Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT)

Velkommen til Arbeids- og hverdagslivstrening! Hovedmålet for elevene ved AHT er “Å klare meg best og mest mulig”. Økt gjennomføring og økt læringsutbytte.
Hovedhuset på Croftholmen
AHT elevene starter opp i nye flotte lokaler på Grasmyr høsten 2023
Foto: Gunnar  Moen

Opplæringstilbudet

Dette opplæringstilbudet er beregnet for elever med spesielle behov knyttet til læring og sosial fungering, og som har behov for tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinære klasser. Elevene har generelle, sammensatte og spesifikke lærevansker og behov for opplæring med redusert elevtall. Opplæringen er rettet mot trening på daglige gjøremål og arbeidstrening som forbereder til et varig tilrettelagt arbeid eller arbeidsliknende aktiviteter. Opplæringen er definert som spesialundervisning jmf Opplæringsloven § 5-1.

Mål for opplæringen

Et sentralt mål er å legge til rette for fremtidig arbeid eller dagaktivitetstilbud, og kvalifisere til avgrensede arbeidsoppgaver. Intensjonen er at de fleste elevene går ut i et arbeidsforhold/aktivitetstilbud etter 3. år i videregående opplæring. 

Opplæringstilbudet følger deler av læreplanene hentet fra Kunnskapsløftet og elevene får skriftlig vurdering uten tallkarakter. 
Skolen tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet når det utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) og pedagogisk halvårsrapport for den enkelte elev. Det vil si at vi henter mål fra de gjennomgående fellesfagplanene, fra Teknologi- og industrifag, fra Helse- og oppvekstfag, fra den generelle delen av Kunnskapsløftet og fra Læringsplakaten.

AHT på Bamble vgs 

På vår avdeling vil du som elev oppleve å bli satt i sentrum.
Med det mener vi tilrettelagt undervisning og oppmerksomhet tilpasset ditt behov.
Til gjengjeld krever vi aktiv innsats for egen læring, og for å skape et miljø i klassen som alle, både lærere og elever vil trives i.

En aktiv hverdag

 • Vi arbeider med tverrfaglig undervisning knyttet til temaer i fagplanene og livet rundt oss.
 • Vi legger til rette for fysisk aktivitet og friluftsliv.
 • Vi har obligatoriske turer med og uten overnatting.
 • Vi jobber mot at du skal klare deg i egen bolig.
 • Vi vil arbeide ut fra viten om at mestring øker selvtilliten. Vi vil at du skal få til noe.
 • Vi vil jobbe for at du skal få arbeidspraksis i bedrift eller vernet bedrift.
 • Alle får kompetansebevis for det de kan i teori og praksis

Undervisningen

 • Vi vil jobbe for at du får fag på det nivået du er. Dette innebærer at noen elever kan hospitere i ordinære klasser.
 • Du skal delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen.
 • Du må ta ansvar for egne handlinger.
 • Du må våge å søke etter hjelp, og vi forventer egeninnsats.
 • Du skal søke svar på noe du undrer deg over.
 • Du skal være aktiv for å finne din plass i samfunnet.
 • Lærerne vil knytte teori opp mot praksis for at du skal lære å se sammenhenger.
 • Lærerne er ledere av elevenes arbeidsfellesskap.
 • Vi vil at alle skal jobbe for at det er trygt og trivelig å være elev og lærer i klassen.

Kontakt

Barbro E. Polland Lekman

Avd.leder Elevtjenester, Helse- og oppvekstfag og Arbeids- og hverdagslivstrening ( AHT)

Barbro.lekman@vtfk.no

920 27 564

35919400

Publisert: 02.07.2020 Oppdatert: 17.08.2023 kl.13:24