Etter eksamen

Resultatet av eksamen

Når er karakterene klare?

Resultatet av eksamen vil du få tilsendt eller levert fra skolen din rundt skoleslutt.

Karakterene er klare før søknadsfristen til høyere utdanning.

Søkning til videre studier

Du kan lese om hvordan du søker til videre studier på nettsidene til Samordna opptak.

Strøk du på eksamen?

Klage

Dersom du fikk karakteren 1 til skriflig eksamen har du rett til å klage og håpe på medhold, selv om det er svært få som får medhold i klagen.

Ved muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen er det bare mulig å klage på formelle feil.

Ny eksamen

Når du er elev har du rett på ny gratis eksamen til høsten. Du vil få melding fra skolen om dette, med en svarfrist. Du beholder standpunktvurderingen i faget.

Har du fått karakteren 1 ved våreksamen når du avslutter Vg3, vil ny eksamen om høsten føre til at du ikke får førstgangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og standpunktvurderingen i faget vil falle bort. Du må selv melde deg opp til eksamen og betale eksamensavgift.

Eksamen for elever i videregående opplæring i forskrift til opplæringslova § 3-31.

Det er egne regler for ny og utsatt prøve

Klage på skriftlig eksamen

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Som elev har du rett til å klage på karakter ved skriftlig eksamen. Hvis du er under 15 år, må foresatte godkjenne at du klager. Foresatte har selvstendig klagerett for elever under 18 år.

Klagebehandling er ingen ny sensur, men en vurdering om karakteren du har fått er rimelig eller ikke. Klagesensur kan også føre til at karakteren settes ned. Du skal ikke begrunne klagen. Les om klagerett, klageinstans og klagebehandling i Forskrift til opplæringsloven § 5-9.

Du kan lese mer om klage på skriftlig eksamen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Ved våreksamen er det 2 frister for å registrere klage på karakter.

Hurtigklagefrist våreksamen

For at klager i fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag skal kunne behandles raskt (før søknadsfrist til videre studier), må du registrere din klage på skriftlig eksamen før ordinær klagefrist. 

Hurtigklage forutsetter at Udir har kvalifiserte sensorer tilgengelige.

Når du har klaget på skriftlig eksamen, er det egne regler for frist på opplastning av dokumentasjon til Samordna opptak. Dersom du får medhold i hurtigklagen, må studiestedet ha mottatt dokumentasjonen senest 10. juli. Les mer på Samordna opptak.

Ordinær klagefrist våreksamen

Ordinær klagefrist på karakter fra våreksamen er 1. juli. Du vil få svar på klagen fra september.

Klagefrist høsteksamen

Frist for klage på karakter fra høsteksamen er 18. januar.

Hvordan klager du?

Som elev registrerer du din klage direkte i Visma InSchool.

Hva skjer etter at du har registrert klagen?

Klagen vil bli sendt til en egen klagenemd. Resultatet av klagen kan bli at karakteren endres opp, ned eller blir stående.

Klagebehandling fører ikke til ny sensur. Klagenemden skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan senkes dersom klagenemden finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Du kan ikke klage på den nye vurderingen.

Klage på gjennomføringen

Les om klage på selve gjennomføringen av eksamen

Klage på muntlig, muntlig-prakisk og praktisk eksamen

Reglene for å klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen er like. 

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren. Les om klagerett, klageinstgans og klagebehandling i Forskrift til opplæringsloven §5-10/§5-11.

På muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil som har hatt noe å si for resultatet. Det er ikke mulig å klage på selve karakteren. Dersom det har skjedd en formell feil ved eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Hvordan klager du?

Skolen sender klagen videre til fylkeskommunen for behandling.

Dersom du får medhold i klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen, vil eksamen bli annullert. Da er det kun standpunktkarakteren som kommer med på vitnemålet.
Dersom du ønsker det, kan du gå opp til ny eksamen. Om du har vært oppe i et "trekkfag", vil du da få trukket et nytt fag.

Dersom du får avslag på klagen, sendes vedtaket om dette til deg med kopi til skolen. Resultatet fra eksamen blir stående og kommer på vitnemålet. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Du trenger en elektronisk ID (for eksempel MinID eller Bank ID) for å kunne klage på eksamen. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Registrer din klage på formelle feil under muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen

Eksempler på formelle feil

Formelle feil kan være:

 • eleven får ikke bruke den tiden han/hun har krav på
 • eleven blir avbrutt av forstyrrelser
 • gjeldende regler for karaktersetting er ikke fulgt
 • eksamensoppgavene er ikke innenfor læreplanens mål
 • trakasserende opptreden fra sensorene
 • sensor som åpenbart ikke følger med/sensor som er inhabil (f.eks. nær slekt)

Når du klager på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen må du få med alle de opplysninger om gjennomføringen av eksamen som kan være relevante.

Ny eksamen ved 1 i standpunktkarakter

Du vil få tilbud om særskilt eksamen, og den vil gjennomføres i november/desember. Dette gjelder dersom du ikke er trukket ut til eksamen i faget. For særskilt eksamen er det ingen avgift.

Består du særskilt eksamen er faget bestått, og du vil beholde retten til førstegangsvitnemål.

Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist og du vil ikke få førstegangsvitnemål.

Oppmelding til ny eksamen

Du vil få en forespørsel av skolen via Visma InSchool om ny eksamen.

Forskjell på fullført og bestått

Du kan ha fullført viderergående opplæring, men uten å ha bestått opplæringen.

Du har fullført dersom du har karakter i alle fag.

Du har bestått dersom du har karakteren 2 eller bedre i alle fag og eksamen.

Vitnemål, kompetansebevis og fag/svennebrev

Du bør alltid prøve å finne dokumentene dine før du ber om å få en kopi. Husk at dersom du har fullført norsk videregående skole i år 2000 eller senere, har du også et elektronisk vitnemål. Dette blir lagret i Nasjonal vitnemålsdatabase.

Elever og privatister har rett til å få en kopi av vitnemål eller kompetansebevis dersom det originale går tapt. Du skal ikke betale for kopi av vitnemål eller kompetansebevis.

Hva er forskjellen på et vitnemål og et kompetansebevis?
 • Et vitnemål er dokumentasjon på et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. 
 • Et kompetansebevis er dokumentasjon på gjennomført videregående opplæring som ikke kvalifiserer for vitnemål eller fag-/svennebrev. 

Udir.no kan du lese mer om dokumentasjon i videregående opplæring.

Hvordan bestille kopi av vitnemål (elev)?

For nåværende eller tidligere elever i gamle Telemark:

 • Hvis du trenger kopi av vitnemål eller kompetansebevis (som er laget før 2019) du har fått som elev må du bestille en kopi fra IKA Kongsberg. Ta kontakt ved skolen du har gått på om det gjelder dokumentasjon som er laget etter 2019.
Hvordan bestille kopi av kompetansebevis (privatist)?

Hvis du har mistet kompetansebeviset ditt med eksamensresultater fra privatisteksamen kan du bestille et nytt. 

Bestill nytt kompetansebevis

Trenger du oppdatert vitnemål med privatistkarakterer påført?
 • Dersom du aldri har fått vitnemål fra en skole, og trenger kompetansebevis med fag du har tatt som privatist, bestiller du kompetansebevis
 • Dersom du har et vitnemål fra før av, men ønsker å oppdatere vitnemålet med privatistkarakterer påført, bestiller du nytt vitnemål. Bestillingen blir sendt til skolen du går eller har gått på
 • Dersom du har bestilt kompetansebevis må du selv laste opp dette til Samordna opptak
 • Dersom du har bestilt nytt vitnemål med privatistkarakterer påført, overføres dette automatisk til Samordna opptak

Bestilling av dokumentasjon etter vårsemesteret

 • Resultater fra våreksamen: hvis du trenger kompetansebeviset før fristen til Samordna opptak er utløpt (1. juli) må du bestille senest 20. juni
 • Dersom du ønsker nytt vitnemål med karakterer fra 2008 eller eldre, må du ta kontakt med skolen som skal lage nytt vitnemål til deg innen utgangen av mai

Bestill dokumentasjon

Trenger du vitnemål på et annet språk enn norsk?

Elever eller tidligere elever som trenger vitnemål på engelsk kan kontakte skolen de går eller har gått på for engelsk kopi.

Elever med behov for oversettelse til andre språk enn engelsk, må selv kontakte en godkjent translatør. Godkjente translatører finner du ved å søke på for eksempel Google.no eller Gulesider.no.

Eksempler på godkjente oversettelsesbyråer:

Hvordan bestille kopi av fag/svennebrev?

Utstedelse av nytt fag- eller svennebrev er ikke omfattet av gratisprinsippet. Ønsker du å bestille nytt fag- eller svennebrev kan benytte betalingsinformasjonen under. Det koster kr. 500,- å få erstattet det tapte.

Til kontonr.: 1506.22.37578
Merk innbetalingen med: "Seksjon for fag- og yrkesopplæring", om du skal ha et nytt fag- eller svennebrev, samt fullt navn.

Kopi av innbetalt beløp sendes inn sammen med utfylt søknadsskjema. 

Du bestiller nytt ved å fylle ut dette skjemaet.
Skjemaet sendes til Seksjon for fag- og yrkesopplæring i en e-post eller til følgende postadresse:

Postboks 2844
3702, Skien

 

Publisert: 30.04.2019 Oppdatert: 25.05.2020 kl.09:11