ChatVTFK

Brukergrensesnitt for chatVTFK
Brukergrensesnitt for chatVTFK

Publisert:

22.09.2023

Oppdatert:

09.04.2024 kl.09:56

chatVTFK er en samtalerobot som muliggjør læring ved bruk av store språkmodeller. Til bruk i undervisning, men ikke på eksamen.

Hva er chatVTFK?

ChatVTFK er en samtalerobot og et pågående utviklingsprosjekt som utforsker mulighetsrommet for store språkmodeller (LLM) i offentlig forvaltning og videregående opplæring. Store språkmodeller (LLM), utviklet gjennom maskinlæring på store mengder tekst, danner grunnlaget for samtaleroboter, slik som chatVTFK. Formålet med utviklingsprosjektet er å forbedre vår forståelse av muligheter og implikasjoner ved bruk av samtaleroboter, i videregående opplæring. I tillegg til utvikling av tekniske løsninger og forvaltningsprosesser, er en vesentlig del ved prosjektet utvikling av digitalpedagogisk praksis og brukermedvirkning. chatVTFK skal gjøre det mulig for elever og lærere å ta i bruk en fremvoksende teknologi i opplæringen på en ansvarlig måte.

Hva kan chatVTFK brukes til?

chatVTFK kan brukes av elev og lærer til å utvide det læringsmessige mulighetsrommet. Ettersom formålet med utviklingsprosjektet er å avdekke og vurdere muligheter for bruk av samtaleroboten, så er det ingen komplett liste over egnede bruksområder. Store språkmodeller og assistentene som bygger på de, er spesielt godt egnet til å sortere store mengder informasjon for å gi et resultat. Det betyr at den f.eks. kan gi et bredt utvalg av faglige eksempler ved liste og sammenstille informasjon fra mange ulike kilder.

Hva chatVTFK ikke kan brukes til

chatVTFK er basert på en fremvoksende teknologi, som har både kjente og ukjente begrensninger. Teknologien er i tillegg relativt uprøvd i undervisning og det eksisterer lite forskning på anvendelse av teknologien i pedagogisk og fagdidaktisk praksis, samt behovene den medfører for kompetanse, lovgivning og annet. chatVTFK skal derfor ikke brukes som:

- "plagiatkontroll", for å få indikasjoner på om elevens tekst er skapt av samtalerobot.

- beslutningsstøttesystem, som kan få betydning for elevens opplæring eller sluttvurdering — slik som "karaktersetting".

Viktig informasjon om bruk av samtaleroboten

Når du bruker chatVTFK skal du ikke skrive inn opplysninger om deg selv eller andre i tekstfeltet, som behandles av samtaleroboten. Eksempler på dette kan være navn, bosted, kontaktopplysninger, eller opplysninger om din eller andres religion eller politiske oppfatning, m.m.

Les mer om personopplysninger på Datatilsynets nettsider.

chatVTFK kan i enkelte tilfeller gi svar i form av personopplysninger – både som stemmer og som er feilaktig. Disse opplysningene må ikke kopieres videre til f.eks. et Word-dokument eller annet sted. Den kan også i flere tilfeller gi feilaktige opplysninger, uten noe indikasjon på hvor nøyaktig eller riktig svaret den har gitt er. Lærer må derfor alltid kunne gjøre seg kjent med resultatene samtaleroboten har gitt, slik at det er mulig å veilede eleven eller å diskutere resultatene i fellesskap.

Spørringer som ikke skal utføres i samtaleroboten

Tjenesten har innebygget moderasjon som regulerer spørringer som inkluderer hatefulle ytringer, trusler, selvskading, vold og seksuelt innhold. Til tross, så skal det ikke sendes spørringer om:

- ulovlig aktivitet knyttet til terrorisme.

- datakriminalitet og annen cyberaktivitet som kan tolkes som ulovlig.

- tilvirkning og spredning av våpen som kan tolkes som ulovlig.

Ellers gjelder Vestfold og Telemark fylkeskommunes retningslinjer for bruk av IKT, både for elever og ansatte.

Behandling av personopplysninger i chatVTFK

Formål

Tjenestens formål er å tilby et samlet brukergrensenitt for interaksjon med én eller flere store språkmodeller (LLM), til bruk i videregående opplæring. Interaksjon med chatVTFK muliggjør en praktisk tilnærming for elevers læringsprosesser og mål, slik de defineres i læreplanverket. ChatVTFK kan også være en muliggjørende faktor som teknologistøtte for elevens læringsprosess. Lærere kan bruke chatVTFK til å genererer grunnlag for planlegging av undervisning og utforming av undervisningsressurser.

Behandlingsgrunnlag

Artikkel 6 nr.1 bokstav e): behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse. Supplerende grunnlag i opplæringsloven §§1-3, 3-4, 15-10, samt læreplanverket som forskrift.

Du har rett til å protestere på behandlingen.

Kategorier av personopplysninger, databehandlere og sletterutiner

Opplysningene nedenfor behandles av Vestfold og Telemark fylkeskommune, som behandlingsansvarlig.

Opplysninger behandlet av databehandler Microsoft Norge AS:

  • Navn
  • Epost (brukeridentifikator)
  • Fylkes- og skoletilhørighet

Personopplysninger behandlet av Microsoft Norge AS er knyttet til eleven eller den ansattes skole- eller jobbkonto.

Opplysninger behandlet av databehandler OpenAI:

  • Organisasjonstilhørighet (Fylkeskommune)
  • Fritekst (spørringer) til chatVTFK som behandles via OpenAI API/GPT 3.5-turbo
  • Personopplysninger i svar generert av GTP 3.5-turbo/språkmodell på bakgrunn av personopplysninger i treningsdata fra utvikling.

Opplysninger behandlet av OpenAI lagres i 30 dager før sletting. Opplysninger viderebehandles ikke til andre formål og utleveres kun for å imøtekomme rettslig kjennelse.

Personopplysninger behandlet separat av de to databehandlerne og sammenstilles ikke i tjenesten.

Behandlingsansvar

Behandlingsansvarlig: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Databehandlere:

  • Microsoft Norge AS
  • OpenAI, L.L.C.

Spørsmål om behandling av dine personopplysninger, samt eventuell protest, sendes personvern@vtfk.no.

Teknisk dokumentasjon

Relevant teknisk dokumentasjon med endringer publiseres fortløpende av Vestfold og Telemark fylkeskommune på https://github.com/vtfk/chatVTFK-web