Før eksamen

For å ta eksamen er det viktig å være godt forberedt. Da vil du kunne oppnå best mulig resultat.

Hvilke fag skal du ha eksamen i?

Utdanningsdirektoratet gir retningslinjer for hvilke eksamener du skal ha eller kan komme opp i. Skolen skal i god tid orientere alle elever om hvilke fag de skal ha eksamen i, og hvilke fag det er mulig å bli trukket til eksamen i. 

Det er skolens ansvar å melde opp sine elever til eksamen. I eksamensplanen til den enkelte skole finner du oversikt over hvilke datoer du får vite om du skal ha eksamen i et trekkfag, og når eksamen skal være.

Når du er elev ved en skole er det ikke egen eksamensavgift. Som elev trenger du ikke melde deg opp i noen fag. Det er kun dersom du er privatist i noen fag at du må melde deg selv opp til eksamen i de fagene.

Særskilt eksamen ved karakteren 1 i standpunkt

Dersom du har fått karakteren 1 i standpunkt, og ikke er trukket ut til ordinær eksamen, har du rett til særskilt eksamen uten å betale eksamensavgift. Særskilt eksamen foregår i første eksamensperiode etter ordinær eksamen.

Les mer om særskilt eksamen i § 3-30 i Forskrift til opplæringslova.

Eksamensdatoer

Det er to eksamensperioder i året: november/desember og mai/juni. De fleste eksamener for elever er i mai/juni.

Den enkelte skole offentliggjør sin eksamensplan i god til før eksamen. Der finner du oversikter over datoer for obligatoriske fag, og meldingsdatoer og mulige datoer for trekkfag.

Eksamen kan være sentralt gitt eller lokalt gitt. Det vil si at det er enten Utdanningsdirektoratet eller  Telemark fylkeskommune som er ansvarlig for eksamen.

Eksamensdatoer sentralt gitt eksamen

Utdanningsdirektoratet publiserer oversikter over eksamensdatoer for skriftlige fag.

Eksamensdatoer lokalt gitt eksamen

Oversikt over eksamensdatoer for skriftlige programfag og fellesfag yrkesfag finner du på sidene til det fylkeskommunale samarbeidet Vigo-iks.

Du får informasjon fra skolen din om datoer for muntlige fag, muntlig/praktiske fag, lokalt gitte skriftlige fag og eksamen i tverrfaglig eksamen.

Hvis du skal ta et fag som privatist, må du være spesielt oppmerksom på informasjon fra Eksamenskontoret. Du vil da finne informasjon om dato, sted og klokkeslett i Privatistportalen. Les mer om eksamen som privatist.

Læreplaner og bøker

Alle fag har en fagkode, navn og læreplan. Hvert fag har en eksamensordning og vurdering. Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som utarbeider læreplanene. Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen.

Læreplaner fra 2006 fases gravdis ut og erstattes med læreplaner fra 2020. Fra 2023 vil de fleste skriftlige eksamener gjennomføres i prøve- og gjennomføringssystemet EPS. På Udir.no kan du lese mer om endringer i eksamen etter nye læreplaner.

Læreplaner

Det er kompetansemålene i den enkelte læreplan som forteller deg hva du må kunne. På Udir.no finner du oversikt over læreplaner.

Tilrettelegging av eksamen 

Elever med behov for særskilt tilrettelegging kan søke om å få lagt forholda til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset den enkeltes behov så langt det er mulig.

Særskilt tilrettelegging skal avhjelpe ved fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse eller kunnskaper.

Hvordan søker du?

Du søker om tilrettelegging ved eksamen/prøver i Visma InSchool. Du laster opp dokumentasjon til søknaden i et eget digitalt skjema.

Hva trengs av dokumentasjon?

Gyldig dokumentasjon er sakkyndig vurdering. Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen.

Sakkyndig kan være fastlege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT. Du har selv ansvar for å sende inn relevant dokumentasjon. Husk å gå gjennom søknaden sammen med rådgiver på skolen, slik at søknaden blir så riktig som mulig.

Hvilke tiltak kan du søke om?

Du kan søke om ulike former for tilrettelegging ved eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse.

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging og kan dokumentere dette, vil du kunne få forholdene lagt tilrette slik at du kan vise kompetansen din i faget. Tilretteleggingen kan ikke gi fordeler sammenliknet med de som ikke får tilrettelagt eksamen.

Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av annet morsmål enn norsk.

Eksempler på tilretteleggingstyper:

  • utvidet tid
  • opplesning av oppgaveteksten
  • spesielle digitale hjelpemidler
  • skjermet eksamensplass
Fra opplæringsloven

Utdrag fra forskrift til Opplæringsloven § 3-29. Særskild tilrettelegging av eksamen:

  • Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.
  • Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.
  • Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen 

Studiedag før eksamen

Hvem kan søke om studiedag?

Disse kan søke om maksimum én studiedag pr. eksamensperiode:

  • Privatister som samtidig er elever og som skal ta eksamen uten forberedelsesdag
  • Elever som skal opp til ny, utsatt eller særskilt eksamen (NUS)
Hvordan søker du?

Du søker om studiedag ved å logge deg inn på søknadsskjema med din elektroniske ID.

Rektor behandler søknaden.

Hvis man skal opp til flere eksamener, må skolen vurdere om forberedelse til eksamen med obligatorisk forberedelsesdag skal komme i tillegg, og om fravær fra vanlig undervisning vil påvirke vurderingsgrunnlaget i andre fag.

Se Fraværsreglementet for de videregående skolene i Vestfold og Telemark.

Søk om studiedag før eksamen

Hva skjer hvis du blir syk til eksamen?

Du må sende inn dokumentasjon på årsaken til fraværet

Du har ansvar for å skaffe dokumentasjon hvis du ikke kan møte til eksamen. Dokumentasjonen skal snarest mulig sendes skolen/leveres resepsjonen på skolen. Frist er 10 dager etter eksamensdato.

Du har rett til utsatt eksamen i første eksamensperiode etter ordinær eksamen når du kan dokumentere fravær ved eksamen.

Hvis du ikke leverer dokumentasjon innen fristen, vil fraværet bli registeret som ikke møtt. Da blir du privatist, og mister standpunktkarakteren din i faget.

Utsatt eksamen

Elever som har levert dokumentasjon vil få tilbud om utsatt eksamen. Det vil si ny eksamen i november/desember. Er ordinær eksamen i et trekkfag, skal det trekkes på nytt. For utsatt eksamen betaler du ikke eksamensavgift.

Består du utsatt eksamen, vil du beholde standpunktkarakteren i faget og ha rett til førstegangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort.

Les mer om utsatt eksamen i §3-32 i Forskrift til opplæringslova.

Blir du syk under eksamen?

Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamensvaktene som da vil varsle eksamensansvarlig på skolen. Du vil da få beskjed om det er grunnlag for å avbryte eksamenen med rett til utsatt eksamen.

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 13.05.2020 kl.13:06