Føresette

Skulen skal samarbeide med heimen - mellom anna ved å ha møte for føresette ved skulestart.
Første møte for føresette i VG1 og VG2 er tysdag 5. september 2023 

Det første møtet handlar om å gje informasjon om sentrale delar av skulekvardagen, og at føresette skal møte kontaktlærar for klassen for å få informasjon om arbeidet som går føre seg der. 

 

Det andre møtet for føresette

Det andre møtet vert i starten av november 23, og handlar om individuelle samtaler med kontaktlærar og faglærarar for den einskilde elev. Tidspunkt og påmelding for samtaler kjem seinare. 

Me sender innkalling med elevane heim for kvart møte, men sett av tidspunkta!

Føresette har tilgang til det skuleadministrative systemet VIS.

Det er avgrensa tilgangar der. Du kan lese meir om dette her.

Utviklingssamtaler

Alle elevar har rett på utviklingssamtaler (§3.11 i forskrift til opplæringslova). Dersom du som elev eller føresett kjenner behov for å ha samtale om skulesituasjonen og den faglege utviklinga utanom oppsette møte, tar de kontakt med kontaktlærar. Me gjer avtale om møtetidspunkt og deltakarar.

Det er viktig at alle jobbar saman om å få til best mogleg utvikling, og me ynskjer difor å ta tak med ein gong viss me ser behov for endringar for å auke læringsutbytte og utvikling. Skulen er open for innspel frå elevar og føresette (til elevar under 18 år). Føresette til elevar som har fylt 18 år kan ikkje krevje samtaler utan eleven sitt samtykke.


imagex1zs1.png     

Publisert:

30.08.2022

Oppdatert:

25.09.2023 kl.10:02