Tilpasset opplæring og tilrettelegging

Porsgrunn videregående skole er opptatt av å fremme mestringsfølelsen hos hver enkelt elev. For å oppnå dette er de tre punktene i listen under spesielt viktige.
  • Tilpasset opplæring eller tilrettelegging med utgangspunkt i den enkeltes evner og forutsetninger
  • Utprøving av og veiledning i læringsstrategier/studieteknikk
  • Hardt arbeid fra elevens side også - og kanskje særlig -  når skolefagene oppleves som vanskelige

Tilpasset opplæring innen ulike fagområder

Skolen jobber systematisk med tilpasset opplæring og tilrettelegging innen flere fagområder

Dysleksi

Skolen har som målsetting å være dysleksivennlig. Vi legger til rette for kartlegging og hjelp og veiledning til elever med lese- og skrivevansker. I tillegg til veiledning av lærere.  Skolen har avsatt egen ressurs til dette arbeidet.

Ressurspersoner:

Gyri Grønmark, Nord

gyri.gronmark@vtfk.no

Turid Melby Aas, Sør

480 34 317, turid.melby.aas@vtfk.no

Matematikk

Det er avsatt ressurs til kartlegging av og videre veiledning og hjelp til elever som finner matematikk utfordrende. I tillegg veiledning av lærere. Skolen har også noen mindre matematikkgrupper som fungerer som organisatorisk tilretteleggingstiltak (tidsbegrenset).

Ressursperson:

Julianne Island

julianne.island@vtfk.no

Flerspråklige

Skolen har en stor andel flerspråklige elever. Disse kartlegges systematisk og med bakgrunn i kartlegging fattes vedtak om særskilt språkopplæring dersom behov. Blant annet i form av styrka norskopplæring på alle trinn.

Ressurspersoner:

Daniela Feistritzer, Sør

daniela.feistritzer@vtfk.no

Viviana Martinez, Nord

viviana.martinez@vtfk.no

2. fremmedspråk

Vi erfarer at 2. femmedspråk kan være utfordrende for enkelte elever. Skolen har derfor valgt å bruke noen ressurser også på kartlegging her. I tillegg til å etablere noen mindre 2. fremmedspråkgrupper som på samme måte som for matematikk fungerer som organisatorisk tilretteleggingstiltak (tidsbegrenset).

Ressursperson:

Julia Kleven

julia.kleven@vtfk.no

TPO-Team

Teamet representerer den tverrfaglige kompetansen Elevtjenesten består av i tillegg til avd.ledere, studierektorer og/eller faglærere/kontaktlærer. Teamet møtes ukentlig og drøfter saker som innebærer faglige og/eller sosiale utfordringer. Målsettinga til teamet er å iverksette riktige tiltak så hurtig som mulig for å avhjelpe en vanskelig situasjon raskt. Skoleåret 20/21 er ambisjonen at flere tiltak skal handle om faktisk tilstedeværelse i klasserommet.

Tilrettelegging av eksamen

Elever med behov for særskilt tilrettelegging kan søke om å få lagt forholda til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Tiltakene må være tilpasset den enkeltes behov så langt det er mulig. 

Særskilt tilrettelegging skal avhjelpe ved fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, ikke manglende kompetanse eller kunnskaper. Dersom du skal søke om tilrettelegging til eksamen, må du ta kontakt med en rådgiver ved skolen. Rådgiver vil gi deg mer informasjon og veilede deg i søknadsprosessen.

Du kan lese mer tilrettelegging av eksamen på siden før eksamen.

Les mer om hvilke tiltak du kan søke om

 

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 28.04.2023 kl.14:26