Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi ved Skien vgs

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi passer for deg som interesserer deg for dette, og har planer om å studere fag i høyere utdanning som er knyttet til programområdet.

Nedenfor kan du lese en kort beskrivelse av de enkelte programfagene som kan inngå i programområdet. Vi har skilt presentasjonen av fagene i tre deler: SpråkfageneSamfunnsfageneØkonomifagene. Skien vgs tilbyr et utvalg av disse fagene hvert år. Det er hovedsaklig søkningen til de ulike programfagene som avgjør hvilke fag som blir satt i gang.

 

Generelt

Velger du programområdet språk, samfunnsfag og økonomi, må du fordype deg i to av programfagene innenfor dette programområdet. Det tredje programfaget på VG2 kan velges fra et annet programområde (f.eks. realfag), eller byttes ut med et annet programfag (f.eks. du hopper over fra Psykologi 1 til Rettslære 1).

Merk: Dersom du tar morsmålseksamen nivå III, dekker du kravet til fremmedspråk fellesfag + du får det godkjent som ett programfag innen språk + dette faget gjelder som fordypning (du trenger altså bare å fordype deg i ett fag i tillegg). Dessuten får du ett ekstra poeng ved opptak til høyere studier. Dette er altså en meget gunstig ordning.

Språkfagene

Språkfagene innenfor programområdet passer for deg som er glad i språk og som synes det er  interessant og nyttig å kunne kommunisere på ulike språk  - både i arbeid og når man er ute og reiser. Verden i dag blir stadig ”mindre”, vi reiser mer og over større avstander. Vi kommer oftere i kontakt med fremmede kulturer, levemåte og kommunikasjon i forbindelse med jobben vår og i fritiden.

Engelsk (programfag)

Læreplanen inneholder to programfag:

 • ENGELSK 1 (Tas normalt sett på VG2)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.
  • Erstatter det tidligere programfaget "Internasjonal engelsk".
 • ENGELSK 2 (Tas normalt sett på VG3)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2022.
  • Erstatter de to tidligere programfagene "Samfunnsfaglig engelsk" og "Engelskspråklig litteratur og kultur".

For deg som ønsker å fordype deg i engelsk.

Kommunikasjon og kultur

Læreplanen inneholder tre programfag:

 • KOMMUNIKASJON OG KULTUR 1 (Tas normalt sett på VG2)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.
 • KOMMUNIKASJON OG KULTUR 2
  • (Tilbys normalt ikke ved Skien vgs)
 • KOMMUNIKASJON OG KULTUR 3 (Tas normalt sett på VG3)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2022.

Kunnskap om kommunikasjon på tvers av og innenfor ulike kulturer skal gi den enkelte økt forståelse og respekt for sine medmennesker. Programfaget skal også gi bevissthet om kulturell tradisjon ved å vise hvordan tekster bidrar til å bevare kulturens kunnskaper, verdier og normer. Opplæringen skal bidra til den enkeltes selvutvikling og danning gjennom refleksjon over egen kultur og identitet. Programfaget kan dermed gi gode forutsetninger for å delta aktivt i informasjonssamfunnet og for å kommunisere i en globalisert verden.

Opplæringen i programfaget skal tilrettelegges slik at det arbeides både teoretisk og praktisk. Gjennom analyse av og refleksjon over kulturmøter i kommunikasjon kan innsikt i fagets metoder og tenkemåter utvikles. Arbeid med formidling kan bidra til utvikling av praktiske kommunikasjonsferdigheter.

Fremmedspråk
 • Fremmedspråk nivå I (Programfag. Tilbys ikke ved Skien vgs )
 • Fremmedspråk nivå II (Programfag. Tilbys ikke ved Skien vgs )
 • FREMMEDSPRÅK NIVÅ III (programfag)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2022.

På VG1, VG2 og VG3 tilbyr skolen fellesfagene fransk nivå II samt tysk og spansk (nivå I, nivå II og nivå I+II).

På VG3 tilbys i tillegg programfaget Fremmedspråk nivå III, som bygger på Fremmedspråk nivå II, dersom det er nok søkere. Faget er 5-timers fag. De siste årene har elever fått tilbud om å ta tysk III, spansk III eller fransk III som nettundervisning ved Horten vgs dersom det ikke har vært nok søkere på Skien vgs.

 

Samfunnsfagene

Ved å fordype deg i samfunnsfag får du et solid fundament for mange typer videre studier på høyskoler og universitet. Med en bachelor eller masterutdanning i samfunnsvitenskapelige fag er du kvalifisert for spennende jobber innenfor ledelse av bedrifter, offentlig forvaltning, rettsvesenet, forskning, helsevesen, undervisning, journalistikk, IKT og en rekke andre områder der det å forstå samfunnet man lever i er viktig.

Politikk, individ og samfunn

Fagområdet inneholder fire programfag:

 • SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI (Tilbys normalt på VG2)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.
 • SAMFUNNSGEOGRAFI (Tilbys ikke på Skien vgs)
 • SOSIALKUNNSKAP (Tilbys normalt på VG3)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.
 • POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER (Tilbys normalt på VG3)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.

Hvert av delfagene har 5 uketimer, og ved å kombinere 2 av dem, har man en av de to fordypningene man trenger innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi.

Den som velger dette faget, bør være interessert i å forstå sammenhenger i samfunnet vårt. Det er et fag hvor samfunnsvitenskapelig metode er viktig, og man vil få mye trening i analytisk tenkning. Det er nyttig uansett hva du ønsker å studere videre. Programfaget omfatter emner fra vitenskapsfag som geografi, sosiologi, sosialantropologi og statsvitenskap. Du vil kjenne igjen mange temaer fra fellesfag som geografi og samfunnsfag, men her går vi langt mer i dybden på hvert tema.

Sosiologi og sosialantropologi

Det er et allmenndannende fag som skal stimulere til engasjement og demokratisk deltakelse gjennom arbeid med verdi- og samfunnsspørsmål. Faget har stort fokus på elevdeltagelse i arbeidet med de ulike emnene. Det er et fag med store variasjonsmuligheter i valg av arbeidsmåter.

Sosialkunnskap

I dette faget er det sentralgitt skriftlig eksamen som man kan trekkes ut til. Man kan også trekkes ut til lokalgitt muntlig eksamen. I sosialkunnskap lærer man foruten samfunnsvitenskapelig metode om de ulike livsfasene, om samfunnets velferdsordninger, om sosiale problemer og om forskjeller i samfunnet. Man får dypere innsikt i oppvekstvilkår og den betydning dette har for barn og voksne, situasjonen for innvandrere, funksjonshemmede, og man lærer om avviksproblematikk og kriminalitet. Det gis også en grundig innføring i velferdsstatens oppbygning og virkemåte. Faget er praktisk i sin tilnærming til innholdet. Det betyr at det er aktuelt med en del besøk ute i bedrifter og institusjoner, og det er naturlig å hente impulser gjennom besøk utenfra i skolen.

Politikk og menneskerettigheter

Faget inneholder følgende kjerneelementer:

 • Politisk teori og demokratiforståelse
 • Makt, påvirkning og medborgerskap
 • Menneskerettigheter og den internasjonale rettsorden
 • Politiske institusjoner, aktører og prosesser.
Historie og filosofi

Læreplanen inneholder to programfag:

 • HISTORIE OG FILOSOFI 1 (Tilbys normalt på VG2)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.
 • HISTORIE OG FILOSOFI 2 (Tilbys normalt på VG3)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2022.

Mennesker er historieskapte og historieskapende. Dette preger menneskers tenkning, handlinger og deltakelse i ulike fellesskap. Ved å binde sammen kunnskaper om historie og filosofi med ferdigheter i historisk tenkning og filosofisk refleksjon kan programfaget historie og filosofi åpne for nye perspektiver på mennesket i historien og historien i mennesket.

Historie og filosofi 1

Her fokuseres det mest på oldtid, antikken og utviklingen fram til moderne tid

Historie og filosofi 2

Her lærer du om den moderne tid (fra midten av 1800-tallet), vitenskapelig metode, politiske ideologier og hvordan historie blir forstått og brukt av individer, grupper og samfunn.

Psykologi

Læreplanen inneholder to programfag:

 • PSYKOLOGI 1 (Tilbys normalt på VG2)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.
 • PSYKOLOGI 2 (Tilbys normalt på VG3)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2022.

Programfaget psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste samfunnsmessige og mellommenneskelige sammenhenger. Det skal gi en innføring i sentrale psykologiske emner og gi en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved den moderne psykologiens historie. Psykisk helse er i fokus både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og programfaget har som mål å gi basiskunnskaper om hva som hemmer og fremmer psykisk helse.

Psykologi 1

I psykologi 1 får du lære om psykologiens historie og utvikling, menneskets psykologiske utvikling, om læring, om det biologiske grunnlaget for psykologien og om hva som påvirker vår helsetilstand.

Psykologi 2

På nivå 2 i psykologifaget handler det mest om psykologien i dag, sosialpsykologi, kommunikasjon og helsepsykologi.

 

Økonomifagene

Ved å fordype deg i økonomiske fag får du et solid fundament for mange typer videre studier på Handelshøyskolen, BI eller økonomisk- administrative studier på en av landets mange høyskoler. Med en bachelor eller masterutdanning i økonomiske fag er du kvalifisert for spennende jobber innenfor ledelse av bedrifter, økonomiarbeid eller regnskap, offentlig forvaltningen, forskning, finansvirksomhet, domstoler eller påtalemakt og en rekke andre områder der det å forstå samfunnet man lever i, er viktig.

Næringslivsøkonomi

Læreplanen inneholder to programfag:

 • ØKONOMISTYRING (Tas normalt sett på VG2)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.
 • ØKONOMI OG LEDELSE (Tas normalt sett på VG3)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2022.

Næringslivsøkonomi består av totalt to 5-timers fag. Næringslivsøkonomi tar for seg ulike fagområder innenfor bedriftsøkonomi, regnskap, bedriftsetablering og bedriftsutvikling. VG2-kurset fokuserer mest på lære å føre regnskap, men det inneholder også bedriftsøkonomiske tema som produktkalkyler og budsjettering. På VG3 er det større fokus på bedriftsøkonomisk lønnsomhet og optimal tilpasning i markedet. Andre tema er finans og investering.

Faget næringslivsøkonomi gir teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter knyttet til bedriften som en økonomisk enhet og som en del av samfunnet. Et hovedmål er å gi innsikt i bedriftens arbeidsoppgaver og beslutningsprosesser. Hovedvekt legges på ledelse av bedrifter, økonomistyring og regnskap, men faget skal også gi innsikt i bedriftenes betydning for sysselsetting og velferd i samfunnet. Problemstillinger knyttet til miljøhensyn, effektiv ressursutnyttelse, arbeidsmiljø og innføring av ny teknologi er eksempler på andre sider av faget. Arbeidsmetodene varierer. Dialog om teori, arbeid med oppgaver, diskusjon og gruppearbeid står sentralt. Det er mye bruk av dataverktøy i faget både til økonomiske regnearkmodeller og rapportskriving i Word. Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen i faget. 

 

Samfunnsøkonomi

Programfaget består av to fag:

 • SAMFUNNSØKONOMI 1 (Tas normalt på VG2)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.
 • SAMFUNNSØKONOMI 2 (Tas normalt sett på VG3)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2022.

Samfunnsøkonomi består av to 5-timersfag. Kjerneområdene er mål og virkemidler i den økonomiske politikken, internasjonal økonomi og bedriftenes tilpasning i markedet.

Samfunnsøkonomi gir innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Daglig er det innslag i media om samfunnsøkonomiske hendelser og beslutninger som påvirker vår hverdag. Verdensøkonomien preges av store forskjeller mellom fattige og rike land. Selv lever vi i ett av de rikeste landene i verden med velferdsordninger som sikrer de svakeste i vårt samfunn en akseptabel økonomisk levestandard. Hvorfor har vi det så bra når svært mange andre lever i nød og fattigdom?

Sentrale tema i samfunnsøkonomi på VG2 er markedstilpasning, arbeid og arbeidsledighet, prisstigning (inflasjon), økonomisk vekst og velferd, miljøhensyn, fordelingsspørsmål og forsvarlig ressursbruk. Arbeidsmetodene i faget varierer. Presentasjon av teori, dialog og diskusjoner om årsaker og tiltak står sentralt. Diagrammer tegnes for å vise konsekvenser av økonomiske beslutninger. Vi bruker internett til å innhente oppslag om myndighetenes beslutninger, statistikk og dagsaktuell informasjon om rentenivå, prisutvikling og sysselsetting. Det er svært lite og bare hyggelig matematikk i faget. Samfunnsøkonomi 2 (SØ2) bygger på samfunnsøkonomi 1 (SØ1). Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i SØ1 og enten muntlig eller skriftlig i SØ2. 

 

Markedsføring og ledelse

Programfaget består av to fag:

Markedsføring og ledelse består av to 5-timersfag. Faget gir kunnskap om og praktisk innføring i sentrale markedsføringsteorier, markedsstrategier og problemstillinger knyttet til personalledelse.

I et samfunn med sterk konkurranse og et bredt tilbud av varer og tjenester har forbrukerne mange valgmuligheter. Markedsføring og ledelse gir forståelse for hvordan markedsføringstiltak, prisstrategi, personalledelse og kunnskap om markeder nasjonalt og internasjonalt kan bidra til økt salg. Vi ser også på teknikker for å stimulere og styre de ansattes kreativitet og rutiner i salgsarbeidet. Et annet mål med faget er å kunne vurdere markedsføring i et etisk perspektiv og ha kjennskap til hvordan psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer påvirker forbrukernes kjøpsatferd. Arbeidsmetodene i faget varier mellom teori og praksis. Elevene kan etablere og drive en ungdomsbedrift med virkelige inntekter og utgifter. Der bruker du din kreativitet og får prøvd ut teoriene i praksis. Ekskursjoner og bedriftsbesøk er en viktig del av arbeidet i faget. Markedsføring og ledelse 2 (MF2) bygger på markedsføring og ledelse 1 (MF1). Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i MF1 og enten muntlig eller skriftlig i MF2. 

 

Rettslære

Programfaget består av to fag:

 • RETTSLÆRE 1 (Tas normalt på VG2)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2021.
 • RETTSLÆRE 2 (Tas normalt sett på VG3)
  • Læreplanen for dette programfaget gjelder f.o.m. 01.08.2022.

Rettslære 1 og Rettslære 2 har begge 5 uketimer og kan velges uavhengig av hverandre. Normalt tilbys rettslære 1 på VG2 og Rettslære 2 på VG3. Ved å velge rettslære, får du som elev en første smakebit på juridiske problemstillinger og juridisk tenkning. Metodelære er felles i begge delene av faget.

Rettslære 1 omhandler følgende temaer: ”Familierett”, som tar for seg hvordan man lovregulerer samliv og en del om barns rettigheter. I temaet ”Arverett” handler det, slik navnet antyder, om hvordan man foretar deling av arv med eller uten testament. Temaet ”Arbeidsrett og likestilling” tar for seg regler man støter på som arbeidstakere og arbeidsgivere samt regler knytta til likestilling mellom kjønnene og mellom etniske grupper. Temaet ”Strafferett” tar for seg vilkår for straff, og spesielle regler som gjelder i forhold til en del vanlige og/eller alvorlige lovbrudd. Temaet omfatter også reaksjonssystemet (straffemetodene) og noe kriminologi (læren om hva som gjør at folk begår lovbrudd og hva som kjennetegner lovbryterne). Avslutningsvis er det et tema kalt ”Rettergangsordningen” som tar for seg oppbygningen av og arbeidet i domstolene. Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen i RL1 og enten muntlig eller skriftlig i RL2. 

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Programfaget består av to fag:

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 har begge 5 uketimer og kan velges uavhengig av hverandre. Normalt tilbys Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 på VG2 og Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 på VG3.

I Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 lærer du hvordan man starter, driver og avvikler en bedrift. I begynnelsen jobber du mest med utvikling av forretningsidé. Deretter jobber elevene i grupper med å opprette sin egen ungdomsbedrift for å prøve ut idéene i den virkelige verdenen.

I Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 er det mest fokus på videre utvikling av bedriften, innovasjon og internasjonalisering.

Begge fagene er veldig praktisk orientert.

 

Matematikk for samfunnsfag

Matematikk for samfunnsfag

Programfaget inneholder to fag:

Dette matematikkfaget er rettet spesielt mot de som velger samfunnsfag. Handelshøyskolen i Bergen har f.eks. som opptakskrav matematikk S1+S2 eller realfagmatematikk R1 i tillegg til generell studiekompetanse.

NB! Matematikk S1 + S2 teller som fordypning også innenfor SSØ for elever som følger fagfornyelsen (UDIR). Det samme gjelder for øvrig R1 + R2.

Publisert: 30.10.2020 Oppdatert: 09.12.2022 kl.10:40

Merete Myklebust
Avdelingsleder Språk og norsk
Bilde av avdelingsleder Tone Busk Tone Busk
Avdelingsleder Samfunnsfag og økonomifag