Elevundersøkinga

Skulen gjennomfører årleg Elevundersøkinga frå UDIR. Her får elevane seie meininga si om læring og trivsel i skulen. Svara vert brukt av skulen, kommunen og staten for å gjere skulen betre.

Skulane kan invitere elevar fra 5. trinn til og med Vg3 til å svare på spørsmåla i Elevundersøkinga. Det er alltid frivillig for elevane å delta. Dei kan også hoppe over spørsmål dei ikkje ynskjer å svare på.

Når vert undersøkinga?

I haustsemesteret er det er obligatorisk for Skulane å gjennomføre Elevundersøkinga på 7. trinn, 10. trinn og Vg1. Skulane vel sjølv om dei vil gjennomføre på fleire trinn. 

Gjennomføringsperioden for haustsemesteret 2023 er for vår skule 27. november til 8. desember

Kontaktlærarane tar initiativ til å finne eit godt tidspunkt for gjennomføring i sin klasse. VG1 HO er i YFF i store delar av perioden, men kontaktlærar er obs på dette, og tilrettelegg godt for gjennomføring når dei kjem att.

Tema og spørsmål 

Nytt i år er at du kan teste ut undersøkinga i ei demoløysing. Her kan du også velje språket du vil bruke for å lese spørsmåla. 

Spørsmål om følgjande emne er obligatoriske på hausten:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Heim-skule-samarbeid
  • Støtte frå lærar
  • Vurdering for læring
  • Medverknad
  • Reglar på skulen
  • Trygt miljø
  • Fysisk miljø
  • Grunnleggjande dugleik

Sjå emna og spørsmåla i Elevundersøkinga

Før undersøkinga

Skulane skal informere foreldre og føresette om Elevundersøkinga i forkant av gjennomføringa.

Tidlegare har dette blitt gjort i form av eit eige skriv, men vi vel å berre vise til UDIR si eiga nettside, i tillegg til informasjonen de finn her. Alle føresette vil få ein SMS med lekkje til denne nettsida. 

Skulane vil gå gjennom spørsmåla med elevane, slik at eventuelle mistydingar blir retta opp før elevane svarer. Omgrep som for eksempel mobbing og elevmedverknad kan bli drøfta og klargjort.

Personvern

Elevar og føresette skal ha særskilt informasjon om personvern. Dette finn du på ei eiga side hos UDIR

Kor og når kjem resultat?

UDIR har eigne sider med informasjon og resultatvising

Gjennomføring

Gjennomfør undersøkinga