Elevdemokrati

Om skolens elevråd og SMU - skolemiljøutvalg.

Elevrådet

Vi har elevråd på begge avdelinger. De møtes av og til for å diskutere felles saker.

Elevrådet består av tillitsvalgte fra alle klassene på skolen. Ved hjelp av elevrådet kan elevene på skolen være med å evaluere og utvikle skolehverdagen. Elevrådet har et styre, som har jevnlig har møte med rektor. Elevrådet har selv ansvaret for å sette opp saklister og arrangere elevrådsmøter.

 

Dette er elevrådet for skoleåret 2023/2024:

Avdeling Lunde

Leder: Janne Simones Hegna  SU/SMU

Nestleder: Torjus Iver Staurheim  SU/SMU

Emma Hellekås

Lors Mezjijev

Nathanael Haugen Da Silva

Mathilde Skoe Karlsen  SU/SMU

 

Avdeling Søve

Leder: Mia Suzanne  SU/SMU

Nestleder: Serena Dobosz  SU/SMU

Jonas Alfsen-Hovstø Abrahamsen

Solveig Aafoskaas Gaaren  SU/SMU

Eivind Nordjordet Kylland 

Niri Bodvar Baklid

 

Som tillitsvalgt kan du lære mye om hvordan et elevdemokrati fungerer, og hvordan elevene kan få gjennomslag for sine ønsker og meninger gjennom konstruktivt samarbeid med skolens ledelse.

Du kan lese mer om elevrådsarbeid og elevdemokrati på elevråd.no.

SMU - skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget er sammensatt av representanter fra skolens ledelse, ansatte og elevrådsstyre. Utvalgetet jobber for å ta vare på og utvikle et godt skolemiljø.

Referat fra SMU- møtene

Nome vgs. 22 mars 2023.pdf

Nome vgs - SU_SMU møte 28 sept 2022.pdf

Hva sier opplæringsloven?

§11-6 Elevråd og allmøter ved videregående skoler

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar.

§11-5a Skolemiljøutvalg ved videregående skoler

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal.

Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når skoleutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast ein eller fleire tilleggsrepresentantar for elevane, slik at dei får fleirtal.

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 14.05.2024 kl.14:32