Dysleksivennlig skole

Skolen jobber kontinuerlig for å bli en dysleksivennlig skole. Nome vgs. samarbeider med Dysleksi Norge om kompetanseheving og utvikling, dette gjør vi i form av de to prosjektene Mestringsprosjektet og NomeModellen.
Nome videregående skole; Mestringsprosjektet 

Tiltakets navn

Mestringsprosjektet

Tiltakets målgruppe

Elever, lærere og ledelsen på ungdomsskolene vi samarbeider med

Tiltakseier-/e

Nome videregående skole

Hovedmålsetning

Nome videregående skole vil være en skole som bidrar til kompetanseheving innen dysleksivennlig undervisning, dyskalkuli og godt læringsmiljø. Vi ønsker å styrke overgangen for elevene fra ungdomsskolen til videregående opplæring ved å samarbeide med andre skoler og aktører om kompetanseheving, tidlig innsats, inkludering og oppfølging innen lese- og skrivevansker, dysleksi, dyskalkuli og matematikkvansker. 

Beskrivelse av tiltaket

Nome videregående har siden høsten 2020 jobbet med dysleksivennlig undervisning og kompetansehevning innen lese- og skrivevansker. 

Forskning viser at det er størst frafall av elever med lave karakterer fra grunnskolen. Derfor er det viktig at lærere bidrar til at eleven holder motet oppe, styrker selvtilliten til å møte det ukjente og det krevende i læringsarbeidet. I en samfunnskontekst handler det om å bli anerkjent på lik linje med andre, og denne anerkjennelsen blir båret i hvilke rettigheter vi har og hvordan fellesskapet tenker om oss. Å ha lese- og skrivevansker, dysleksi eller matematikkvansker kan være utfordrende og det krever at skolen og samfunnet anerkjenner disse elevene og inkluderer de i felleskapet i forhold til rettighetene de har. 

Læringsmiljøet for elevene er avgjørende når undervisning skal planlegges og gjennomføres. Læringsmiljøet vil påvirke hvordan personer yter innsats og vurderer seg selv på positive måter.

Vi ser at arbeidet som har blitt gjort innen dysleksivennlig undervisning og inkludering på Nome videregående skole er svært nyttig. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra ansatte, foreldre og andre aktører i forhold til elevenes opplæring, utvikling og mestring. Derfor ønsker vi å bli en skole som tar initiativet til å samarbeide med grunnskoler for å fremme inkludering og samarbeid på dette området.  Vi mener dette tiltaket vil kunne forebygge frafallet i skolen og styrke overgangen fra grunnskolen til videregående opplæring. Vi ønsker å være en skole som andre instanser kan henvende seg til innen dette fagområdet.

Kontaktperson

Hanne Staver Slettemeås, hanne.slettemeaas@vtfk.no, 975 43 705

Nome videregående skole; NomeModellen

Tiltakets navn

NomeModellen

Tiltakets målgruppe

Lærlinger, opplæringskontorer og bedrifter

Tiltakseier-/e

Nome videregående skole

Hovedmålsetning

Utvikle en bedre samarbeidsmodell for opplæringskontorer, bedrifer og videregående skoler for å ivareta lærlinger med lese- og skrivevansker. 

Beskrivelse av tiltaket

På yrkesfaglige videregående skoler opplever vi hvert år å ha elever med en form for lese- eller skrivevanske i hver eneste klasse. Disse elevene går over i lærlingtid hos bedrifter og vi ønsker å bedre overgangen mellom aktørene som samarbeider om utdanningsløpet. Lese- og skrivevanskene er en følge av at vi oppfatter og bruker ord på en annen måte enn mange andre, og dermed skaper vanskelige forhold for innlæring. 

Opplæringskontorer og bedrifter har varierende grad av kunnskap om lese og skrivevansker, og elever med lese og skrivevansker, som går over i lærekontrakter har behov som er viktige at vi imøtekommer på en god måte. 

Ved å utvikle ett samarbeid om lese og skrivevansker mellom ungdomsskoler, videregående skoler og bedrifter/opplæringskontorer vil vi styrke opplæring av elever/lærlinger med lese- og skrivevansker gjennom hele utdanningsløpet. 

Ett godt samarbeid mellom skolene, opplæringskontorene og bedriftene vil sikre at vi øker kompetanse og forståelse for lese- og skrivevansker generelt, men også forbedrer opplæringen og utdanningsløpet for elever og lærlinger med lese- og skrivevansker.  Ett etablert samarbeid vil føre til at elevene opplever at deres behov blir ivaretatt på en helhetlig måte gjennom hele sin utdanning. 

Kontaktperson

Sindre Gulbrandsen, sindre.gulbrandsen@vtfk.no, 954 21 661

Publisert: 05.10.2023 Oppdatert: 14.05.2024 kl.14:32