fem skoler i Kragerø kommune: Helle skole (barneskole), Kragerø skole (barne- og ungdomsskole), Sannidal skole (barneskole), Sannidal ungdomsskole og Levangsheia skole (barneskole).

Utvikling og implementering av prosjektet har gått parallelt. Telemark fylkeskommune var pådrivere og bidro med ressurser, kompetanse og kursing. Det ble også gitt økonomisk støtte til gjennomføring og evaluering.

Prosjektet har vært et forprosjekt til hovedprosjektet Liv og røre.

Her kan du laste ned interaktiv sluttrapport for Liv og røre i Kragerø

Søk tilskuddsordning

Tilskuddsordningen skal bidra til å forsterke satsningen på egen skole og til å realisere tiltak som er i tråd med Liv og røre. Det vil bli utlyst midler i tilskuddsordningen en gang per kalenderår (høst). 

Hvem kan søke om midler?

Det er kun grunnskoler, skolefritidsordninger og videregående skoler som er med i Liv og røre programmet som kan søke midler i tilskuddsordningen. Skoler og SFOer som tidligere har fått midler gjennom tilskuddsordningen kan ikke søke igjen. Hvis det er midler igjen, når alle har fått, kan det bli en mulighet for å søke en gang til.  

I rammene for tilskuddsordningen finner du mer informasjon om ordningen og eksempler på hva skolene kan søke støtte til. Last ned rammer for grunnskole/SFO.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 6. februar 2024 for skoleåret 2023/2024. Søknadsskjema åpnes 3. januar 2024.

Søknadsfrist for skoleåret 2024/2025 blir lagt ut når tilskuddsordningen er åpen.    

Klikk her for å åpne søknadsskjema (lenka er kun åpen når det er mulig å søke midler). Anbefalt nettleser er Goolge Chrome eller siste utgave av Internet Explorer.           

OBS! Søknadsskjema er kun åpent for de kommunene/skolene som har inngått en avtale med Liv og røre og som ikke har fått tildeling tidligere. 

Hva har skolene fått penger til? Til inspirasjon

Har du spørsmål om tilskuddsordningen?

Kontakt Eli Haraldsen på e-post eli.haraldsen@vestfoldfylke.no eller telefon 990 42 601. 

Bli med på Liv og røre i grunnskole

Liv og røre er ønsket implementert på kommunenivå, det vil si alle grunnskolene i kommunen.

Ønsker din kommune å få presentert Liv og røre i grunnskole? Vi kommer gjerne og holder et innlegg på rektormøte/SFO-ledermøte i kommunen. Her bør rektorer og SFO-ledere fra alle skolene, samt en fra kommuneadministrasjonen delta. Møte bør ha en varighet på to timer slik at det blir tid til en grundig presentasjon og drøfting.

Kontakt oss

Publisert: 07.10.2019 Oppdatert: 03.07.2024 kl.10:26