Naturbruk

En elghund sammen med en person

Er naturbruk noe for deg?

Du lærer

 • om naturmaterialer og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftssliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprosesser
 • om biologisk produksjon

Du bør være

 • praktisk anlagt
 • interessert i utendørs arbeid
 • omsorgsfull overfor mennesker, dyr og miljø

Du kan bli

 • gartner eller agronom
 • skogsoperatør
 • hovslager eller hestefaglært
 • fagarbeider i reindriftsfaget
 • fisker eller fagarbeider i akvakultur
  Se alle yrker og kompetanser
Du oppnår

Arbeidssteder

 • landbruk eller skogbruk
 • gartneri eller hagebruk
 • fiske eller fiskeoppdrett
 • reindrift 
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Hvorfor velge VG1 Naturbruk? 


Naturbruk er retningen for deg som ønsker et yrke innen landbruk, skogbruk, hest eller dyr, eller for deg som har dette som interesser, men som kanskje ikke helt vet hva du vil jobbe med. 
Her på Naturbruk er alle velkommen, og du møter en skolehverdag som er variert, med mye praktisk undervisning, og hvor du vil tilbringe mye tid utendørs. 


Sammen med fellesfagene så har har du programfagene Naturbasert Produksjon og Tjenesteyting, Naturbasert Næringsaktivitet, og Yrkesfaglig fordypning.
I programfagene vi tilbyr lærer du om:
- Dyrestell og dyrevelferd
- Planteproduksjon og jordbearbeiding
- Skogbruk og skogforvaltning
- Friluftsliv (jakt og fiske)
- Teknikk og vedlikehold 
- Fordypning i fagfelt som du er interessert i (skogbruk, husdyr, hestefag, eller dyrefag)

Skolehverdagen

på Vg1 er fra 08-15:00- fellesfag (teori) på Mandag og Tirsdag, og programfag på Onsdag, Torsdag og Fredag (Fredag er alle ferdige til lunsj kl.11.15).

Se fimen fra noe av skolehverdagen til elevene på Søve

Hva er veien videre etter Vg1 Naturbruk?

På Vg2 kan du velge mellom følgende her hos oss:
- Vg2 Skogbruk (også mulig med fordypning i jakt og friluftsliv)
- Vg2 Landbruk og Gartnerifag
- Vg2 Heste- og Dyrefag 

Etter Vg2, hva kan du velge da?


Du har valg mellom å gå ut som lærling (Skogsoperatør/Hestefaglært/Hovslager eller Dyrefaglært), eller å ta Agronomutdanning som er 1 år til på Vg3, eller å gå Vg3 Studieforberedende Naturbruk og få Generell eller Spesiell studiekompetanse (og da etter dette året søke seg inn på Universitet/Høyskole). 

Visste du at vi tilbyr realfag?


Studiespesialiserende realfag er fag som trengs for å få det vi kaller spesiell studiekompetanse, og hos oss er dette å velge T-matte på Vg1, og Matematikk R1 og enten Kjemi 1 eller Biologi 1 på Vg2. På Vg3 kan du videre velge mellom Kjemi 2, Biologi 2 eller Matematikk R2.
Dette er et valg du kan gjøre for å kunne gå ut fra Vg3 her på Søve med Spesiell studiekompetanse. Spesiell studiekompetanse er et opptakskrav ved noen studier på høyere utdanning. 

 

Vg2 Heste- og Dyrefag


Dette handler om arbeid med dyr i ulike typer dyrefagsnæringer. Programfagene skal øve opp elevenes ferdigheter og gi kunnskaper som er relevante for arbeid med dyr, og bidra til å gi samfunnet bedre tilgang til og kvalitet på dyrerelaterte tjenester og produkter. Programfagene skal gi grunnlag for å møte arbeidslivets behov og myndighetenes krav til kompetanse om dyrehold og arbeid med dyr.


Programfagene:


- Dyrekunnskap, Dyrevelferd og Aktivitet
- Drift og entreprenørskap 


Kjernelementene i fagene er dyrevelferd og dyrehelse, dyr i næring, og sikkerhet og kvalitet og du vil lære om:


- Stell, håndtering, fôring, og andre arbeidsoppgaver knyttet til dyr (hest og smådyr)
- Dyrs utvikling, anatomi, etologi, ontologi, reproduksjon/avl, helse og velferd
- Aktiviteter knyttet til hest og smådyr 
- Bedriftsetablering
- HMS og riktig bruk av verktøy/utstyr og utførelse av arbeidsoppgaver


Etter Vg2 kan du gå ut i lære, eller gå vg3 Studieforberedende Naturbruk:


Hva gjør en hest-hovslagerlært?


- Daglig stell av hester, det vil si tilsyn, fôring, rengjøring og bandasjering
- Vurdering av fôrtyper, kvalitet og mengde for ulike hester
- Tilsyn, vedlikehold og rengjøring i staller, ridehus og utendørsanlegg
- Flytting og transport av hester, innlasting og uttak av hestehengere og biler
- Trening av hest i form av ridning og/eller kjøring
- beskjæring av hover, smiing av hestesko og festing av sko på hoven
- Informasjon til kunder, hesteeiere og andre brukergrupper

Hva jobber en dyrefaglært med? 


- stell, fôring og trening av dyr
- forebygging av helse- og atferdsproblemer hos dyr
- drift og vedlikehold av fjøs, stall, kennel eller dyrebutikker
- instruksjon og veiledning for ulike grupper ved for eksempel gårdsbesøk eller rideturer
- ny kunnskap og teknologi i arbeid knyttet til dyr

 

Vg2 Skogbruk


Programfagene i Vg2 skogbruk handler om å gi innsikt i forvaltningen av ressurser i skog og utmark, og hvordan dette bidrar til å skape verdier i et nasjonalt og internasjonalt marked. Programfagene bidrar til grunnleggende kompetanse i bærekraftig forvaltning og drift av skog og utmark. Programfagene gir grunnleggende kompetanse til å dekke samfunnets behov og krav etter bærekraftige produkter og tjenester i bioøkonomi.
Programfagene:

- Skogdrift og maskinlære
- Skogskjøtsel, klima og næring
Kjerneelementene i skogbruk er: Skogen som ressurs, Praktisk yrkesutøvelse og teknologi, Næringsutvikling og entreprenørskap, og HMS og kvalitetssikring. Du vil lære om:
- Hogge skog og kjøre tømmer
- Foryngelsesmetoder: Planting og såing, ungskogpleie og tynning
- Bruk og vedlikehold av skogsmaskiner som hogstmaskin, lastbærer og motordrevne sager 
- Kunnskap om: skogforvaltning, utnytting og behandling av tømmer-verdikjeden, bruk av skogbruksplan og digitale verktøy, skog og utmarksnæring
- Natur- og miljøkunnskap; vegetasjon i utmark, økologi og karbonkretsløpet, plante- og dyrearter
- Bruk av skogbruksplan og digitale verktøy

Vg2 med fordypning i jakt og friluftsliv

Lærer mer om små- og storviltjakt; fellefangst; ta vare på viltet; viltstell og friluftsliv; planlegging av jakt- og fangst; og friluftsaktiviteter.

Etter Vg2 kan du gå ut i lære, eller gå vg3 Studieforberedende Naturbruk

Hva gjør en skogsoperatør?


Som skogsoperatør er du maskinfører for høyteknologiske skogsmaskiner som hogger trær og utfører annen skogsdrift. 
Det stilles strenge krav til å følge forskriftene for helse, miljø og sikkerhet i alle faser av arbeidet. Skogsoperatører jobber i tillegg med administrative oppgaver knyttet til planlegging, vurdering og dokumentasjon av arbeidet.
Vanlige arbeidsoppgaver for skogsoperatøren:

• planlegging av skogsdrift, med særlig fokus på å ivareta veier, miljø og spesielle dyreområder
• hogst av tømmer ved hjelp av hogstmaskiner
• framkjøring av virke med lastbærer
• administrativt arbeid som prislister og miljørapporter 
• vedlikehold og mindre reparasjoner på maskinen
• internkommunikasjon
• holde seg oppdatert på lover, regler og ulike målemetoder

 

Vg2 Landbruk og Gartnerifag

 

Vg2 landbruk og gartnernæring handler om produksjon av produkter og tjenester med utgangspunkt i dyr og planter i landbruks- eller gartnernæring. Programfagene skal bidra til å utvikle elevens kunnskap og ferdigheter innenfor produksjon av produkter basert på dyr og planter, som grunnlag for videre spesialisering.

Vg2 landbruk og gartnernæring skal videre bidra til å utvikle en levende næring og sette eleven i stand til å ta gode valg og utføre arbeidet på en måte som gagner seg selv, bedriften og næringen. Programfagene skal også gi kunnskap om og ferdigheter i hold og stell av dyr og planter, og utvikle elevenes forståelse for å forvalte naturressurser på en måte som tar hensyn til både økonomi og bærekraft.

Programfagene:
- Produksjon og Tjenesteyting
- Forvaltning og Drift


Kjerneelementer i Vg2 Landbruk er Agronomisk grunnkompetanse; yrkesutøvelse i landbruks- og gartnernæringen; Forvaltning av naturgrunnlaget; Sikkerhet og kvalitet, og du vil lære om: 
- Plantedyrking og næringsstoffer
- Bruke og vedlikeholde maskiner, verktøy, bygninger og teknisk utstyr
- Arbeidsoppgaver innen husdyrstell, og stell av jord og planter
- Kunnskap om dyre og plantesykdommer, klimabelastning og miljø, avfallshåndtering og HMS
- Kunnskap om bedriftsetablering; salg og omsetning; økonomi og driftsstyring; budsjett og regnskap
- Næringsutøvelse sammenheng med lokalsamfunnet og miljøet

Etter Vg2 Landbruk og Gartnerifag så kan du søke VG3 Landbruk (Agronom), eller gå vg3 Studieforberedende Naturbruk

Hva er Vg3 Landbruk?


Vg3 landbruk handler om produksjon av produkter og tjenester med utgangspunkt i dyr og planter i en landbruksbedrift. Vg3 er ett år på skole, og du får yrkeskompetanse som agronom; en fagutdanning med vitnemål.
Se egen side for Vg3 Landbruk informasjon


Hva gjør en Agronom?


Som agronom vil sentrale arbeidsoppgaver være:
- husdyrproduksjon og planteproduksjon
- forvaltning av innmark og utmark
- bruk og vedlikehold av maskiner og tekniske hjelpemidler
- foredling av råvarer, markedsføring og omsetning
- driftsledelse, bedriftsutvikling og produktutvikling
- tjenesteyting med grunnlag i landbrukseiendommens ressurser, kundebehandling


Agronomen arbeider i nær kontakt med naturen, og må derfor kjenne godt til prosesser i naturen og ta hensyn til dem i all planlegging og i det daglige arbeidet.

 

Vg3 Landbruk


Vg3 landbruk handler om produksjon av produkter og tjenester med utgangspunkt i dyr og planter i en landbruksbedrift. Programfagene skal videre bidra til en levende og bærekraftig landbruksnæring som forsyner samfunnet med mat og andre naturbaserte produkter og tjenester. Vg3 landbruk skal videre legge grunnlag for yrkesutøvelse som agronom med ansvar for arbeid i og drift av landbruksbedrifter.
Vg3 landbruk skal videre utvikle bevisste fagarbeidere som kan ivareta naturmangfold, matvaresikkerhet, dyrevelferd og dyre- og plantehelse.

Programfagene skal videre utvikle elevenes kreativitet og gi kunnskap om innovasjon og videreutvikling i landbruksbedrifter.
Programfag:
- Plante- og husdyrproduksjon
- Utmark og kulturlandskap
- Gårdsdrift

Kjerneelementer i Vg3 Landbruk

Agronomi, Bærekraftig landbruk, og Kvalitet og sikkerhet.

Du vil lære om:
- Jord- og plantekultur i flerårige og ettårige produksjoner
- Stell av drøvtyggende dyr og andre dyr med tanke på fôring, anatomi, fysiologi, dyreatferd og dyrehelse
- Lære om mistrivsel og sykdom, inkludert håndtering av smittevern, på planter og dyr 
- Bruk, vedlikehold og enkle reparasjoner på traktor, arbeidsmaskiner og redskap. 
- Konvensjonelt og økologisk landbruk, og hvordan teknologi kan spille en rolle i å øke produksjon og redusere klimapåvirkning. 
- Skjøtsel, bruk og høsting i kulturlandskap, skog og utmark med tanke på økologi, økonomi og bærekraftig utvikling
- Naturlige endringsprosesser i skog, utmark og kulturlandskap. 
- Regelverk og kvalitetssystemer; støtteordninger til ulike produksjoner; regelverk knyttet til landbrukseiendommer og arbeidsforhold
- Bærekraftig forvaltning og landskapsproduksjon

Etter Vg3 Landbruk har du oppnådd fagkompetanse som Agronom får vitnemål på utdanningen. 

Hva jobber en Agronom med?


- husdyrproduksjon og planteproduksjon
- bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr
- forvalting av innmark og utmark
- drift av landbrukseiendom
- tjenesteyting tilknyttet landbruket
I tillegg til drift av gårdsbruk, kan agronomen arbeide med forsøk, rådgiving, salg og service innen landbruk. De fleste jobber som selvstendig næringsdrivende på egne gårdsbruk. 

IMG_9254 copy.jpgMAE00651.jpgMAE00588.jpgMAE00583.jpg

Vg3 Studieforberedende Naturbruk

Vg3 naturforvaltning handler om hvordan mennesket forvalter naturressursene i fortid, nåtid og fremtid. Faget skal gi eleven grunnlag for engasjement og deltaking i diskusjoner og prosesser knyttet til naturforvaltning. Videre skal faget bidra til å sikre samfunnet kompetanse som er nødvendig for å kunne forvalte naturressursene på en måte som sikrer livsgrunnlaget vårt i framtida. Faget skal også sikre at naturbaserte næringer utøver virksomheten sin på en måte som tar hensyn til produksjonsgrunnlaget.


Fellesfag:
- Norsk, Historie, Kroppsøving, Geofag X og evnt Matematikk 2-PYProgramfag:
- Naturforvaltning
Valgfag:
- Bruk og vern
- Biologi 1 eller 2
- Kjemi 1 eller 2
- Matematikk R1


Kjernelementene i studieforberedende Naturbruk

Naturgrunnlaget og verden vår, Kartlegging og tiltak, Fotavtrykk fra mennesket i naturen, og du vil lære om:
- Økosystemer og menneskelig påvirkning
- Berekraftig utvikling, og forvaltning av naturressurser 
- Areal planlegging og brukerinteresser
- Forvaltningsplaner for populasjoner
- Regelverk knyttet til forvaltning av natur
- Kartlegging av arter, naturtyper og naturressurser

Etter Vg3 Studieforberedende Naturbruk har du generell eller spesiell studiekompetanse, og kvalifiserer deg til høyere utdanning som Universiteter og Høyskoler. 

Ungt Entreprenørskap- Ungdomsbedrift

I Vg2 på får elevene prøve seg på å starte egen bedrift. Ungdomsbedrift bygger på prinsipper om å lære ved å gjøre. I løpet av skoleåret lærer elevene å bruke kunskap fra flere ulike fag på en praktisk måte.

I videoen nedenfor får dere et lite innblikk i noen av elevenes ungdomsbedrifter og deres lærere som veileder hele prosessen fra planlegging og oppstart til utvikling og drift.

Produsert av boxmedia

Det finnes mange muligheter innen grønn utdanning.

Ta en titt på denne brosjyren

Grønn utdanning.pdf

Kontakt

Caroline McAulay

Rådgiver på avdeling Søve

caroline.mcaulay@vtfk.no

48 18 20 21

35918713

Kontortid:

Tirsdag kl.10-15

Onsdag kl.10-15

Fredag kl.09:15-11:15

Bildegalleri

Hest&RytterCMYK.jpgGalloppCMYK.jpgIMG_3594.JPGPc og hund.PNGDyrefagCMYK.jpgskogsmaskin.JPGPløying3CMYK.jpg

IMG_9355 copy.jpgMAE00386 copy.jpgIMG_9529 copy.jpgIMG_3532.JPGIMG_3896.JPGSilokjøring.jpg

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.10:57