Kommunenes kulturminner

Her finner du kort informasjon om kulturminner og kulturmiljøer i de enkelte kommunene i Telemark.

Kulturmiljøplaner

Kulturmiljøplaner er nyttige oversikter for kommunene, og hensikten med disse er at kommunene skal peke ut de viktigste kulturminnene og kulturmiljøene i sin kommune. Det er et nasjonalt mål at alle kommunene i Norge skal ha oppdaterte og anvendelige kulturmiljøplaner.

KIK-Kulturmiljøplaner i kommunene

Kontaktperson for KIK:

Jan Erik Busæt Taylor

Antikvar

jan.erik.taylor@telemarkfylke.no

90250734

Bamble

kystlandskap med hus
Langesund.  Foto: Marius Kallhardt cc by sa

I Bamble er det kulturminner langt tilbake, langs E18 finnes det steinalderboplasser, I traseen for ny E18 er det undersøkt 10 boplasser som er datert mellom 9000 og 8000 f.Kr. Boplassene ligger i dag i skogsområder mellom 70 og 110 moh., men har i sin brukstid ligget i strandkanten. Ruinene etter Skeidi kirke er fra 1100 tallet, og er rekonstruert. Det er mange spor etter sink og nikkelgruver i Tråk og Stathelle og Langesund er fulle av gammel bebyggelse fra seilskutetiden på 17-1800 tallet. I skogen kan du finne spor etter isproduksjon

Drangedal

røde sjøboder på stolper langs en innsjø
Handelsbuene på Prestestranda. foto: Olavfin cc by sa

Langs riksvei 38 fra Drangedal sentrum til Tørdal finner du Gråtopplassen med bauta til minne om Halvard Gråtopp, som i 1438 ledet en bondehær som gjorde opprør mot styresmakten. Opprøret utspant seg i Vestfold og bygdene omkring Oslo. De gamle handelsbuene i Prestestranda representerer et sjeldent kulturtrekk langs innsjøen Toke. I tidligere tider var det stor trafikk på innsjøen her mellom Drangedal og Kragerø med dampskip, rutebåter og tømmerfløting. Drangedal bygdetun som ligger nord for Drangedal sentrum, er et friluftsmuseum med 20 bygninger. Ved Sønderå bru finner du et krigsminnesmerke over sprengningen av brua i mars 1945. Aksjonen var en del av hjemmestyrkenes operasjon «betongblanding». Dette gikk ut på sabotasje mot jernbanen i Sør-Norge.

Fyresdal

tre gamle laftede hus
Fyresdal. Foto: Vidar Iversen

Gamle gårdsanlegg og setre finnes det mange av i Fyresdal kommune. Runesteinen på Molandsmoen, Skeisteinen vitner om vikingtiden. Midt i Fyresdal sentrum ligger ett flott gravfelt med 18 hauger fra eldre Jernalder. I Fyresdal er det også kulturminner knyttet til vassdraget, som Espeåna fløtningsanlegg og Nesvatn kraftverk.

Færder

et fyrtårn på svaberg
Færder fyr. Foto: Jørgen Solstad. 

Færder kommune består av øyene Nøtterøy, Tjøme og Hvasser, samt en stor mengde øyer i Færder nasjonalpark. Kulturminnene her går langt tilbake, her finnes bosettingsområder fra steinalder, og det er mange gravminner fra bronsealder og fremover i tid. I vår nyere historie har kommunen alltid vært tett knyttet til havet, og mange av de nå ubebodde øyene i Nasjonalparken var befolket av bønder som drev vekselbruk, altså jordbruk og fiske. En av disse er mellom Bolæren. Under andre verdenskrig var området svært viktig for okkupasjonsmakten, det er derfor svært mange krigsminner i kommunen, som kanonstillinger og andre forsvarsanlegg. 

Hjartdal

stort rødt hus
Heddal Mølle. Foto: Siri Johannesen CC BY SA

Hjartdal har mange gårdsanlegg og vakre laftede loft i fjellandskapet på sin liste over kulturminner, som i Nordbygdi. I fjellet er det funnet fangstanlegg. Hjartdal, Sauland og Tuddal kirker er alle flotte trekirker med historie fra middelalderen. Runeinskripsjonen på steinen i Runhellehovet har 12 tegn, og oversatt står det: «Hella skal være vitne». Steinen er antagelig en grensestein fra 13-1400 tallet. På Gryteberget er det spor etter steinbrudd fra jernalderen, og på Skoje har det vært småskala jernindustri, også i jernalderen.

Kragerø

store trehus langs bryggen
Tollboden i Kragerø. Foto: Eystein Andersen

Kragerø er nok mest kjent for hus og brygger tilknyttet kystkulturen. Et godt eksempel er Stangnes fiskerhjem. På Jomfruland er det godt bevarte fyr og i sentrum er en stor mengde hus SEFRAK registrerte. Tollboden er fredet. På Sluppan er det funnet mange pilspisser av flint, og både langs kammerfosselva og rekken av vann som tidligere utgjorde en fjord på innsiden av Stabbestadlandet over mot Risør, er det gjort en del funn fra steinalderen. Sannidal kirke har spor fra tidlig middelalder, og på lystgården Berg fra 1803 er det gravhauger fra yngre jernalder. 

Kviteseid

en gård ved en innsjø med fjellandskap
Kviteseid gård. Foto: Orf3us CC BY SA

To store vassdrag kjennetegner kommunen, Nidaråvassdraget og Bandakvassdraget med den kjente Bandakkanalen, som sto ferdig i 1892 og er en stor turistattraksjon. Her gikk også transporten av brynesteiner fra Eidsborg i vikingtiden. Gamle kraftverk er det også flere av i kommunen.Steinkirken ved Kviteseid gård er fra 11-1200 tallet, og på gården var det handel med Hollendere på 1500 tallet. Kommunen har bygdetun og en stor mengde laftede bur og loft i landskapet. Det er gamle ferdselsveier i Kviteseid med etablert kulturminnevei. I vrådal er det flere tyske forsvarverk fra andre verdenskrig og det er registrert mange gruver og skjerp i kommunen.  I Askeladden er det registrert 296 arkeologiske minner. 33 gravfelt og 55 gravminner fra oldtid. I Kviteseid ligger også Morgedal, som regnes som skisportens vugge. 

Midt-Telemark

hus i sveitserstil
Landhandel på Oterholt. Foto:Ingvild Tjønneland

Med grunnlag i nyere arkeologiske undersøkelser er det grunn til å tro at det har vært kontinuerleg jordbrukskultur i Midt-Telemark fra rundt 2400 f.Kr. frem til i dag. Bronseøksa fra Sauherad en av historiene om dette. Epler og frukt har siden 1738 vært viktig i kommunen. På en rekke gårder finner vi gravhauger som vitner om begravelser i vikingtid. Det er en rekke steinkirker, som Nes kirke fra tidlig middelalder her, og flere prestegårder. På fjellet er det støler og setre. Gamlegata i Gvarv har en flott samling hus i sveitserstil fra midten av 1800 tallet. 

Nissedal

Gamle hvite hus langs en vei
Treungen sentrum. Foto: Rune Nordseter

Helleristninger fra mange tidsepoker som Hellemålingane og Munkeskrifta er noen av de eldste kulturminnene i Nissedal. Det er funnet mange anlegg for kullproduksjon fra jernalder og middelalder På Sandnesodden og Bakkebufjellet. Tømmer har vært viktig i kommunen og tømmerrenner fra denne virksomheten er fremdeles bevart. Treungen jernbane har satt mange spor etter seg som bruer og vanntårn Jernbanen var viktig for den nå nedlagte gruvedriften i Søftestad. Høgfoss kraftverk er et viktig kulturminne fra 1919 i den romantiske fasen i kraft-arkitekturen.

Nome

en stor villa i hvitmalt mur
Ulefoss hovedgård. Foto: Eystein Andersen. 

Ulefoss Jernverk var i drift fra 1657 og frem til i dag er en av Europas eldste industribedrifter. Bedriften har vært viktig i kommunen, hovedgårdene Ulefos og Holden er flotte kulturminner fra verkets historie. Slusene på vrangfoss og Lunde er markante kulturminner i kommunen. De ble etablert på slutten av 1800 tallet og er godt bevarte. Her er også norges høyeste dam. Her finnes også både helleristninger, hellemaling og mange gravrøyser som beviser gammel bosetting. Holla kirkeruin er et flott kulturminne fra middelalder. Gamle bryggemiljø fins ved Strengen, Landstad og Tveit, og den gamle kanalvegen Murane langs sørsida av vassdraget er bevart. Flåbygd er utpekt som et av mange verdifulle kulturlandskap i fylket.

Notodden

stasjonsbygning og jernbaneskinner
Tinnoset stasjon med Storegut Jernbaneferje.  Foto: SRS scandiline cc by sa

Notodden har store mengder kulturminner som industrieventyret til Sam eyde har ført med seg. I Notodden sentrum finner du hydroparken som er nasjonalt kulturmiljø og en del av verdensarven. Tinfos er et annet fredet kulturmiljø med industriarv. Like utenfor sentrum finner du Heddal stavkirke som ble bygget på 1200 tallet, men det er funnet eldre materialer i kirken. Rett ved kirken er det også bygdetun, og Hovestua står på Bygdøy folkemuseum. Tinnosbanen, som opprinnelig gikk fra Notodden brygge ved Heddalsvatnet, ble anlagt som privatbane av Norsk Transportaktieselskab. Og betjent Norsk Hydros virksomhet. Tømmerenna i Tinfos er godt bevart og er over 4 km lang. Langs Europavei 134 står de 120 fredede stolpene fra rikstelefonlinjen mellom Oslo og Bergen. Det er også mange funn av steinalderlokaliteter i kommunen. 

Porsgrunn

stor gammel murbygning
Porsgrunn rådhus fra 1905. Foto: Visit Telemark

I Porsgrunn er det gode eksempler på bergkunst, som i Oksum og Langangen. på Håøya er det en heller. Lerstang har også lang historie. Som så mange kystbyer hadde også Porsgrunn sin første vekst i forbindelse med trelasthandel på 1600 tallet. Dette ble etterfulgt av skipsverftsindustri og i 1887 ble Porsgrunn porselænsnsfabrikk etablert, etterfulgt av annen industri som Norsk hydro og metallindustri.  Brevik blir regnet som en av Norges best bevarte "seilskutebyer" og på Eidanger ligger Eidanger kirke som ble bygget ca 1150. I byen porsgrunn er det bevart en rekke gamle trehus som Michel Seylmagers Hus og Nedre frednes som også er bymuseum. Tollboden er  en flott teglsteinsbygning fra sent 1800 tall. I forbindelse med utbygging av E18 er det funnet steinalderboplasser.

Seljord

Tre gamle laftehus i en fjellskrent

I Seljord er det funnet spor fra Steinalder, som bergkunst på Ulveneset og skålgroper på Øvre kolabotn. Det er funnet redskaper i en myr på Kjos. Seljord har en kirke fra 1180, den gangen stedet het Sæiljugiordi. Midt i kommunen ligger Seljordsvannet med sagnet om Seljordsormen. Kobbergruvene på Gullnes vitner om Norges første organiserte bergverk fra 1524. Det er få spor etter bergverket. Jordbruk og skogbruk er den viktigste næringen i kommunen Kulturminnene i Seljord domineres derfor av laftede loft og gårder.

Siljan

Steinmurer på gress
Kullkjelleren på Moholt jernverk. Foto Arnstein Rønning cc by sa

Siljan har mange kulturminner knyttet til tidlig industri. Kommunens tusenårssted er Kølakjeller'n på Moholt som er spor etter en stor jernverksindustri som krevde store mengder trekull. Eldre kulturminner er Siljuhaugen med bevart ridevei mot haugen fra eldre jernalder. Siljan kirke er fra 1100 tallet hvor et langskp er malt på veggen. Det er også spor etter tømmerfløtning, sager og annen treindustri fra gammelt av i kommunen. 

Skien 

gamle trehus i en gate
Snipetorp i Skien. Foto: Ingvild Tjønneland

Middelalderbyen Skien er fylkeshovedstad og har mange kulturminner i form av bergkunst fra bronsealder som på Venstøp, og i Gjerpensdalen. flere middelalderkirker og ruiner, store gamle gårder og minner fra treindustri,jernverksindustri og kraftindustri. Fra rundt år 1000 var det en så omfattende bosetting i Skien sentrum at det kan defineres som et tettsted, og Skien ble ofisiell kjøpstad i 1358. Jernverket på fossum ble etablert i 1539 og var det første jernverket i Norge. I nærheten er det funnet kullmiler. Som ellers i Grenland var trelast eksport viktig. Skien sentrum ble fullstendig rasert i 1886 da hele 244 bygårder brant ned til grunnen. Det ble derfor bygget opp en ny by med murtvang i 1890 åra. I Skien er det også flott bergkunst, som i Gjerpensdalen

Tinn

Stor steinbygning med jernrør ned fra fjellet
Vemork kraftverk i Rjukan. Foto: Per Berntsen

I Tinn kommune er Rjukan det største kulturmiljøet som også er en del av verdensarven. Mineralgjødselproduksjon var den viktige industrien her, og på Vemork ligger den berømte tungtvannskjelleren som ble sprengt av motstandsfolk under andre verdenskrig. Kopusteinen er spor fra bronsealder, en stor stein med skålgroper. Gamle gårdshus fra 1600 tallet og oppover er det mange av i kommunen. De første bøndene hadde vanskelige forhold med gårder i bratte fjellsider. Tinn kommune lå ganske avsondret og utilgjengelig inne i ”den ville Telemarken”, - det var ingen opparbeidete veier inn til kommunen, - man var avhengig av båt sjøveien over Tinnsjøen eller hest og kløv over Hardangervidda. Det er gjort spennende arkeologiske undersøkelser rundt Møsvatn.

Tokke

gammel stavkirke i solnedgang
Eidsborg stavkirke. Foto: Visit Telemark

I enden av Telemarkskanalen ligger Tokke kommune. På Eidsborg var det stor eksport av brynestein i vikingtiden og frakten gikk langs vannvegen. En av landets vakreste stavkirker ligger på Eidsborg, sammen med Vest-Telemark museum. Fra 1690 til 1945 var det kobberdrift i Åmdals verk og i dag museum. I kommunesenteret Dalen, ligger fantastiske Dalen hotell, et luksushotell for de rike og prominente reisende på vei til vestlandet. Med inspirasjon fra blant annet stavkirker og vikingtiden ble hotellet oppført i 1894 som et av Europas største trebygninger. I Tokke er det også flotte helleritsninger fra bronsealder.

Vinje

fjellgård med flere hus. Torv på taket.
Gården Mo øvre i Vinje. Foto Bård Løken, Norsk skogbruksmuseum

Vinje kommune ligger øverst i fylket og strekker seg langt inn i Hardangervidda Nasjonalpark. den grenser til både Agder, Rogaland, Vestland og Viken. Kommunen omkranser Møsvatn, hvor arkeologene har gjort funn fra steinalder og fremover. På sporaneset er det flott bergkunst, men det er gamle laftede hus og setre som dominerer kulturarven i kommunen. Jordprøver tatt på Gauksland viser at man begynte med jordbruk der for 1500 år siden. 

 

Publisert: 17.10.2019 Oppdatert: 13.06.2024 kl.12:50