Sud-Åbø i Hjartdal


Sud-Åbø i Hjartdal er fredet.

Anlegget bidrar til å illustrere og dokumentere det førindustrielle gårdsbruket i fjell og dalbygdene i Telemark. Sud-Åbø er et viktig kulturminne av nasjonal verdi.

Gårdsanlegget på Sud-Åbø med kulturlandskapet rundt danner et helhetlig miljø med stor tidsbredde. Anlegget fremstår med høy grad av autentisitet med bygninger fra middelalder, 1700-, 1800-, og 1900-tallet, som ligger i et kulturlandskap av nasjonal verdi.SUD ÅBØ2.jpg

Sud-Åbø gir et bilde av et typisk førindustrielt gårdsbruk. Den mangfoldige produksjonen og aktiviteten på gården har gitt den typiske tuntypen med mange funksjonsspesifikke mindre bygg.  Kulturlandskap har rike spor etter menneskelig aktivitet som er viktige å ta vare på for totalforståelsen av anlegget og dets historiefortellende verdi. 

Omfang og formål

Fredningen omfatter bygningenes eksteriør og interiør i loft, sag og stuebygning med unntak av bad og kjøkken. For de andre bygningene - sommerfjøs, badstu, eldhus, låve og fjøs, er det kun eksteriøret om er fredet. Fredningen omfatter også et område rundt bygningene.SUD ÅBØ3.jpg

Formålet med fredningen er å bevare Sud Åbø, som et arkitektonisk og kulturhistorisk viktig eksempel på et helhetlig gårdsanlegg med bygninger med stor grad av autentisitet fra middelalder, 1700-, 1800- og 1900-tallet, i et betydningsfullt kulturlandskap med bevarte spor etter gårdsdriften. Fredningen skal sikre virkningen av anlegget i miljøet gjennom å opprettholde stedets karakter av et helhetlig gårdsanlegg, slik bygningene er plassert i forhold til hverandre og i landskapet.

Formålet med fredning av bygningene er å sikre bygningenes innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Fredningssak
Riksantikvaren fattet vedtak om fredning 29. juni 2017 etter forslag fra Telemark fylkeskommune. 

Fredningsvedtak

Dokumentasjon 

Publisert:

03.02.2020

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01