Regler og rettigheter

Elev-PC og leieavtale

For å leie PC må du, eller en av foreldrene dine dersom du er under 18 år, signere leiekontrakt og betale leieavgift. Mer informasjon leveres ut samtidig med PC-en. 

Du må lese kontrakten og signere den digitalt. Du betaler leien i egen betalingstjeneste.

Les mer om leieavtalen på fylkeskommunens hovednettsted. 

Forsikringsordning for elever

Alle elever i Vestfold og Telemark fylkeskommune er forsikret hos Protector forsikring.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker plutselige og uforutsette skader som inntreffer på skolens område i skoletiden og under aktiviteter i skolens regi – f. eks klasseturer. Forsikringen gjelder også for direkte reise til/fra skole og aktiviteter i regi av skolen. Elever som bor på internat er også dekket av forsikringen.

Aktiviteter som innebærer særlig stor risiko, f.eks. fallskjermhopping og motorsport, er ikke dekket.

Hva gjør du hvis uhellet er ute?

Skader skal så raskt som mulig meldes til ansvarlig lærer. Du skal da få utdelt skadeskjema som skal fylles ut og leveres til læreren umiddelbart. Husk en utfyllende beskrivelse av skaden.

Det er en egenandel på 500,- kr pr. skadetilfelle ved behandlingsutgifter.

Reiseforsikring

Ved reiser i skolens regi er elevene dekket av fylkeskommunens reiseforsikring (gjelder inn-/utland). Reiseforsikringen dekker skade på blant annet reisegods, reisesyke og hjemtransport, avbestilling, forsinket bagasje osv.

Spørsmål

Spørsmål som gjelder forsikring rettes til kontorpersonalet på skolen.

 

Fraværsreglement 

Fraværsreglementet beskriver regelverk og håndtering av fravær i de videregående skolene i Telemark. I tillegg er formålet med reglementet å:

 • Motivere deg til jevn innsats
 • Forhindre skulk
 • Bidra til likebehandling av fravær, samt forutsigbarhet og trygghet
 • Bidra til at du mestrer livet
 • Forberede deg på regler som gjelder i arbeidslivet

Fraværsreglement

Les mer om fraværsreglene i videregående skole på Udir.no.

Fusk og plagiat

Reglene for fusk og plagiat er knyttet til bestemmelsene om vurdering i forskrift til opplæringsloven, ordensreglementet for de videregående skolene, samt Utdanningsdirektoratets veiledninger for sensorer om kildebruk.

Hva regnes som fusk og plagiat?

Fusk er for eksempel å bruke ulovlige hjelpemidler, samarbeide/kommunisere med andre uten lov, eller å presentere andres arbeid som sitt eget.

Plagiat er når deler av besvarelsen er direkte avskrift eller lettere omskrivinger av andres tekster eller egne tekster fra tidligere innleveringer – uten kildereferanser og uten at teksten er markert som sitat. For å unngå plagiering er det viktig at eleven lærer seg riktig kildebruk.

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens (AI) er på full fart inn i skolene våre, og AI vil kunne være et nyttig verktøy mht. elevenes læring. Bruk av AI kan være med på å hjelpe elevene til å løse problemer, gi ny kunnskap, reflektere og å lære av egne erfaringer. Slik sett kan bruk av AI være positivt og nyttig. Dersom eleven derimot tar i bruk AI, og presenterer det som sitt eget, er det å regne som fusk/plagiat.

Reaksjoner ved fusk og plagiat

Fusk og plagiat kan få store konsekvenser og er et alvorlig brudd på skolens ordensreglement. Reaksjoner vil avhenge av alvorlighetsgrad og om det er første gang eller gjentagelse. Vurdering av prøve/arbeid/innlevering og reaksjoner gjøres rede for i tabellen. 

Fusk og plagiat kan medføre IV i halvårsvurdering og standpunktkarakter i fag, forskrift til opplæringsloven § 3-3.

Ved særlig klanderverdige eller grove enkelthendelser, kan fusk føre til nedsatt karakter i atferd ved standpunkt. Dette kommer frem av ordensreglementet, «Ordensregler for elever, § 4-3». I slike tilfeller skal skolen fatte et enkeltvedtak i rimelig tid etter regelbruddet. Eleven og foresatte (elever under 18 år) skal forhåndsvarsles om vedtaket, og eleven skal få anledning til å forklare seg muntlig. Varsel etter forskrift til opplæringsloven § 3-8 er ikke nødvendig, da elever som får nedsatt standpunktkarakter i atferd som følge av grove enkelthendelser, ikke har anledning til å forbedre karakteren sin.

For elever som blir tatt i fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen, gjelder forskrift til opplæringsloven § 3-34 om annullering av eksamen. Det innebærer at eleven også mister standpunktkarakteren i samme fag. Dette kan føre til at eleven ikke får førstegangsvitnemål.

Presiseringene skal gjøre det mer forutsigbart for elever og lærere.

Reaksjoner ved fusk, plagiering og dårlig kildebruk.docx

Klage på ansatt

Elever og foresatte har mulighet til å klage på ansatte i videregående opplæring. Klagen kan gjelde forhold som gjør at eleven ikke opplever et trygt og godt læringsmiljø eller ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Klager bestemmer selv hvordan klagen fremsettes. Alle klager skal behandles, enten de er muntlige eller skriftlige. Klager kan fremsettes til den ansatte det gjelder, kontaktlærer eller skolens ledelse. 

Det er mulighet til å klage på to forhold:

 1. Klage hvor ansatt krenker elev(er)
 2. Klager som omhandler den ansattes opplæring/arbeid
Klage på inntak

Dersom du mener at søknaden din ikke er behandlet i samsvar med opplæringsloven og gjeldende nasjonal og lokal forskrift, kan du klage på avgjørelsen.

Hvordan klage?

I klagen må du presisere:

 • hvilket vedtak du klager over
 • årsaken til at du klager
 • den eller de endringer du ønsker
 • eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen

Klagen må undertegnes og sendes til inntakskontoret som skal behandle den som førsteinstans. Dersom ikke klagen tas til følge vil den bli oversendt til Vestfold og Telemark fylkeskommunale klagenemnd for skolesaker eller Fylkesmannen i Telemark for å bli endelig behandlet (avhengig av klagens art).

Last opp eller send i posten

Du kan laste opp klagen som sikker, digital post via eDialog eller sende den til Vestfold og Telemark fylkeskommune, Inntakskontoret, PB 2844, 3702 Skien.

Klage på standpunkt

Du har rett til å klage på karakter i fag og karakter i orden og adferd om du mener den er feil.

Eksempler på dette kan være:

 • Dersom du mener karakteren ikke viser kompetansen din ved avslutning av opplæringen
 • Formelle feil som f.eks at varsel om ikke vurdering (IV) ikke er gitt, eller ikke er sendt innen rimelig tid

Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelse for karakteren.

Klagen må inneholde:

 • Begrunnelse for klagen. Her må du prøve å være så konkret og saklig du kan
 • Andre opplysninger som er relevante for klagebehandlingen

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager. Dersom du innenfor 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen bli utsatt til du har fått tilbakemelding. Dersom du klager etter fristen, vil klagen som hovedregel bli avvist.

Hvordan klage?
Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Registrer din klage på standpunkt

Klage på skriftlig eksamen

Som elev eller privatist har du rett til å klage på karakteren du har fått på skriftlig eksamen. Hvis du er under 15 år, må foresatte godkjenne at du klager. Foresatte har selvstendig klagerett for elever under 18 år.

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Hva skjer etter at du har registrert klagen?
Klagen vil bli sendt til en egen klagenemd. Klagenemden skal vurdere om den gitte karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen. For at karakteren skal heves, er det ikke tilstrekkelig at besvarelsen kan virke noe strengt bedømt. Karakteren kan også senkes dersom klagenemden finner at den opprinnelige karakteren er urimelig god.

Det er viktig å være klar over at resultatet av klagen kan bli at karakteren endres opp, ned eller blir stående, og du kan ikke klage på den nye karakteren.

Hvordan klage?

 • Som elev registrerer du din klage på skriftlig eksamen i Visma InSchool
 • Privatister registrerer klage på skriftlig eksamen direkte i Privatistportalen
Klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Hva kan du klage på?
På muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen kan du bare klage på formelle feil (ikke faglige hendelser) som har hatt noe å si for resultatet. Dersom det har skjedd en formell feil med eksamen, vil du miste karakteren din og få tilbud om ny eksamen.

Eksempler på formelle feil kan være:

 • spørsmål og/eller problemstillinger som ligger utenfor kompetansemålene i læreplanen for faget
 • for liten tid til eksaminasjonen i forhold til gjeldende regler
 • urimelige forstyrrelser under eksamen

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med, eller kunne gjort deg kjent med karakteren.

Hva skjer etter at du har registrert klagen?
Skolen ber først om en skriftlig uttalelse fra faglærer og sensor. Disse uttalelsene skal du få en kopi av. Sammen med en uttalelse fra rektor, sender skolen klagen videre til klageinstansen. Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som er klageinstans.

Fylkeskommunen vurderer alle innkomne fakta og vurderer disse opp mot gjeldende lover og forskrifter.

 • Medhold i klage
  Dersom du får medhold i klage på muntlig, muntlig-praktisk eller praktisk eksamen fag vil eksamen bli annullert. Det blir da bare standpunktkarakteren som kommer på vitnemålet. Dersom du ønsker det, kan du gå opp til ny eksamen. Om du har vært oppe i et "trekkfag", vil du da få trukket et nytt fag.
 • Avslag på klage
  Dersom du får avslag på klagen sendes vedtaket om dette til deg med kopi til skolen. Resultatet fra eksamen blir stående og kommer på vitnemålet. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Hvordan klage?
Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne registrere din klage. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Registrer din klage på muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Lån og stipend

Alle elever med ungdomsrett kan få utstyrsstipend, noen kan få borteboerstipend, og noen kan få inntektsavhengig stipend. Er du over 18 år og borteboer, kan du også låne penger av Lånekassen til videregående opplæring.

Alle elever kan få utstyrsstipend

Er du elev i videregående skole og har ungdomsrett, kan du få utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener eller hvor stor formue de har, men du må søke om det. (Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.)

Borteboere kan få borteboerstipend

Hvis du må bo borte mens du tar videregående, kan du få borteboerstipend.

Inntektsavhengig stipend til elever fra familier med svak økonomi

Har familien din særlig svak økonomi, kan du få inntektsavhengig stipend.

Du kan også ha rett til

 • lån til skolepenger
 • reisestipend
 • barnestipend og tilleggslån hvis du har barn
 • lån hvis du er 18 år og ikke bor sammen med foreldrene dine

Er du lærling?

Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre typer stipend.

Flyktninger kan få flyktningstipend

Utenlandske statsborgere kan på visse vilkår få flyktningstipend hvis de har fått beskyttelse (asyl) i Norge og tar videregående opplæring her. Voksne flyktninger som tar grunnskole, kan også ha rett til flyktningstipend.

Slik søker du

Søk om stipend via vigo.no når du takker ja til skoleplassen, eller på lanekassen.no. Du bruker søknaden for videregående opplæring. Du får svar på søknaden på Dine sider.

Ordensreglement

Hensikten med ordensreglementet er å gi elevene et trygt og godt læringsmiljø med tydelige rammer som fremmer god orden og atferd. Det skal bidra til at de utvikler kunnskap, holdninger og ferdigheter til å kunne mestre livene sine.

Ordensreglementet for videregående skoler i Telemark regulerer elevenes rettigheter og plikter som ikke er fastsatt i annet regelverk.

Ordensreglement

Oversettelser

Ordensreglement - engelsk

Ordensreglement - ukrainsk

Ordensreglement - arabisk

Ordensreglement - polsk

Ordensreglement - persisk

Ordensreglement - somali

Ordensreglement - tigrinja

Ordensreglement - litauisk

Rutine for bruk av kamera i digital undervisning

Klikk her for rutine for bruk av kamera i digital undervisning

Oppfølging av Opplæringslova kapittel 9A

Det er nulltoleranse mot krenking, for eksempel mobbing, utestenging, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal ha gode rutiner som forebygger at krenkelser etter opplæringsloven skjer.

Les mer om skolemiljø og kapittel 9A i Opplæringslova

Skolemiljø

Vi jobber for å gi alle elever et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring i tråd med Opplæringslova paragraf 9A-2.

Les mer om elevenes skolemiljø

Publisert: 29.04.2020 Oppdatert: 09.09.2022 kl.11:31